ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ ΔΕΝ ΣΩΘΗΚΕ ..ΒΕΛΑΖΟΝΤΑΣ

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων...

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Το email μας tolimeri@gmail.com

ΓΑΠ & ΑΝΔΡΕΑ Co .Η Ελβετκή εταιρεία του ,αδελφού του πρωθυπουργού.που θα κάνει το ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΙ

30.3.13

Πότε ισχύει η εγγύηση των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζεςΤο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων απαντά σε 18 συχνές ερωτήσεις για το τι ισχύει για κοινούς λογαριασμούς, τον συμψηφισμό αποζημίωσης με δάνεια και οφειλές, τον χρόνο αποζημίωσης, τις τράπεζες που εξαιρούνται και τα λεφτά σε θυρίδες. 

Γράφει ο Αντώνιος Μάνος • 

1. Τι σημαίνει κατάθεση; 
Ως καταθέσεις ορίζονται τα πιστωτικά υπόλοιπα των κατατεθειμένων σε λογαριασμούς κεφαλαίων ή τα πιστωτικά υπόλοιπα προσωρινού χαρακτήρα που προκύπτουν κατά τις συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές και τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να επιστρέψει βάσει των εφαρμοζόμενων νόμιμων και συμβατικών όρων, καθώς και οι υποχρεώσεις για τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα έχει εκδώσει παραστατικούς τίτλους (άρθρο 9, παρ.1, ν. 3746/2009 – (ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009)

2. Ποιο είναι το όριο κάλυψης των καταθέσεων ; 
Το σύνολο των καταθέσεων του ιδίου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα, που καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) ανέρχεται σε 100.000 ευρώ (άρθρο 9 παρ. 2(α) (ν. 3746/2009, ΦΕΚ 27 Α΄16-02-2009). Το όριο αυτό ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του … υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση (άρθρο 9, παρ. 2β, ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009). Σημειώνεται ότι με την Οδηγία 2009/14/ΕΚ το όριο αυτό έχει καταστεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 υποχρεωτικό για όλες τις χώρες της ΕΕ.
3. Οι Καταθέσεις Προθεσμίας, Ταμιευτηρίου, και Όψεως καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ); 
Οι κατηγορίες καταθέσεων που αναφέρονται πιο πάνω, καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). (Βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 1 -Τι σημαίνει κατάθεση)

4. Τι γίνεται στην περίπτωση των κοινών καταθετικών λογαριασμών; 
Στις περιπτώσεις λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων από κοινού (κοινός λογαριασμός) το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται ως χωριστή κατάθεση του κάθε δικαιούχου του λογαριασμού και, συνυπολογιζομένων και των λοιπών καταθέσεών του, καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο (άρθρο 9, παρ. 4.α, ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009)
5. Τι γίνεται με τους ανήλικους συνδικαιούχους μιας κατάθεσης; 
Οι ανήλικοι δεν διαφοροποιούνται ως καταθέτες για τα δικαιώματα από την προστασία των καταθέσεών τους. Τα δικαιώματα όμως αυτά τα ασκούν οι έχοντες την γονική μέριμνα.

6. Τι γίνεται όταν υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί στην Ιδια Τράπεζα
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: O καταθέτης Α έχει σε κοινό λογαριασμό με τον καταθέτη Β 150.000 ευρώ. Ο ίδιος καταθέτης Α έχει, σε άλλο κοινό λογαριασμό που τηρείται στην ίδια τράπεζα, με τον καταθέτη Γ, 100.000 ευρώ. Ποιες είναι οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΤΕΚΕ για τους Α, Β,Γ ; Στο παράδειγμα, δεδομένου ότι δεν αναφέρονται ποσοστά συμμετοχής καθενός εκ των συνδικαιούχων στους λογαριασμούς, ο καταθέτης Α δικαιούται αποζημίωση 100.000 ευρώ, ο καταθέτης Β δικαιούται 75.000 ευρώ και ο Γ 50.000 ευρώ
7. Τι γίνεται όταν ένας καταθέτης έχει καταθέσεις σε δύο τράπεζες; 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ο καταθέτης Α σε κοινό λογαριασμό με τον καταθέτη Β σε μία τράπεζα Ι 100.000 ευρώ. Ο ίδιος καταθέτης Α έχει, σε άλλο ατομικό λογαριασμό που τηρείται σε άλλη τράπεζα ΙΙ 100.000 ευρώ. Ποιες είναι οι αποζημιώσεις για τους Α, Β, σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΤΕΚΕ και για τις δύο τράπεζες ταυτόχρονα (Ι, ΙΙ); Στο παράδειγμα, ο καταθέτης Α δικαιούται αποζημίωση 50.000 ευρώ από την τράπεζα Ι και 100.000 ευρώ από την τράπεζα ΙΙ, ενώ ο καταθέτης Β δικαιούται αποζημίωση ύψους 50.000 ευρώ από την τράπεζα Ι.
8. Τα νομικά πρόσωπα καλύπτονται από την εγγύηση του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων; 
Τα νομικά πρόσωπα καλύπτονται από την εγγύηση του ΤΕΚΕ έως το ποσό των 100.000 ευρώ.
9. Εάν έχω δάνεια σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, τι συμβαίνει σε περίπτωση που οι καταθέσεις στο πιστωτικό ίδρυμα καθίστανται μη διαθέσιμες ; 
Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από δάνεια συμψηφίζονται με το συνολικό υπόλοιπο των καταθέσεων.
10. Οι τόκοι μιας κατάθεσης συμπεριλαμβάνονται στην αποζημίωση; 
Στο όριο των 100.000 ευρώ συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την ημέρα που η κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη.
11. Τι τύχη έχουν τα χρήματα μιας κατάθεσης πέρα από το όριο εγγύησης των 100.000 ευρώ; 
Περαιτέρω αποζημίωση μπορεί να προκύπτει από το προιόν της εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος.

12. Οι προπληρωμένες κάρτες (prepaid-cards) θεωρούνται καταθέσεις; 
Τα εισπραττόμενα, από την τράπεζα, ποσά για την έκδοση καρτών ηλεκτρονικού χρήματος ΔΕΝ θεωρούνται καταθέσεις κατά την έννοια του ορισμού της κατάθεσης (άρθρο 4α του ν. 3148/2003 ΦΕΚ 136 Α’/5.6.2003) (Βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 1 -Tι σημαίνει κατάθεση)
13. Η αποζημίωση μιας προθεσμιακής σε δολάρια θα γίνει σε δολάρια ή σε ευρώ; 
Η αποζημίωση καταβάλλεται σε ευρώ. Για την μετατροπή των δολαρίων σε ευρώ εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συναλλάγματος και κίνησης κεφαλαίων. (Βλέπε επίσης την απάντηση στο ερώτημα 2 – Ποιο είναι το όριο κάλυψης των καταθέσεων)
14. Εάν φυλάσσω τα χρήματά μου σε θυρίδα τράπεζας, είναι εγγυημένα από το TEKE; 
Τα χρήματα στα οποία αναφέρεστε ΔΕΝ καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). (Βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 1-Τι σημαίνει κατάθεση)
15. Ποια πιστωτικά ιδρύματα συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ); 
Στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα (άρθρο 3, παρ.1 ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009) εκτός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ως εκ τούτου, το ΤΕΚΕ καλύπτει και τις καταθέσεις υποκαταστημάτων ελληνικών τραπεζών σε χώρες της Ευρωπαικής Ενωσης ή Τρίτες χώρες. Πλήρης κατάλογος των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΤΕΚΕ στην ενότητα «Συμμετέχοντα Π.Ι. Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων»
16. Καλύπτει το ΤΕΚΕ καταθέσεις υποκαταστημάτων τραπεζών των οποίων η έδρα είναι σε χώρα της Ευρωπαικής Ενωσης όπως η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.α.; 
Οι κυπριακές τράπεζες (Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Μarfin Εγνατία Τράπεζα), οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου (π.χ. Citibank) κ.α ΔΕΝ συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) της Ελλάδος διότι προέρχονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων των χωρών τους.

17. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ); 
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν συμμετέχει στο ΤΕΚΕ λόγω της υπαγωγής του σε ειδικό καθεστώς. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθιούν στην ιστοσελίδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.tpd.gr.

18. Πόσο σύντομα μπορώ να πάρω την αποζημίωσή μου σε περίπτωση που οι καταθέσεις σε πιστωτικό ίδρυμα καθίστανται μη διαθέσιμες και από ποιο φορέα; 
Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις που αφορούν μη διαθέσιμες καταθέσεις εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία οι καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες. Σε έκτακτες περιπτώσεις η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες ( άρθρο 16 παρ. 1α και 2α του ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009, όπως ισχύει).
Συχνές ερωτήσεις για την κάλυψη των ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
1. Τι σημαίνει καλυπτόμενη επενδυτική υπηρεσία για το ΤΕΚΕ ; 
Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) καλύπτει τους κινδύνους συναλλαγών όπως π.χ. λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, διαχείριση χαρτοφυλακίων, αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων, αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης και υπηρεσίες θεματοφύλακα. (άρθρο 4 παρ. 1 (α)-(δ),(στ), (ζ) και παρ.2(α) ν.3606/2007 – ΦΕΚ 195Α’ 17-8-2007).

2. Πότε ενεργοποιείται η διαδικασία αποζημίωσης επενδυτών πελατών; 
H διαδικασία αποζημίωσης επενδυτών πελατών ενεργοποιείται εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιο πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να αποδώσει στους επενδυτές-πελάτες κεφάλαια που τους οφείλει είτε να τους παραδώσει χρηματοπιστωτικά μέσα που τους ανήκουν και που απορρέουν από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες. (άρθρο 13, παρ. 2 ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009)

3. Ποιο είναι το όριο κάλυψης των επενδυτικών υπηρεσιών ; 
Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) καλύπτει όλους τους επενδυτές-πελάτες των συμμετεχόντων στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων για τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, έως ποσού 30.000 ευρώ, για το σύνολο των απαιτήσεων επενδυτή-πελάτη ανεξάρτητα από τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της υπηρεσίας. (άρθρο 10, παρ. 1α, ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009) Το όριο της αποζημίωσης των 30.000 ευρώ ισχύει ανά επενδυτή και ανά πιστωτικό ίδρυμα
4. Ποια πιστωτικά ιδρύματα συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ); 
Στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα (άρθρο 3, παρ.1 ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009) και παρέχουν καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, εκτός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που ήδη, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, συμμετείχαν στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών στο οποίο και εξακολουθούν να συμμετέχουν. Πλήρης κατάλογος των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΤΕΚΕ στην ενότητα «Συμμετέχοντα Π.Ι. Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων»

5. Τι γίνεται στην περίπτωση των συνδικαιούχων της ίδιας απαίτησης από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες; 
Προκειμένου περί επενδυτών-πελατών των συμμετεχόντων, στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι συνδικαιούχοι της ίδιας απαίτησης από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, το τμήμα της απαίτησης που αναλογεί σε κάθε επενδυτή-πελάτη νοείται ως χωριστή απαίτηση έναντι του πιστωτικού ιδρύματος, και, συνυπολογιζομένων των λοιπών απαιτήσεων του έναντι του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, αποζημιώνεται μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ. (άρθρο 10, παρ. 2 ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009)

6. Τα ομόλογα και τα πιστοποιητικά καταθέσεων καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ); 
Οι περιπτώσεις του άρθρου 11 παρ. 14 και 15 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009) εξαιρούνται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων αλλά αποζημιώνονται από το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων, καθώς σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39ΕΚ MiFID που αφορά τους κανόνες παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αποτελούν αντικείμενο επενδυτικών υπηρεσιών.
7. Tα repos καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ); 
Τα repos εξαιρούνται από την έννοια των καταθέσεων, οι απορρέουσες εκ των οποίων απαιτήσεις καλύπτονται από το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών του ΤΕΚΕ. (άρθρο 9, παρ.1 ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009).
8. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) καλύπτει επενδυτικές επιλογές; 
Το ΤΕΚΕ καλύπτει τους κινδύνους που προκύπτουν από την αδυναμία ενός πιστωτικού ιδρύματος που συμμετέχει στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ να επιστρέψει τίτλους ή χρήματα στους πελάτες του (κυρίως περιπτώσεις απάτης). Το ΤΕΚΕ δεν καλύπτει ούτε τον επενδυτικό κίνδυνο (μείωση της αξίας) ούτε τον κίνδυνο του εκδότη των επενδυτικών τίτλων.
9. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) καλύπτει τις απώλειες που προέκυψαν από την απομείωση της αξίας (κούρεμα) των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου; 
Όπως προαναφέρθηκε το ΤΕΚΕ δεν καλύπτει ούτε τον επενδυτικό κίνδυνο (μείωση της αξίας) ούτε τον κίνδυνο του εκδότη των επενδυτικών τίτλων, συνεπώς δεν καλύπτει τις απώλειες που προέκυψαν από το «κούρεμα» των ομολόγων.

10. Πόσο σύντομα μπορώ να πάρω την αποζημίωσή μου από το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) σε περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των επενδυτών – πελατών ; 
Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) αποζημιώνει τους επενδυτές-πελάτες το αργότερο μετά από τρεις μήνες από την αποστολή από το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος του πρακτικού των δικαιούχων αποζημίωσης. Σε έκτακτες περιπτώσεις η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες. (άρθρο 14 παρ. 1β και 2β του ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009).
11. Οι ξεχωριστοί λογαριασμοί καταθέσεων των πελατών των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ); 
Ναι, αρκεί οι πραγματικοί δικαιούχοι να είναι οι επενδυτές-πελάτες και όχι οι ΕΠΕΥ (άρθρο 11 παρ.4, ν.3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009).

12. Τα επενδυτικά προϊόντα όπως παράγωγα, swaps, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές καλύπτονται από το ΤΕΚΕ; 
Οι επενδυτικές υπηρεσίες που συνδέονται με τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και οι κινητές αξίες, κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195 Α’ 17/8/2007) των επενδυτών-πελατών των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων, καλύπτονται από το επενδυτικό σκέλος του ΤΕΚΕ (άρθρο 10 του ν. 3746/2009).
13. Τι τύχη έχουν τα χρήματα μιας κατάθεσης πέρα από το όριο εγγύησης των 100.000 ευρώ; 
Περαιτέρω αποζημίωση μπορεί να προκύπτει από το προιόν της εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος.
14. Οι προπληρωμένες κάρτες (prepaid-cards) θεωρούνται καταθέσεις; 
Τα εισπραττόμενα, από την τράπεζα, ποσά για την έκδοση καρτών ηλεκτρονικού χρήματος ΔΕΝ θεωρούνται καταθέσεις κατά την έννοια του ορισμού της κατάθεσης (άρθρο 4α του ν. 3148/2003 ΦΕΚ 136 Α’/5.6.2003) (Βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 1 -Tι σημαίνει κατάθεση)

15. Η αποζημίωση μιας προθεσμιακής σε δολάρια θα γίνει σε δολάρια ή σε ευρώ; 
Η αποζημίωση καταβάλλεται σε ευρώ. Για την μετατροπή των δολαρίων σε ευρώ εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συναλλάγματος και κίνησης κεφαλαίων. (Βλέπε επίσης την απάντηση στο ερώτημα 2 – Ποιο είναι το όριο κάλυψης των καταθέσεων)

16. Εάν φυλάσσω τα χρήματά μου σε θυρίδα τράπεζας, είναι εγγυημένα από το TEKE; 
Τα χρήματα στα οποία αναφέρεστε ΔΕΝ καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). (Βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 6-Τι σημαίνει κατάθεση)

17. Ποια πιστωτικά ιδρύματα συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ); 
Στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα (άρθρο 3, παρ.1 ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009) εκτός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ως εκ τούτου, το ΤΕΚΕ καλύπτει και τις καταθέσεις υποκαταστημάτων ελληνικών τραπεζών σε χώρες της Ευρωπαικής Ενωσης ή Τρίτες χώρες. Πλήρης κατάλογος των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΤΕΚΕ στην ενότητα «Συμμετέχοντα Π.Ι. Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων»
18. Καλύπτει το ΤΕΚΕ καταθέσεις υποκαταστημάτων τραπεζών των οποίων η έδρα είναι σε χώρα της Ευρωπαικής Ενωσης όπως η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.α.; 
Οι κυπριακές τράπεζες (Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Μarfin Εγνατία Τράπεζα), οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου (π.χ. Citibank) κ.α ΔΕΝ συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) της Ελλάδος διότι προέρχονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων των χωρών τους.

19. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ); 
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν συμμετέχει στο ΤΕΚΕ λόγω της υπαγωγής του σε ειδικό καθεστώς. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθιούν στην ιστοσελίδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.tpd.gr.
20. Πόσο σύντομα μπορώ να πάρω την αποζημίωσή μου σε περίπτωση που οι καταθέσεις σε πιστωτικό ίδρυμα καθίστανται μη διαθέσιμες και από ποιο φορέα; 
Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις που αφορούν μη διαθέσιμες καταθέσεις εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία οι καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες. Σε έκτακτες περιπτώσεις η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες ( άρθρο 16 παρ. 1α και 2α του ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009, όπως ισχύει)

Επίκαιρα: Η Μάχη του Στρατωνίου (video)

Το βράδυ της 21η Μαρτίου του 2013, ισχυροί βόρειοι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή της ανατολικής Χαλκιδικής, οδήγησαν τα ψαροκάικα της Ιερισσού στον όρμο του Στρατωνίου, με όλες τις λάμπες τους αναμμένες.
Ο πανικόβλητος πληθυσμός του Στρατωνίου νόμισε πως το μεταλλείο της Ελληνικός Χρυσός δεχόταν επίθεση δια θαλάσσης από τους Ιερισσιώτες, και κάλεσαν την αστυνομία και το λιμεναρχείο. Μέσα σε λίγα λεπτά, η Ιερισσός βρέθηκε σε αστυνομικό κλοιό.
Καταθέτουμε σε αυτό το βίντεο αυτές τις ιστορικές στιγμές όπως ακριβώς τις βίωσαν οι Στρατωνιώτες.
 


πηγη

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΝΟΧΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΡΟΜΟ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ


Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας Διώτης απασφάλισε, οι εξελίξεις είναι πλέον καταιγιστικές και οι εθνικές τους διαστάσεις απρόβλεπτες. Γι αυτό και ο πολιτικός σεισμός που αρχίζει να διαφαίνεται στο άντρο της συμμορίας του Καστελόριζου, μόνο τυχαίος δεν μπορεί πλέον να θεωρείται…Η λίστα Λαγκάρντ, κρύβει στα σπλάχνα της ένα ένοχο μυστικό, και την αποκάλυψή του την τρέμουν οι ολετήρες του έθνους, γιατί δεν εξαντλείται απλά σε ζητήματα που σχετίζονται με την υστερόβουλη διαχείρισή της εκ μέρους επίορκων πολιτικών από το τρισάθλιο πολιτικό προσωπικό που καταχράστηκε την εξουσία που του ανατέθηκε, αλλά θα καταδείξει με τρόπο αδιαμφισβήτητο τους θλιβερούς πρωταγωνιστές της εσχάτης προδοσίας.

Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή…
Και ας θυμίσουμε μια αποκάλυψη που πέρασε «στα ψιλά» και κατά παράξενο τρόπο φαίνεται πως κάποιοι διακατέχονται από μια πρεμούρα για να περάσει στη λήθη: Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες... 


Τα 1962 από τα 2069 αρχεία του usb που μετέγραψε ο Γιάννης Διώτης στις 8 Ιουλίου του 2011 (από το usb που του είχε δώσει ο Γ. Παπακωνσταντίνου) φέρεται να είχαν υποστεί τροποποίηση στις 04-08-2010 και στις 05-08-2010. Δηλαδή εντοπίστηκαν ίχνη από τον Αύγουστο του 2010. 
Το στοιχείο αυτό δίνει άλλη διάσταση στο θέμα, καθώς αφορά σε τροποποίηση που αναφέρεται στην περίοδο πριν η λίστα έρθει στην Ελλάδα από τη Γαλλία, κάτι που έγινε στις 29 Σεπτεμβρίου του 2010.

Δείτε τώρα και τι λέγαμε εμείς όταν όλοι οι υπόλοιποι έκαναν την πάπια...
«Τα πρώτα χέρια λοιπόν που πείραξαν τη λίστα Λαγκάρντ…  Είναι τα χέρια εκείνων που την «παρέδωσαν» στους ορκισμένους δωσίλογους για να την «αξιοποιήσουν». Τα τρανταχτά ονόματα του πραγματικού περιεχομένου της, παραμένουν στα χέρια των συμμοριών των εκβιαστών, και..."

Ιδού και η σχετική μας ανάρτηση με τίτλο:

«Α…ΝΑΙ??? ΤΟ ΠΕΙΡΑΞΑΝ ΠΡΙΝ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ???»

Ας θυμίσουμε τώρα ακόμη μια αποκάλυψη που κατά παράξενο τρόπο κι αυτή επιχειρείται να περάσει στη λήθη της ιστορίας:
«Από τον Απρίλιο του 2009 ξεκίνησαν ουσιαστικά οι αντιγραφές της λίστας Φαλτσιάνι που αναβαθμίστηκε σε λίστα Λαγκάρντ για τις ανάγκες του Σουλτανάτου και προκειμένου να δεθεί χειροπόδαρα το ξεφτιλισμένο πολιτικό σύστημα της χώρας».

Και για του λόγου το αληθές παραπέμπουμε και πάλι στη σχετική μας ανάρτηση με τίτλο:

«ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣΠΟΥ ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ».

Διακρίνοντας τότε τη διστακτική ίσως και λογικά όσο και ανθρώπινα αναμενόμενη φοβική στάση του εισαγγελέα Διώτη στην αποκάλυψη της αλήθειας, τον καλέσαμε κατ επανάληψη να μη διστάσει να σηκώσει στην πλάτη του την εθνική αξιοπρέπεια της χώρας γιατί το έγκλημα που συντελέστηκε ήταν ΕΘΝΙΚΟ και η αποκάλυψη του πρέπει να οδηγήσει τους πρωταίτιους στην παραδειγματική τιμωρία γιατί όχι ακόμη και με την ΕΣΧΑΤΗ των ΠΟΙΝΩΝ.

Δείτε τι λέγαμε χαρακτηριστικά στις ακόλουθες δυο αναρτήσεις μας:Ας έρθουμε τώρα και στα πρόσφατα γεγονότα…
Μόλις ο Διώτης κλήθηκε να καταθέσει στην εξεταστική, και από τη στιγμή που φάνηκε αποφασισμένος να αποκαλύψει επιτέλους το πολύ χαρακτηριστικό παρασκήνιο αυτής της κατάπτυστης για το έθνος υπόθεσης, που τη διαχειρίστηκε με τρόπο αδίστακτο μια συμμορία εθνικής μειοδοσίας, δείτε ποιο ήταν το αποτέλεσμα:

Ο Βενιζέλος επιδίδεται σε αγχώδη αγώνα δρόμου προκειμένου να μην μπει στο κάδρο των και ποινικών ευθυνών. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και το επιτελείο του αντιλαμβάνονται, πως η νέα κατάθεση Διώτη δημιουργεί νέα δεδομένα και βάζει ντε φάκτο στο κάδρο των (και ποινικών) ευθυνών τόσο τον Βενιζέλο, όσο και τον ΓΑΠ
Πραγματοποιήθηκε ειδική σύσκεψη στην Ιπποκράτους με τους στενούς επιτελείς του, ενώ αναμένεται και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Αντ. Σαμαρά! Επίσης έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα φίλια ΜΜΕ και ελεγχόμενοι δημοσιογράφοι, με «υποδείξεις» να απαξιώσουν την κατάθεση Διώτη και γενικότερα τον πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ…
Και φυσικά τρομαγμένος πλέον από τις εξελίξεις που ενδέχεται να καταστούν ανεξέλεγκτες, ο Βενιζέλος βάζει σε δεύτερη μοίρα την κάλυψη του ΓΑΠ (όπως έχει δεσμευτεί σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν πριν την ψηφοφορία στη Βουλή για την εξεταστική), προκειμένου να διασφαλίσει τη δικιά του απεμπλοκή απ’ αυτή την όζουσα υπόθεση.
Αρχίζει πιά να καθίσταται ολοφάνερη και η συνενοχή Σαμαρά σ αυτή την άθλια υπόθεση αφού με τη στάση του (και με τις υπογραφές του) είναι πλέον συνεργός στη συγκάλυψη μιας πράξης που οσονούπω θα αποκαλυφθεί πως ταυτίζεται με εσχάτη προδοσία σε βάρος της χώρας.

Δείτε περισσότερα στη σχετική μας ανάρτηση:

Και τώρα όλοι τρέμουν για τον πραγματικό ρόλο της ΕΥΠ…
Και ο λόγος δεν είναι οι όποιες αποκαλύψεις αφορούν στο διαχειριστικό της ρόλο για το delivery της λίστας Λαγκάρντ.
Τρέμουν την πιθανότητα αποκάλυψης πως ο ρόλος αυτός επεκτείνεται σε μεθοδεύσεις συγκάλυψης ή πολύ περισσότερο διευκόλυνσης μιας ολέθριας εθνικής προδοσίας.

Ο ρόλος του Μπίκα είναι πράγματι σκοτεινός, και θα αποδειχτεί ολέθριος στο βαθμό που εκ των πραγμάτων προκύψει συνενοχή του σε όλα τα παραπάνω.

Ποιο είναι το ένοχο μυστικό της λίστας Λαγκάρντ…
Και γιατί οι ολετήρες του έθνους έχουν χάσει τον ύπνο τους μπροστά στον κίνδυνο να καταστούν ανεξέλεγκτες οι αποκαλύψεις???

Το αναδείξαμε σε χρόνο ανύποπτο, όταν οι «κυνηγοί» των αποκαλύψεων καταγίνονταν και εξαντλούσαν το όλο θέμα στα ξαδερφάκια του Παπακωνσταντίνου. Λέγαμε λοιπόν τότε χαρακτηριστικά πως:

Τα πρώτα χέρια που πείραξαν τη λίστα Λαγκάρντ…
Είναι τα χέρια εκείνων που την «παρέδωσαν» στους ορκισμένους δωσίλογους για να την «αξιοποιήσουν». Τα τρανταχτά ονόματα του πραγματικού περιεχομένου της, παραμένουν στα χέρια των συμμοριών των εκβιαστών, και συναποτελούν μαζί με άλλες πολιτικές τους αθλιότητες (βλ. Ζήμενς κλπ), χρήσιμο εργαλείο προσωπικού και πολιτικού εκβιασμού προκειμένου να υποτάσσονται αναντίρρητα και χωρίς πολλά τσαλίμια, τα ντόπια πολιτικά ανθρωπάκια.

Με λόγια απλά…
Τους τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί…
Τους εκβίασαν…
Τους ανάγκασαν να πουν το ταπεινωτικό «ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ»…
Και αφού παρέδωσαν τη χώρα αμαχητί στα νύχια της Γκεστάπο, προσπάθησαν να αποπλανήσουν το πόπολο κυνηγώντας δήθεν μάγισσες και καταθέτες από τη λίστα.

Η εθνική προδοσία λοιπόν που συντελέστηκε ήταν προϊόν και συμμοριακού εκβιασμού στον οποίο υπέκυψαν ολίγιστοι πολιτικοί και παρέδωσαν αμαχητί τη χώρα. Και το πραγματικό παρασκήνιο αυτής της πράξης ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ είναι το ένοχο μυστικό που κρύβει μέσα της η λίστα Λαγκάρντ...

Αυτή την πράξη ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ επιχειρούν να συγκαλύψουν με νύχια και με δόντια και η αποκάλυψη της με κάθε λεπτομέρεια πρέπει να ανοίξει άμεσα το δρόμο για το εκτελεστικό απόσπασμα.

Γι αυτή την πράξη ντροπής και αίσχους από τους ολετήρες του έθνους, δείτε περισσότερα στη σχετική μας ανάρτηση με τίτλο:


Και μετά βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας…

ΜΕΤΑ ΤΟ ΟΧΙ       ΣΚΕΨΕΙΣ  ΓΥΡΩ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΔΡΑΜΑ  ΤΗΣ  ΚΥΠΡΟΥ:
       ------------------------------------------------------------------------
                                    Πρόλογος:
                                   ----------------
Πρέπει επιτέλους όλοι να καταλάβουμε το γεγονός ότι, το πλανήτη Γη, τα έθνη, τα κράτη, και τους λαούς, δεν κυβερνούν οι εκλεγμένοι από τους λαούς πολιτικοί ηγέτες, αλλά η παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία των προέδρων κ.κ. Ρότσιλντ & Ροκφέλερ.
Δεν κυβερνά ο ΟΒΑΜΑ τις ΗΠΑ, ούτε η ΜΕΡΚΕΛ τη Γερμανία, ούτε η πολιτική ηγεσία της Ε.Ε. κ.κ. Ρομπάϊ, Μπαρόζο, Όλι Ρεν, Μπλούμ, κ.λ.π. την Ε.Ε. ούτε ο Ολάντ τη Γαλλία, ούτε ο Κάμερον την Αγγλία, αλλά η παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία.
Οι κ.κ. ΟΒΑΜΑ, ΜΕΡΚΕΛ, ΡΟΜΠΑΪ, κ.λ.π. είναι απλά εκτελεστικά όργανα, είναι αχυράνθρωποι, είναι πιόνια & μαριονέτες της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας.
Είναι λάθος να αποκαλούμε τον ΟΒΑΜΑ πλανητάρχη. Πλανητάρχης είναι ο κ. Ροκφέλερ.
Οι δικοί μας πολιτικοί είναι απλώς πιόνια & μαριονέτες των υπηρετών του Rothschild.
Φροντίζει ο διεθνής Σιωνισμός να τοποθετεί σε όλες τις κυβερνητικές θέσεις, ΗΠΑ & Ε.Ε.
αλλά και στη παγκόσμια Δικαιοσύνη, Εκκλησία, Ένοπλες Δυνάμεις, ανθρώπους πιστούς και αφοσιωμένους στα ιδανικά του, και στα σχέδιά του. 
Ήταν θέλημα των «επίγειων Θεών», κ.κ. Ρότσιλντ, & Ροκφέλερ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ,
Νετανιάχου, να ζητήσει συγνώμη από τον Ερντογάν, και ο Νετανιάχου έσπευσε να υπακούσει,
μέσα στα πλαίσια γεωπολιτικών συμφερόντων της παγκόσμιας Σιωνιστικής δικτατορίας για τη γεωγραφική αυτή περιοχή. Η παγκόσμια Σιωνιστική κυβέρνηση, προκειμένου να χτυπήσει στρατιωτικά το ΙΡΑΝ, πρέπει όλες οι δευτερευούσης φύσεως δυσκολίες, να παραγραφούν.
Χρειάζονται τη Τουρκία για πόλεμο εναντίον του Ιράν, γιαυτό ο Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη, και ο Οτσαλάν διέταξε κατάπαυση πυρός των Κούρδων, εναντίον των Τούρκων.
Όλοι στην υπηρεσία των «επίγειων Θεών» Rothschild & Rockefellers.
Σήμερα έχουμε παγκόσμια δήμευση καταθέσεων. Οι Πλανητάρχες κ.κ. Ρότσιλντ & Ροκφέλερ
χρειάζονται χρήματα για τις ανάγκες τοπικών πολέμων, ή παγκόσμιου πολέμου.
 Όποιο κράτος αντιστέκεται στις θελήσεις της παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης, καταστρέφεται, με όλας τας μεθόδους. Γιαυτό ειδοποιούμε το Ιράν να ετοιμάζεται για πόλεμο.
Δυστυχώς δεν υπάρχουν πια συμμαχίες και παρατάξεις στο πλανήτη, οι μεγάλοι τα βρήκανε
μεταξύ τους εις βάρος των μικρών. Οι μικροί πλέον δεν έχουν «που την κεφαλήν κλείναι».
Κυκλοφορούν φήμες ότι Ρωσία-Κίνα τα «βρήκανε» έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων, με τη παγκόσμια Σιωνιστική δικτατορία, και πούλησαν τα μικρά κράτη. Δηλαδή πίσω από τις πλάτες των μικρών, έκαναν μυστικές συμφωνίες με τη παγκόσμια δικτατορία των Ρότσιλντ & παρέα,
οπότε δεν υπάρχει πια έλεος για τους «μικρούς».
Αυτό συνέβη για να αποφύγουν το Γ! παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο.
Το παιχνίδι της Ρωσίας φάνηκε από την αδιαφορία της να στηρίξει τη Κύπρο, αν και έφταιγε ο Αναν-στασιάδης με τη πολιτική του, γιαυτό έγινε το Βατερλώ των σχέσεων της Κύπρου, με τη Ρωσία. Ήταν εντολή της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας να καταστραφούν οικονομικά Ελλάδα- Κύπρος, και τα πιόνια οι αχυράνθρωποι πολιτικοί της Ε.Ε. έσπευσαν να εκτελέσουν το σχέδιο. Τώρα – ευκαιρίας δοθείσης- που είναι ο Αναν-στασιάδης στην εξουσία, ετοιμάζουν το νέο σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού, για να δώσουν το νησί στους Τούρκους.
Ετοιμάζουν εθνοκάθαρση στο νησί, με τον εξαναγκασμό των Ελλήνων σε μετανάστευση, ώστε να μείνουν μόνο Τούρκοι στη Κύπρο, για τη Τουρκοποίηση της νήσου.
Τα οικονομικά γεγονότα που έγιναν στη Κύπρο, ήταν σχέδιο για τον εξανδραποδισμό των Ελλήνων της Κύπρου, για να τους αναγκάσουν να φύγουν, με μετανάστευση.
Αντικειμενικός στόχος τα πετρέλαια, οι αγωγοί, και το φυσικό αέριο της Κύπρου.
Φυσικά εκτελεστικά όργανα της παγκόσμιας Δικτατορίας, είναι και οι δικοί μας πολιτικοί Ελλάδος-Κύπρου, είτε πιόνια των ΗΠΑ είναι, είτε της Γερμανίας, το ίδιο αφεντικό υπηρετούν.
Ακόμα και ο νέο-εκλεγείς Πάπας, είναι ανδρείκελο του Ροκφέλερ, όπως γράφει ο τύπος, γιαυτό θέλει να φέρει τη πανθρησκεία μαζί με το δικό μας Πατριάρχη, μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας Δικτατορίας, υπό ένα παγκόσμιο Βασιλέα. Κατόπιν αυτού το μέλλον του Χριστιανισμού διαγράφεται αβέβαιο, αφού Πάπας & Πατριάρχης, οι αρχηγοί του Χριστιανισμού, τελούν όργανα της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας. Για τους Χριστιανούς προτεστάντες δεν τίθεται θέμα, αφού αυτοί είναι σημαιοφόροι της Σιωνιστικής παγκόσμιας κυριαρχίας. (Βλέπε Γερμανοί, Ολλανδοί, Αυστριακοί, Σκανδιναβοί, Αμερικανοί, κ.λ.π.)
                                             Το δράμα Κύπρου & Ελλάδος:
                                        ----------------------------------------
Τούτων δοθέντων, για να σωθούν Ελλάδα-Κύπρος, από τα αρπακτικά του διεθνούς Σιωνισμού,
έχουν τις εξής τρείς επιλογές.
1)Άμεσο ανατροπή των προδοτικών πολιτικών ηγεσιών σε Ελλάδα-Κύπρο, τις οποίες ο Ελληνισμός από άγνοια & αφέλεια εξέλεξε.
2) Άμεσο έξοδο από τη Σιωνιστική Ευρωζώνη & Ε.Ε., και μετά οι σοφοί πατριώτες νέοι πολιτικοί άνδρες, με σοφούς συμβούλους, θα βρούνε τις λύσεις των προβλημάτων.
3)Αποκατάσταση καλών σχέσεων και σύναψη νέων συμφωνιών πάσης φύσεως με Ρωσία-Κίνα.
Αυτά όλα υπό τον όρο ότι η Ρωσία θα θελήσει να πάρει υπό τη προστασία της τα αδικημένα κράτη που τώρα ανήκουν στο Δυτικό Σιωνιστικό μπλόκ, και όχι να έλθει σε συμφωνία με τη Σιωνιστική ηγεσία της Δύσης, πίσω από τις πλάτες μας, όπως έκανε πρόσφατα με τη Κύπρο, λόγω πολύ κακών πολιτικών χειρισμών του Αναν-στασιάδη.
Ο Πρόεδρος της Κύπρου φεύγοντας εκείνη τη νύχτα από το πρώτο ολέθριο και ηλίθιο
Eurogroup, έπρεπε –εάν ήταν πατριώτης- να κατευθυνθεί προς Μόσχα, όπου θα ενημέρωνε τη Ρωσική ηγεσία, και αμέσως θα έκλεινε συμφωνίες για πραγματική διάσωση της Κύπρου, σε όλους τους τομείς, οικονομίας & εθνικής αμύνης, υπό τη προϋπόθεση ότι και αυτό είναι επιθυμία της Ρωσίας. Όμως έστειλε μια ασθενή πολιτική αντιπροσωπεία, την οποίαν οι Ρώσοι δεν εμπιστεύονταν. Οι Ρώσοι δήλωσαν «Δεν εμπιστευόμαστε τον Αναν-στασιάδη», και δικαίως όπως εφάνη εκ του αποτελέσματος. Ο Αναν-στασιάδης είναι ο Jeffrey & Σαμαράς της Ελλάδος.
Το πρόγραμμά του ήταν να βάλλει τη Κύπρο στα μνημόνια της Σιωνιστικής Τρόϊκα.
Σήμερα οι Σιωνιστές της Δύσης (ΗΠΑ & Ε.Ε.), με τα μέτρα που επέβαλλαν επάνω στη Κύπρο,
επιδιώκουν τη μετατροπή του νησιού σε αποικία της Δύσης, για να αρπάξουν τα γεωπολιτικά,
και γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα της Κύπρου, αλλά και τον ορυκτό της θαλάσσιο ενεργειακό πλούτο. Εν συνεχεία θα προχωρήσουν σε πλήρη Τουρκοποίηση της Κύπρου εφαρμόζοντας όποιο νέο σχέδιο ΑΝΑΝ θέλουν, αφού έχουν πρόεδρο δικό τους, κάνοντας εθνοκαθάρσεις των Ελληνο-Κυπρίων. Ήδη αναγκάζουν τους Ελληνο-Κυπρίους να εγκαταλείψουν τη Κύπρο.
Οι Σιωνιστές Αμερικανοί δηλώνουν, «Οι Ελληνο-Κύπριοι να μοιραστούν ακριβοδίκαια με τους Τουρκο-Κυπρίους τα ενεργειακά κοιτάσματα». Δηλαδή οι Αμερικανοί μοιράζουν ξένη περιουσία, με εντολή των κ.κ. Ρότσιλντ & Ροκφέλερ!!!
Εάν τα κοιτάσματα είχαν βρεθεί στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου, θα τα μοίραζαν οι Τούρκοι με τους άλλους κατοίκους του νησιού;;; Άραγε οι Σιωνιστές Αμερικανοί μοίρασαν ακριβοδίκαια τα δικά τους κοιτάσματα με τους γείτονες,  στην Αμερικανική Α.Ο.Ζ.;;;
Μετά τα όλα όσα συμβαίνουν στον Ελληνισμό, ο τύπος σήμερα γράφει,
«Κυπρίων Οδύσσεια, και βορείων Ευρωπαίων κυνισμός», « Ισοπεδώνουν τη Κύπρο».
«Η Νήσος εάλω, ποιος έχει τώρα σειρά;;;» Ασφαλώς η Ελλάδα.
«UBER ALES- εκτέλεσης της Κύπρου- Μήνυμα στον Ευρωπαϊκό νότο».
«Ο Νέος ΓΑΠ κατάστρεψε τη Κύπρο», «Συμφωνία-αίμα & δάκρυα».  κ.λ.π.
Με τα μέτρα που έλαβε το Eurogroup οδηγεί σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος.
Οι Σιωνιστές βόρειο Ευρωπαίοι εξουσιαστές της Ε.Ε. θέλουν να ισοπεδώσουν τη Κύπρο.
Στην Ελλάδα & Κύπρο, οι Σιωνιστές του Ρότσιλντ & Ροκφέλερ, παίζουν άγριο Γεωπολιτικό, Γεωστρατηγικό & Γεωενεργειακό πόκερ, με εκτελεστικά όργανα τους δοσίλογους πολιτικούς,
«Αντιστάσεως μη ούσης», από καμία δύναμη του πλανήτη.
Οι Γερμανοί Σιωνιστές πρέπει να έχουν οικονομικό πρόβλημα στις τράπεζές τους, για να αναγκάζονται να «βάλουν χέρι» στις καταθέσεις των πολιτών της Ε.Ε.
Τέτοια «Διάσωση» που έκαναν οι Ευρωπαίοι στη Κύπρο, να μας έλλειπε.
Όλος ο πλανήτης γελάει με τα χάλια της Ε.Ε. που δεν μπορεί να διασώσει ένα μικρό νησάκι με προϋπολογισμό το 0.2% του προϋπολογισμού των κρατών της Ε.Ε.
Ξένοι ουδέτεροι παρατηρητές βλέπουν το μεγάλο γεωπολιτικό παιχνίδι που παίζεται με τη Κύπρο, και απορούν λέγοντας, «οι μεγάλες δυνάμεις πνίγονται σε μια κουταλιά νερό».
Δεν είναι ικανοί να λύσουν ένα πρόβλημα σε ένα μισό μικρό νησάκι!.
Όσον αφορά τους Ρώσους λέγομεν, ότι παρά τον ηρωϊσμό της Κυπριακής βουλής, και το ΟΧΙ
στη τρόϊκα, οι Ρώσοι – με αίτημα της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας του Ρότσιλντ & Ροκφέλερ, - πούλησαν τους Κύπριους, και τους έριξαν στο στόμα του Σιωνιστικού λύκου, ενώ μπορούσαν να τους διασώσουν. Γιαυτό λέμε ότι δεν έχουν «μπέσα» οι Ρώσοι, και ότι κανείς δεν μπορεί να στηρίζεται και να ελπίζει επάνω τους. Έτσι απογοήτευσαν τους μικρούς λαούς.
Μπορεί ο πρόεδρος της Κύπρου να μη χαίρει διεθνούς εμπιστοσύνης, όμως έπρεπε να υπολογίσουν το φτωχό λαό, και τη παγκόσμια κοινή γνώμη, επάνω στην αγάπη των οποίων  θεμελιώνουν τα σχέδιά τους, για την αντιμετώπιση των Σιωνιστών επικυρίαρχων.
Αυτό το αγαθό το έχασαν οριστικά οι Ρώσοι. Τι ήθελαν οι παγκόσμιοι δικτάτορες;;;
1.- Να διώξουν οριστικά τους Ρώσους από Συρία, Κύπρο και Μεσόγειο. Αυτό όμως οι κ.κ.
Πούτιν & Μεντβέντεφ δεν το κατάλαβαν, και έχασαν τη παγκόσμιο συμπάθεια, αλλά και τη Μεσόγειο, που ήταν γεωπολιτικό σχέδιο των Τσάρων, το οποίο ο Πούτιν έχασε οριστικά.
2.- Οι Σιωνιστές Γερμανοί θέλουν να πάρουν όσα μπορούν περισσότερα από τα Ρωσικά χρήματα
που είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς στη Κύπρο, με τα «κουρέματα», αυτό ο Μεντβέντεφ δε το κατάλαβε, και άφησε «το πουλάκι να πετάξει» προς Σιωνιστική Ε.Ε.
3.- Οι Σιωνιστές Γερμανοί θέλουν να πάρουν όλο το φυσικό αέριο της Κύπρου, ώστε να μην έχουν ανάγκη το Ρωσικό φυσικό αέριο, από το οποίο εξαρτάται ολόκληρη η ΄βόρειος Ε.Ε.
Αυτό ο πρωθυπουργός της Ρωσίας δεν το κατάλαβε, και άφησε το Κυπριακό φυσικό αέριο να πετάξει προς Σιωνιστική πλευρά.

4.- Έτσι παρέδωσαν τη Κύπρο έρμαιο και όμηρο στα χέρια του Σιωνιστικού Eurogroup
και των Γερμανών, και ο Μεντβέντεφ έμεινε με το θυμό του…………….
5.- Οι Ρώσοι φεύγουν και απομονώνονται οριστικά πλέον από τη Μεσόγειο, από εγωϊσμό του Μεντβέντεφ. Έτσι πίκραναν τη διεθνή κοινή γνώμη.
6.- Για όλα αυτά φταίει ο Αναν-στασιάδης που δεν εμπνέει εμπιστοσύνη στους Ρώσους, και δικαίως, όμως έπρεπε οι Ρώσοι να αγνοήσουν τον Αναν-στασιάδη, και να ποντάρουν στο λαό της Κύπρου. Ο Αναν-στασιάδης έρχεται και παρέρχεται………..
7.-Δημιουργείται έτσι προηγούμενο για κατάσχεση καταθέσεων, και σε άλλα κράτη.
8.-Τα Σιωνιστικά κανάλια προπαγανδίζουν ότι οι Ρώσοι δεν έσωσαν τη Κύπρο.
9.- Προωθείται η προπαγάνδα της μη ύπαρξης άλλης λύσης, και υποταγή στους όρους της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας μέσω της Σιωνίστριας ΜΕΡΚΕΛ και του  πεισματάρη Σόϊμπλε. Η Γερμανία καταστρέφεται από ανάξια και ανίκανη πολιτική ηγεσία.
Διακατέχομαι από φιλορωσικά αισθήματα, αλλά δεν δύναμαι να αποδεχθώ τη ψυχρότητα με την οποίαν οι Ρώσοι αντιμετώπισαν το Κυπριακό δράμα, έστω και αν έφταιγε η Κυπριακή πολιτική ηγεσία. Έστω και αν δεν έχουν εμπιστοσύνη στον Αναν-στασιάδη, όπως δήλωσαν.
Ούτε εμείς του έχουμε. Έπρεπε να φερθούν σαν ανώτερη δύναμη, με ανθρωπισμό, έτσι που να προκαλέσουν την αγάπη του Κυπριακού λαού. Η αγάπη ενός λαού είναι ανώτερη οικονομικών συμφερόντων. Τα οικονομικά αποτελέσματα έρχονται αργότερον με την αγάπη του λαού.
Οι καιροί αλλάζουν….
Οι πλούσιοι Ρώσοι ολιγάρχες & μεγιστάνες, που κατέκλυσαν τη Κύπρο είναι ΡωσοΕβραίοι, της φυλής των Χαζάρων, δηλαδή είναι Χαζαρικής καταγωγής, γιαυτό οι Πούτιν & Μεντβέντεφ απέφυγαν να αναμιχθούν, διότι τους Εβραίους χάζαρους  προστατεύει το διεθνές οικονομικό κατεστημένο των Rothschild & Rockefellers, της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας.
Ο Μεντβέντεφ περιορίστηκε σε συμβουλές λέγοντας, «Συμβουλεύω τους Ρώσους πολίτες να
αποσύρουν άμεσα τις καταθέσεις τους από τη Κύπρο», (διότι θα τις «φάει» η Γερμανία του Ρότσιλντ), λέμε εμείς.
Τελικά η παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία των κ.κ. Ρότσιλντ & Ροκφέλερ, με την αναταραχή
που προκάλεσε στη Κύπρο, άρχισε τη λεηλασία των Κυπριακών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, με τη κυβέρνηση Αναν-στασιάδη να κρατάει «σιγόντο»………. και οι Τούρκοι
περιμένουν να πάρουν μερίδιο……..
Οι ΑμερικανοΓερμανοί Σιωνιστές των Ρότσιλντ & Ροκφέλερ, ανέβασαν τον Αναν-στασιάδη στην εξουσία για να «δέσουν το γάϊδαρό τους», διά τον φόβον των Ρώσων.
Υπάρχει και άλλη εξήγηση γιατί δεν βοήθησε ο Πούτιν. Όταν ο Πούτιν ανέβηκε στην εξουσία,
αντίπαλοί του ήταν οι πλούσιοι Ρώσο-Εβραίοι ολιγάρχες της περιόδου Γιέλτσιν, οι λεγόμενοι
Εβραίοι «Χάζαροι». Αυτοί οι μεγιστάνες του πλούτου, είναι η λεγόμενη «Ρώσικη Μαφία».
Αυτοί φοβούμενοι το πατριώτη Πούτιν, αλλά και για να έχουν οικονομική δύναμη, έστειλαν τα χρήματά τους εκτός Ρωσίας, και ένα από τα μέρη που φυλάσσουν τα κεφάλαιά τους είναι και η Κύπρος. Σήμερα βέβαια μετά τη Κυπριακή καταιγίδα, τα Ρωσικά κεφάλαια αυτά των Εβραίων Χαζάρων, πέταξαν προς άλλους φορολογικούς παραδείσους. Οι Ρωσο-Εβραίοι Χάζαροι έκαναν τα χρήματά τους εκμεταλλευόμενοι τον Ρωσικό ορυκτό πλούτο, τότε επί Γιέλτσιν, όπου η παγκόσμια Σιωνιστική διακυβέρνηση έκανε ότι ήθελε μέσα στη Ρωσία.
Ο Πούτιν έπαιξε με τους Χάζαρους Ρώσικη ρουλέτα στη Κύπρο.          
Η Ρωσία θα έχει μέλλον στη Κύπρο μόνο εάν ανατραπεί ο φιλο-Σιωνιστής Αναν-στασιάδης.
Μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα, και τον οικονομικό Αρμαγεδδώνα, έρχεται και ο γνωστός μας, ο μισέλλην Χένρι Κίσσιγκερ, της λέσχης Bilterberg, και της τριμερούς επιτροπής, 90 χρονών σήμερα, ασκώντας τρομοκρατία, να ομιλεί για παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο.
Σήμερα έγινε αντιληπτό το βρώμικο παιχνίδι του Αναν-στασιάδη, υπέρ των συμφερόντων των Σιωνιστικών Δυτικών δυνάμεων. Μετά το ΟΧΙ της Κυπριακής Βουλής, ο Αναν-στασιάδης έσπευσε στο δεύτερο Eurogroup, όπου συμφώνησε σε όλα, παρά το ΟΧΙ της βουλής των Κυπρίων. Ο Αναν-στασιάδης είναι ο ΓΑΠ & Σαμαράς της Κύπρου. Και οι τρείς κατέστρεψαν Ελλάδα & Κύπρο. Μέσα σε ένα μήνα εξουσίας πρόλαβε να ισοπεδώσει τη Κύπρο.
Ο Αναν-στασιάδης με τα μνημόνια που θα υπογράψει, θα δεσμεύσει τα ενεργειακά κοιτάσματα, για τα δάνεια που θα λάβει από τη Σιωνιστική Τρόϊκα. Ήδη τα υπαλληλάκια της Τρόϊκα ευρίσκονται στη Κύπρο, και κάνουν κουμάντο σε όλα τα υπουργεία. Τα καλά τα δικά μας.
Οι Κύπριοι δεν πήραν μαθήματα από τα παθήματα της Ελλάδας. Οι Κύπριοι αυτοκτόνησαν ψηφίζοντας τον Αναν-στασιάδη.
Η μικρή Κύπρος είπε ΟΧΙ που δεν τόλμησε να πεί η Ελλάδα του Jeffrey. Η κρίση ήταν στημένη από τη Σιωνιστική Γερμανία του Σόϊμπλε. Σήμερα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, αφού γίνεται πόλεμος στα παρασκήνια για τον ενεργειακό έλεγχο των κοιτασμάτων. Είναι κοινή η μοίρα Ελλάδος & Κύπρου. Το παιχνίδι ήταν στημένο, και μόλις εξελέγη ο Αναν-στασιάδης οι Σιωνιστές Γερμανοί της Μέρκελ έσπευσαν να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία. Τα Γερμανικά ενεργειακά συμφέροντα ήθελαν να πατήσουν πόδι στη Κύπρο. Μετά τους Τούρκους, ήλθαν οι Γερμανοί. Στη Κύπρο έγινε η αρχή, ακολουθούν τα άλλα κράτη του νότου της Ε.Ε.
Τα ενεργειακά κοιτάσματα είναι της Ε.Ε. λέει ο «σοφός» Σαμαράς.
Από τη Κύπρο & Ελλάδα άρχισε η διάλυση της Ευρώπης λόγω Γερμανίας. Ήδη άρχισε η αμφισβήτηση του Ευρώ. Οι Γερμανοί όπου πάνε τα κάνουν θάλασσα. Στην ουσία πρόκειται για Γερμανική συντριβή στη Κύπρο, αφού ανοίγει παράθυρο εξελίξεων στην Ε.Ε.
Η παγκόσμια Σιωνιστική διακυβέρνηση έβαλε μπροστά τα κορόϊδα της Μέρκελ, για να ανοίξουν το δρόμο, για μελλοντικές κατακτήσεις της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας.
Ο διάσημος Νομπελίστας οικονομολόγος Πώλ Κρούγκμαν λέει, «Η Κύπρος να φύγει ΤΩΡΑ
από το Ευρώ». Τα διεθνή ΜΜΕ λένε, η Κύπρος του Αναν-στασιάδη ελευθερώθηκε από τους Βρετανούς, για να ξαναγίνει Γερμανική Σιωνιστική αποικία.
Το Λουξεμβούργο του γνωστού μας Γιούνκερ (τέως πρόεδρος του Eurogroup) τώρα κατηγορεί
τη Γερμανία ότι θέλει την ηγεμονία στην Ευρωζώνη, τόσο καιρό δεν ήξερε να μιλήσει……
Οι Σιωνιστές Γερμανοί της Μέρκελ και του μισάνθρωπου Σόϊμπλε, θυσίασαν πολλά δις. ευρώ
για τη στήριξη του ευρώ, ενώ θα μπορούσαν με τα μισά ποσά, να διασώσουν τη Κύπρο, χωρίς να προκαλέσουν οικονομικό Αρμαγεδδώνα εις βάρος της Ευρωζώνης & της Ε.Ε.
Τώρα γίνεται ληστεία των τραπεζικών καταθέσεων που απειλεί την ύπαρξη της Ευρωζώνης.
Η Κυβέρνηση Σαμαρά με τη μέθοδο της τιτλοποίησης, -μέσα στα πλαίσια των αποκρατικοποιήσεων & ιδιωτικοποιήσεων ,-  ξεπουλά τα ενεργειακά κοιτάσματα
της Ελλάδος «πιρ-παρά», στους Σιωνιστές Αμερικανο-Γερμανούς, έναντι του χρέους.
Στη Κύπρο λένε, «Έλληνες τραπεζίτες μας κατέστρεψαν. Έπαιξαν το παιχνίδι των Σιωνιστών Γερμανών της Μέρκελ & Σόϊμπλε». Σήμερα δεν υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών
της Ε.Ε. γίνεται της «Που…….», υπάρχει μόνο συμμαχία των πλουσίων βορείων, εναντίον των φτωχών νοτίων λαών-κρατών της Ε.Ε.
Μπροστά σε αυτό το δράμα του Ελληνισμού, οι ένοπλες δυνάμεις των Ελλήνων τι κάνουν;;;;
Μεταφέρω τη κοινή γνώμη, ο Λαός λέει, «Χάθηκε ένας πατριώτης λοχαγός, ένας πατριώτης Συνταγματάρχης με παντελόνια & Ό@@@@χεις, να κατεβάσει 10 άρματα για να γκρεμίσει αυτές τις προδοτικές Σιωνιστικές Αμερικανο-Γερμανικές εξουσιαστικές γιάφκες, της πλατείας Συντάγματος και περιχώρων, για να σώσει τη τιμή του Ελληνισμού;;;
Τους Στρατηγούς τους έχουμε μόνο για τις δοξολογίες, και τις παρελάσεις»!!!
Έτσι θα συνεχίσουμε να ζούμε, κάτω από Σιωνιστική Αμερικανο-Γερμανική σκλαβιά;;;;
Στις ένοπλες δυνάμεις υπενθυμίζω το άρθρο 120 παρ.4 του Συντάγματος, εκτός εάν περιμένουν από εμάς τους άοπλους γέρους-όχλο με μπαστουνάκι, να κινηθούμε.
Το άρθρο 120 του Συντάγματος νομιμοποιεί κάθε εθνική πατριωτική σωστική κίνηση.
                                                      ΑΝΤΩΝΗΣ  Ι.  ΓΡΥΠΑΙΟΣ
                                                      Διεθνολόγος
                                                      E-mail: ant.grypaios@gmail.com
Πηγές:  Όλα  τα  Μ.Μ.Ε.


Ποινικές διώξεις για όσους ενεπλάκησαν στην λίστα Λαγκάρντ

Ποινικές διώξεις για όσους ενεπλάκησαν στην λίστα Λαγκάρντ
Τις επόμενες ημέρες οι Οικονομικοί Εισαγγελείς μετά το πέρας της έρευνας που διενήργησαν, θα  ασκήσουν ποινικές διώξεις σε ότι αφορά τα μη πολιτικά πρόσωπα που ενεπλάκησαν στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.Οι Σπύρος Μουζακίτης και Γρηγόρης Πεπόνης ολοκλήρωσαν την δικαστική τους έρευνα η οποία ξεκίνησε το προηγούμενο φθινόπωρο.
Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας κλήθηκαν και κατέθεσαν με την ιδιότητα του υπόπτου για την διάπραξη αδικημάτων οι πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννης Καπελέρης και Ιωάννης Διώτης, μία δικηγόρος και πρώην συνεργάτιδα του κ. Διώτη καθώς και οι τρεις συγγενείς του κ. Παπακωνσταντίνου τα ονόματα των οποίων απαλείφτηκαν από την επίμαχη λίστα.

Ήδη βάσει των στοιχείων της δικογραφία που σχηματίστηκε έχει υποβληθεί σχετική αναφορά από τον αναπληρωτή οικονομικό εισαγγελέα Σπύρο Μουζακίτη, στον οικονομικό εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη με τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει για την ποινική αξιολόγηση των μη πολιτικών προσώπων που ενεπλάκησαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στη διαχείριση της λίστας, η οποία παρέμεινε επί σχεδόν 20 μήνες αναξιοποίητη.

Ο κ. Καπελέρης στις έγγραφες εξηγήσεις που παρέδωσε στους Εισαγγελείς τόνιζε πως δεν παρέλαβε ποτέ από τον τότε υπουργό Γ. Παπακωνσταντίνου ολόκληρο το ψηφιακό υλικό παρά μόνο μία λίστα με τους 20 μεγαλύτερους καταθέτες με εντολή να ελέγξει το φορολογικό τους προφίλ.

Ο κ. Διώτης όταν εκλήθη ως ύποπτος από τους οικονομικούς εισαγγελείς υποστήριξε ότι αντέγραψε ολόκληρο το αρχείο στις 8 Ιουλίου του 2011 και ότι διέγραψε το δεύτερο στικάκι.

Ως ύποπτοι κλήθηκαν και κατέθεσαν επίσης και οι τρεις συγγενείς του κ. Παπακωνσταντίνου οι οποίοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε ποινική εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Οι τρεις είχαν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις για τα κακουργήματα της ηθικής αυτουργίας σε υπεξαγωγή και νόθευση εγγράφου με βάση τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και για το πλημμέλημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος.

Και οι τρεις υποστηρίζουν ότι οι καταθέσεις τους στην ελβετική τράπεζα HSBC ήταν νόμιμες, φορολογημένες και δικαιολογούνταν από τα εισοδήματά τους.

Παράλληλα συνεχίζεται σε πολιτικό επίπεδο η διερεύνηση της υπόθεσης. Την Δευτέρα το απόγευμα θα υπάρξει κατ´αντιπαράσταση εξέταση του πρώην διοικητή της ΕΥΠ κ. Κωνσταντίνου Μπικα και του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ κ. Ιωάννη Διωτη στην προανακριτική για την λίστα Λαγκαρντ.

Τα μέλη της προανακριτικής Επιτροπής θα προσπαθήσουν, ανάμεσα σε άλλα, να αποκτήσουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το να υπήρξε τελικά η όχι ενημέρωση του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου για το θέμα της λίστας Λαγκαρντ.

Ο κ. Μπικας πάντως κατά την κατάθεση του ενώπιον της Επιτροπής την Παρασκευή παραδέχτηκε ότι είχε μια συζήτηση με τον κ. Βαγγέλη Βενιζέλο το φθινόπωρο του 2011 για θέματα φοροδιαφυγής και στο πλαίσιο αυτό έγινε και κάποια αναφορά στην λίστα Λαγκαρντ.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι είχε μιλήσει και με τη συνεργάτιδα του κ. Γιώργου Παπανδρέου κυρία Ρεγγίνα Βαρτζελη για το θέμα της λίστας, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχει μιλήσει και με τον κ. Φίλιππο Σαχινιδη για το ίδιο θέμα. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόνισε ότι γνώριζε το θέμα, εκδήλωνε ενδιαφέρον, αλλά δεν είχε εμπλοκή με το θέμα του χειρισμού της λίστας.

Τα μέλη της προανακριτικής Επιτροπής εκτιμούν πάντως ότι η εικόνα που έχει δώσει μέχρι στιγμής ο κ. Μπικας είναι μάλλον «θολή» καθώς ενώ αρχικά υποστήριζε πως δεν είχε καμία εμπλοκή στην συνέχεια θυμήθηκε ότι είχε συνομιλήσει με εμπλεκόμενα στην υπόθεση πρόσωπα.
Real.gr

Εχθρός της Κύπρου είναι οι ΗΠΑ και σε αυτή την κρίσηΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΑΣΤΙΚ
Η Λευκωσία έχασε την υποστήριξη της Ρωσίας και έτσι οι Αμερικανοί μπορούν πολύ πιο εύκολα να δώσουν την Κύπρο βορά στις ορέξεις της Τουρκίας
Εντελώς απομονωμένη έχει βρεθεί η Κύπρος σε διεθνές επίπεδο μετά την εσκεμμένη υπονόμευση από τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη των σχέσεών της με τη Ρωσία μέσω της αρπαγής 10 (!) ή και περισσότερων δισεκατομμυρίων ευρώ από τις καταθέσεις Ρώσων στις κυπριακές τράπεζες. Στην ειδική περίπτωση μάλιστα της Κύπρου, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ένθερμα την καταστροφική για την οικονομία του νησιού πολιτική της κατάσχεσης τμήματος των καταθέσεων που επέβαλε το Βερολίνο με τη σύμφωνη γνώμη του Κύπριου Προέδρου στο νησί.
Αν και η αμερικανική πολιτική γενικά στοχεύει στη διακριτική υπονόμευση της γερμανικής ηγεμονίας και του ευρώ, στην Κύπρο η Ουάσιγκτον έχει ακόμη μεγαλύτερο συμφέρον από το Βερολίνο να τιναχτούν στον αέρα οι σχέσεις της Λευκωσίας με τη Μόσχα. Οι Αμερικανοί αδιαφορούν παντελώς για την κατάσταση της οικονομίας ή των τραπεζών της Κύπρου. Δεν θα ήθελαν όμως κατά κανέναν τρόπο να έβλεπαν την κυπριακή κυβέρνηση να στρέφεται προς τη Ρωσία για να λύσει τα τραπεζικά της προβλήματα και η Μόσχα να ανταποκρίνεται στην έκκληση για βοήθεια της Λευκωσίας. Κάτι τέτοιο θα ενοχλούσε πολύ την Ουάσιγκτον.
Οχι για οικονομικούς λόγους, αλλά για πολύ σοβαρότερους γεωπολιτικούς. Η εξήγηση είναι απλή. Αν το Κρεμλίνο διέσωζε το κυπριακό τραπεζικό σύστημα και την ίδια την οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη γερμανική «πανούκλα» του μνημονίου, λογικό είναι να ζητούσε ως αντάλλαγμα τη συμμετοχή ρωσικών ενεργειακών εταιρειών στην εκμετάλλευση των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) του νησιού.
Αυτό θα σηματοδοτούσε μια σοβαρή διατάραξη της κρατούσας μέχρι σήμερα κατάστασης, όπου τα πάντα που αφορούν το κυπριακό φυσικό αέριο βρίσκονται υπό τον απόλυτο έλεγχο των Ισραηλινών και των Αμερικανών. Η αναταραχή που θα ερχόταν όμως δεν θα περιοριζόταν στον ούτως ή άλλως άκρως ευαίσθητο για τις ΗΠΑ ενεργειακό τομέα. Αν οι Ρώσοι ανακατεύονταν στο φυσικό αέριο της Κύπρου, θα ήταν απολύτως εύλογο η Λευκωσία να συναινούσε στην παροχή διευκολύνσεων στον πολεμικό στόλο της Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα ήταν μάλιστα πιθανότατο να μην περιοριζόταν η Κύπρος στην παροχή απλών διευκολύνσεων, αλλά να συναινούσε ακόμη και στην παραχώρηση στρατιωτικής βάσης στους Ρώσους, ιδίως αν η Μόσχα χάσει τη ναυτική βάση που έχει στη Συρία, μόλις ανατραπεί το καθεστώς Ασαντ στη Δαμασκό.
Οσο λοιπόν κι αν η κατάσχεση καταθέσεων θίγει τα «άγια των αγίων» του αμερικανικού καπιταλισμού ως κοσμοαντίληψης και πρακτικής, η Ουάσιγκτον είναι κατενθουσιασμένη με την καταλήστευση των Ρώσων καταθετών στην Κύπρο κατ’ εντολήν της Γερμανίας και δια χειρός Αναστασιάδη. Εκμηδενίζονται έτσι οι πιθανότητες εμπλοκής των Ρώσων στο κυπριακό φυσικό αέριο και φυσικά ούτε κατά διάνοια πλέον τίθεται θέμα ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας στην Κύπρο. Ολα πάνε κατ’ ευχήν για τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή χάρη στη Γερμανία και τον Αναστασιάδη.
Το ότι οι ΗΠΑ ωφελούνται τα μέγιστα από τη ρήξη στις σχέσεις Λευκωσίας – Μόσχας είναι πασιφανές. Η Κύπρος όμως κερδίζει τίποτα; Σε καμιά απολύτως περίπτωση. Δεν είναι μόνο η τεράστιας πολιτικής σημασίας απώλεια του μοναδικού συμμάχου της Λευκωσίας επί δεκαετίες, της Ρωσίας. Με την Κύπρο διεθνώς απομονωμένη και οικονομικά πλήρως εξουθενωμένη, υπό γερμανικό ζυγό, οι Αμερικανοί μπορούν πλέον να παίξουν τα μεγάλα γεωπολιτικά παιχνίδια τους στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή, χωρίς να φοβούνται πλέον καθόλου την εμφάνιση κάποιου προβλήματος από την Κύπρο.
Μόνο που τα σχέδια των ΗΠΑ (οργάνωση της τελικής φάσης της εισβολής Αράβων για την ανατροπή του Ασαντ και κάλυψη του Ισραήλ για να καταφέρει αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν) έχουν απόλυτη ανάγκη από τη συμμετοχή της Τουρκίας. Με μεγάλη προθυμία ο Λευκός Οίκος θα πετάξει την Κύπρο βορά στις ορέξεις της Αγκυρας, αν το ζητήσουν αυτό οι Τούρκοι ως ένα από τα ανταλλάγματα! Απολύτως κανένας δεν θα συμπαρασταθεί στους Κύπριους στην περίπτωση αυτή, γιατί καμιά μεγάλη δύναμη δεν έχει πλέον συμφέρον από τη διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως έχει.
Τηρουμένων των αναλογιών και προφανώς μη συγχέοντας τα εντελώς διαφορετικής ποιότητας ιστορικά γεγονότα, όπως η οργάνωση από τις ΗΠΑ του χουντικού πραξικοπήματος στην Κύπρο στις 15 Ιουλίου 1974 εξουδετέρωσε κάθε συμφέρον της Σοβιετικής Ενωσης να αντιταχθεί στην τουρκική στρατιωτική εισβολή της 20ής Ιουλίου, έτσι και σήμερα η υπονόμευση των σχέσεων Κύπρου – Ρωσίας από τον Ν. Αναστασιάδη κάνει τη Μόσχα αδιάφορη για το αν η Κύπρος πέσει στα νύχια της Τουρκίας.