ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ ΔΕΝ ΣΩΘΗΚΕ ..ΒΕΛΑΖΟΝΤΑΣ

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων...

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Το email μας tolimeri@gmail.com

ΓΑΠ & ΑΝΔΡΕΑ Co .Η Ελβετκή εταιρεία του ,αδελφού του πρωθυπουργού.που θα κάνει το ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΙ

6.4.13

Τι αλλάζει στον κατώτατο μισθό

του Γιώργου Γάτου
Με νόμο που θα φέρνει για ψήφιση στη Βουλή κάθε Δεκέμβριο ο υπουργός Εργασίας -ύστερα από εξάμηνη μελέτη και διαβούλευση με επιστημονικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους άλλους παράγοντες της αγοράς, υπό το ΚΕΠΕ και τον ΟΜΕΔ αντίστοιχα- θα καθορίζεται ο ελάχιστος, για κάθε εργαζόμενο ο οποίος δεν «καλύπτεται» από σύμβαση εργασίας, νομοθετημένος κατώτατος μισθός και το ημερομίσθιο. Τη διαδικασία και τα κριτήρια καθορίζει το τελικό σχέδιο της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που παρέδωσε στην τρόικα η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και δημοσιεύει η «Η». Το τελικό σχέδιο προβλέπει:
1. «Την εφαρμογή του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες της χώρας των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται 

από συλλογική σύμβαση εργασίας. Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης υπολειπόμενες από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο».
2. Το ύψος του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου θα καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, τις προοπτικές ανάπτυξής της, τα επίπεδα παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, την επίτευξη και διατήρηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τις ανάγκες των εργαζομένων και της οικογένειάς τους, σε σχέση με το επίπεδο μισθών και ημερομισθίων, το κόστος ζωής, τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και το βιοτικό επίπεδο των αμειβομένων με αυτόν».
3. «Ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο διαφοροποιείται με συγκεκριμένους συντελεστές που εφαρμόζονται για τους παράγοντες της ηλικίας νέων κάτω των 25 ετών και της προϋπηρεσίας, όπως αυτοί ορίζονται στο ν. 4093/2012» (δεν αλλάζουν τα κλιμάκια και παραμένει ο χαμηλότερος μισθός για τους νέους).
Η διαβούλευση
4. «Για τον ορισμό του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου διεξάγεται διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών και συναφών φορέων σε θέματα οικονομίας και ιδίως οικονομίας της εργασίας, κοινωνικής πολιτικής, καθώς και εργασιακών σχέσεων και τον συντονισμό από Επιτροπή».
Οι κοινωνικοί εταίροι που μετέχουν στη διαβούλευση είναι:
α) Εκ μέρους των εργαζομένων όλης της χώρας η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και λοιπές δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές που εκπροσωπούν εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό επίπεδο και προτείνονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος ή καλούνται από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης.
β) Εκ μέρους των οργανώσεων των εργοδοτών ευρείας εκπροσώπησης εργοδοτικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), η Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος (ΕΣΕΕ), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), και λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις που προτείνονται από αυτούς ή καλούνται από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης.
5. Η διαβούλευση συντονίζεται από τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τον πρόεδρο του ΟΜΕΔ, ως πρόεδρο, ένα πρόσωπο κύρους ως εκπρόσωπο του υπουργού Οικονομικών και ένα πρόσωπο κύρους ως εκπρόσωπο του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τη γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιών του ΟΜΕΔ».
Ο νόμος 
«Εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εισηγείται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με πρόταση νόμου τον κατώτατο μισθό υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, λαμβάνοντας υπόψη το Πόρισμα Διαβούλευσης, όπως αυτό υποβλήθηκε και συντάχθηκε κατά την παραπάνω διαδικασία».
Το χρονο- διάγραμμα
Η Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης: Θα στέλνει έγγραφη πρόσκλησης εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Μαΐου κάθε έτους προς εξειδικευμένους επιστημονικούς ερευνητικούς και λοιπούς φορείς, μεταξύ των οποίων, η Τράπεζα Ελλάδος, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΣΕ/ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ ΓΕΣΣΕ), το Ινστιτούτο ΙΜΕ ΓΕΣΕΒΕΕ, το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ), το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) για να συντάξουν Εκθεση προς υποβολή έως την 20ή Ιουλίου κάθε έτους για την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου με εκτιμήσεις για την πιθανή προσαρμογή τους στις επίκαιρες οικονομικές συνθήκες.
Θα σχηματίζει φάκελο με τις εκθέσεις των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων και των παραγόντων διαφοροποίησης του κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου και θα τον στέλνει στους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων για την έκφραση της γνώμης τους, με υποβολή υπομνήματος και της κατά την κρίση τους τεκμηρίωσης για την αναπροσαρμογή του ισχύοντος νομοθετημένου κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου.
Θα διαβιβάζει το υπόμνημα και την τεκμηρίωση κάθε διαβουλευόμενου προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και την Εκθεση των εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών φορέων το αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους, στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), για τη σύνταξη του Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης.
Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 30ή Οκτωβρίου κάθε έτους και διαβιβάζεται αμελλητί στην Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, στον υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενώ κοινοποιείται στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) και στον Πρόεδρο της Βουλής μέχρι την 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.
Ποιοι μετέχουν
Στη διαβούλευση θα μετέχουν η ΓΣΕΕ και λοιπές δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές που εκπροσωπούν εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό επίπεδο. Εκ μέρους των οργανώσεων των εργοδοτών ευρείας εκπροσώπησης εργοδοτικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις.
Πηγή : Η

«Θα εκτελέσουμε πρώτα τα εγγόνια σας, στη συνέχεια τα παιδιά σας και εσάς τελευταίους για να πονέσετε όσο και εμείς» - Αγανακτισμένοι Κύπριοι

**H σύζυγος και τα παιδιά του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου εγκατέλειψαν το νησί για να προστατέψουν την ζωή τους!**

 Κι αυτό γιατί στην εφημερίδα "Πολίτης" στάλθηκε επιστολή προκήρυξη η οποία απευθύνεται «Προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας» και φέρει ημερομηνία 20 Μαρτίου 2013.

Σε αυτή διατυπώνονται σαφέστατες απειλές που αγγίζουν όχι μόνο τον Πρόεδρο και τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και μέλη των οικογενειών τους. 
Η επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρει: «Σας προειδοποιούμε και δεν μπλοφάρουμε. Θα αρχίσουμε από τα εγγόνια σας, θα πάμε στα παιδιά σας και θα αφήσουμε εσάς τελευταίους για να πονέσετε όσο και εμείς».
Από την αρχή έως το τέλος υπάρχουν απειλές και προειδοποιήσεις.«Μη μας αγνοήσετε, μη μας υποτιμήσετε. Μη δοκιμάσετε να μας δοκιμάσετε. Τότε θα αρχίσει το δικό μας γλέντι. Πουλημένα παλιοτόμαρα. Σταματήστε αμέσως το κούρεμα των καταθέσεων. Γνωρίζουμε τι ακόμα μας περιμένει από εσάς εθνοπροδότες. Δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα και σε καμιά οργάνωση. Ορκισμένοι να πεθάνετε».

Πληρωμένοι εκτελεστές
Οι άγνωστοι με την απειλητική επιστολή που απέστειλαν στην εφημερίδα «Πολίτης», θέλουν να δείξουν ότι είναι προετοιμασμένοι για εγκληματικές ενέργειες και μάλιστα ότι έχουν πληρώσει ανθρώπους για να τις διαπράξουν. 
Σε άλλο σημείο της επιστολής αναφέρεται:«Μαζί μας είναι και επαγγελματίες στο είδος τους, πληρωμένοι ακριβά που δεν καταλαβαίνουν τίποτε αλλά ούτε και έχουν Θεό, παρά μόνο το χρήμα». 
Οι άγνωστοι είναι προφανές ότι θέλουν να δημιουργήσουν ευρύτερη ανησυχία καθώς υποστηρίζουν ότι η «ομάδα» τους «θα δρα από άκρη σε άκρη σε ολόκληρη τη Κϋπρο και θα τιμωρεί όσους μας κατάντησαν έτσι. 
Δεν έχουμε όρια και αυτό λάβετε το πολύ σοβαρά».
Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πολίτης», οι άγνωστοι επιστολογράφοι υποστηρίζουν ότι έχουν τον τρόπο και την δύναμη να ξέρουν κάθε στιγμή που είναι κάθε μέλος της οικογένειας του Νίκου Αναστασιάδη και του Πανίκου Δημητριάδη».
Σταματήστε το κούρεμα
Οι άγνωστοι που συνέταξαν την επιστολή αρχικώς κάνουν σαφή την απαξίωση τους προς τον Πρόεδρο και την Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, αναφέροντας: «Δεν σας προσφωνούμε διότι όχι μόνο δεν έχετε τίτλο, ούτε και την αξιοπρέπεια για κάτι τέτοιο. Μας καταστρέψατε βάσει σχεδίου πολύ καλά προετοιμασμένου και συνεχίζετε να μας καταστρέφετε αδιαφορώντας για το τι θα γίνει σε εμάς τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. 
Σας προειδοποιούμε ότι μας κάμνετε θα τον πάθετε σε πάρα πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Γιατί δεν θα έχουμε να χάσουμε τίποτε από τούδε και στο εξής. (...) Αν δεν σταματήσετε τώρα αμέσως κάθε κούρεμα στις καταθέσεις του κόσμου θα πληρώσετε πάρα πολύ μεγάλο τίμημα».
Το πλήρες κείμενο της απειλητικής επιστολής.....................

«Προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας
Λευκωσία 20 Μαρτίου 2013
Δεν σας προσφωνούμε διότι όχι μόνο δεν έχετε τίτλο, ούτε και την αξιοπρέπεια για κάτι τέτοιο.
Μας καταστρέψατε βάσει σχεδίου πολύ καλά προετοιμασμένου και συνεχίζετε να μας καταστρέφετε αδιαφορώντας για το τι θα γίνει σε εμάς τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.
Σας προειδοποιούμε ότι μας κάμνετε θα τον πάθετε σε πάρα πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Γιατί δεν θα έχουμε να χάσουμε τίποτε από τούδε και στο εξής
Η ομάδα μας θα δρα από άκρη σε άκρη σε ολόκληρη τη Κύπρο και θα τιμωρεί όσους μας κατάντησαν έτσι. Δεν έχουμε όρια και αυτό λάβετε το πολύ σοβαρά.
Αν δεν σταματήσετε τώρα αμέσως κάθε κούρεμα στις καταθέσεις του κόσμου θα πληρώσετε πάρα πολύ μεγάλο τίμημα.
Μαζί μας είναι και επαγγελματίες στο είδος τους, πληρωμένοι ακριβά που δεν καταλαβαίνουν τίποτε αλλά ούτε και έχουν Θεό, παρά μόνο το χρήμα.
Σας προειδοποιούμε και δεν μπλοφάρουμε. Θα αρχίσουμε από τα εγγόνια σας, θα πάμε στα παιδιά σας και θα αφήσουμε εσάς τελευταίους για να πονέσετε όσο και εμείς.
Σας τονίζουμε ότι έχουμε τον τρόπο και την δύναμη να ξέρουμε κάθε στιγμή που θα είναι κάθε μέλος της οικογένειας σας.
Μη μας αγνοήσετε, μη μας υποτιμήσετε. Μη δοκιμάσετε να μας δοκιμάσετε. Τότε θα αρχίσει το δικό μας γλέντι. Πουλημένα παλιοτόμαρα. Σταματήστε αμέσως το κούρεμα των καταθέσεων.
Γνωρίζουμε τι ακόμα μας περιμένει από εσάς εθνοπροδότες. Δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα και σε καμιά οργάνωση. Ορκισμένοι να πεθάνετε.
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΚΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ»
kourdistoportocali.com

Μερικά ερωτήματα για την Εθνική Τράπεζα


tourkolias

Σήμερα έχω αρκετές… απορίες και ελπίζω να μου τις λύσουν από την Εθνική Τράπεζα.
Πριν από λίγο καιρό η σημερινή διοίκηση του ΟΤΕ αποφάσισε την μεταστέγαση συγκεκριμένων διευθύνσεων από το κεντρικό Μέγαρο (Λ.Κηφισίας 99) σε εγκαταστάσεις συμφερόντων Μπόμπολα στην Παιανία.
Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν πως η ΕΤΕ του κ. Τουρκολιά, αποφάσισε να αγοράσει το ακίνητο από τον κ. Μπόμπολα, έναντι τιμήματος 120 εκ. ευρώ.
Από αυτές τις δυο αποφάσεις εγείρονται πολλά ερωτήματα: 
1) Σε περίοδο οικονομικής εξαθλίωσης για τον Ελληνικό λαό, θα πρέπει ο κ. Τουρκολιάς να μας πει ποιοι λόγοι υποχρέωσαν αυτή την μεταστέγαση.
2) Για ποιο λόγο προέβη σε αυτή την αγορά από τον κ. Μπόμπολα.
3) Ποιες οι σχέσεις του με τον κ. Μπόμπολα, αλλά και με το στενό οικογενειακό περιβάλλον του κ. Σαμαρά (επιστήθιος φίλος του);
4) Αληθεύει πως ο κ. Τουρκολιάς πριν την ανάληψη των καθηκόντων του στην ΕΤΕ, συνεχώς φιλοξενείτο στην εξοχική κατοικία του Πρωθυπουργού, στο Ναύπλιο;
5) Στις αρχές του 2012, μέσω ευνοϊκών ρυθμίσεων, ενέκρινε δάνειο αρκετών εκ. ευρώ στον πεθερό του κουνιάδου (Διονύση Κρητικό) του Αντώνη Σαμαρά, Δ. Ασλάνογλου, για επιχειρηματικούς σκοπούς; Ως γνωστόν, ο κ. Ασλάνογλου ήταν ιδιοκτήτης της εταιρείας ΓΕΝΕΡ, την οποία πούλησε πριν από λίγα χρόνια στον κ. Βρυώνη του EXTRA3.
Αξιοσημείωτη είναι επίσης, η δικαστική διαμάχη που έχει ξεκινήσει από την περίοδο της υπουργίας του Σαμαρά στο υπουργείο Πολιτισμού, μεταξύ Ασλάνογλου και Λαζόπουλου, όπου ο πρώτος φέρεται να έχει καταπατήσει οικόπεδο στον αιγιαλό στη Σέριφο, γι΄ αυτό το λόγο ο Λαζόπουλος τον έχει μηνύσει (σχετικά έχει αναφερθεί πολλάκις από την τηλεοπτική εκπομπή Αλ Τσαντίρι).                       
Σαν τρελή αγοράζει χρυσό η Γερμανία, είπε, μιλώντας στην τηλεόραση της Νέας Κρήτης ο οικονομολόγος αναλυτής Δημήτρης Καζάκης, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά είναι η δεύτερη σε αποθέματα χρυσού στον κόσμο.
Όπως είπε ο οικονομολόγος αναλυτής, αυτό συμβαίνει μόνο σε δύο περιπτώσεις:
«Είτε περιμένουν πόλεμο, άμεση εμπλοκή σε πόλεμο, είτε περιμένουν πολύ μεγάλη μεταβολή σε παγκόσμιο επίπεδο στο νομισματικό».
Ο Τσολιάς

Έτσι ακριβώς παίρνουμε την Πατρίδα μας στα χέριας μας (Εξαιρετικό βίντεο)Κοινοποιήστε το και διαδώστε το!

5.4.13

O Mειλίχιος ΕκτελεστήςΑπό τον Βασίλη Μπόνιο
Δήλωσε o Πάστορας Κουβέλης:Αντιμετωπίσαμε όλα εκείνα, τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας. Και βεβαίως συζητήσαμε και το θέμα του ειδικού τέλους επί των ακινήτων, το ΕΕΤΗΔΕ. Προσερχόμαστε με κοινή θέση, με κοινή πρόταση να αντικατασταθεί το ειδικό τέλος από τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Και μάλιστα, με προοδευτικό χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι θα ελαφρυνθούν οι Έλληνες πολίτες. Βεβαίως, ο εισπρακτικός μηχανισμός θα είναι η ΔΕΗ, αλλά με την έως σήμερα ισχύουσα νομοθεσία. Δηλαδή, η πλήρης αποδέσμευση από τις άλλες υποχρεώσεις του χρήστη ηλεκτρικού ρεύματος. Και όποιος δεν θέλει, θα διαβιβάζεται αρμοδίως στην ΔΟΥ που ανήκει και εκεί θα καταβάλλει το φόρο του. 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δηλαδή συμφωνήσατε κύριε Κουβέλη ουσιαστικά με την πρόταση του Στουρνάρα;
Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Προσερχόμαστε με κοινή θέση και κοινή διεκδίκηση. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το οποίο σας είπα με διατήρηση του ΕΕΤΗΔΕ, του ειδικού τέλους επί των ακινήτων.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αποφασίσατε να είναι μειωμένο;
Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Σας το είπα λίγο πριν. Θα είναι προοδευτικό στη ρύθμισή του και κατά συνέπεια θα ελαφρύνει τους Έλληνες πολίτες.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για τους δημοσίους υπαλλήλους;
Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Όχι, δεν συζητήσαμε τίποτε.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποιας τάξης θα είναι η μείωση, κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη, μπορείτε να μας πείτε;
Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Θα το προσδιορίσουμε πάρα πολύ συγκεκριμένα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο ενιαίος φόρος ακινήτων που θέλουμε και διεκδικούμε -και είναι κοινή μας θέση να αντικατασταθεί το ειδικό τέλος από τον ενιαίο φόρο- θα σημάνει ελάφρυνση των Ελλήνων πολιτών. Και μάλιστα, πολύ μεγάλη ελάφρυνση εκείνων που είναι οικονομικά αδύναμοι.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θέματα κυβερνητικής λειτουργίας συζητήσατε;
Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Όχι, δεν συζητήσαμε. Δεν συζητήθηκε τίποτε άλλο εκτός από τα θέματα που αποτελούν το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θέματα λειτουργίας της κυβέρνησης;
Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Όχι δεν συζητήσαμε.
Βουτηγμένος μέσα στην ασάφεια που διακρίνει το ιερατείο όπου γης, ο θλιβερός Πάστορας της ΔΗΜΑΡ απήλαυσε άλλα 5’ λεπτά δημοσιότητας καθώς οι τηλεοπτικές κάμερες μετέφεραν στα σαλόνια των φαμιλιέρηδων τις ασυναρτησίες του. Οι δηλώσεις του Πάστορα αλλά και του Βενιζέλου για το χαράτσι της ΔΕΗ που επιχειρούσαν να βαπτίσουν το κρέας ψάρι αποκαλύπτουν το τρομακτικό βάθος (έρεβος)  της ηλιθιότητας αυτού που αποκαλούμε κοινή γνώμη-δηλαδή όλων μας. Το Βαθύ Ιερατείο του Ψεύδους, της Ασυναρτησίας, της Υποκρισίας και της Ασυνέπειας διαθέτει ηγέτη. Μόνο ηλίθιοι πολίτες θα μπορούσαν να τρώνε τόση ασυναρτησία στη μάπα από θλιβερούς συμπολίτες τους δίχως να αντιδρούν, δίχως να διεγείρεται το θυμικό τους. Αναρωτιέται κανείς αν ακούγοντας τον Κουβέλη 10χρονα παιδιά, δεν γύρισαν να ρωτήσουν τον πατέρα τους
-Μπαμπά, πώς επιτρέπεις να σε κυβερνά ένας τέτοιος ψεύτης που λέει τόσες ασυναρτησίες; Μπαμπά τι σου συμβαίνει; Κι εσύ μαμά τι έχεις πάθει και δεν αντιδράς καθώς ακούς όλες αυτές τις βλακείες; Τι έχουν πάθει οι γονείς μου;
Μόνο 10χρονα παιδιά έχουν την καθαρότητα του μυαλού να συνειδητοποιήσουν την κατάντια των γονιών τους. Την κα-τά-ντια ενός ολόκληρου λαού που παίρνει στα σοβαρά τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο, τον Τσίπρα και πάνω απ΄όλους τον Πάστορα Κουβέλη.
ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΩΝ ΑΔΥΤΩΝ
Ώστε κανείς, εκτός από δύο ανθρώπους, δεν εισέρεχεται στο δεύτερο όροφο του οικοδομήματος…
Ο Ηγούμενος χαμογέλασε: “Kανείς δεν πρέπει. Κανείς δεν μπορεί. Κανείς, αν το ήθελε, δεν θα το κατόρθωνε. Η βιβλιοθήκη προστατεύει τον εαυτό της, είναι ανεξιχνίαστη σαν την αλήθεια που φρουρεί, απατηλή σαν τα ψεύδη που φρουρεί. Είναι πνευματικός λαβύρινθος, μα και επίγειος. Θα μπορούσατε να μπείτε και θα μπορούσατε να μην βγείτε…»
Ουμπέρτο Έκο-Το Όνομα του Ρόδου.
 Τι εικόνα κι αυτή. Είναι λίγο μετά τις εκλογές και η μειλίχιος φιγούρα του Φώτη Κουβέλη λαμβάνει μέρος στις συσκέψεις υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, ο οποίος στους καιρούς της μεγάλης δόξηςκουβαλούσε τα αντιηλιακά της Μιμής από την σουίτα στην πλάζ του ξενοδοχείου στο Λαγονήσι. Ο Κάρολος, ο Φώτης, ο Ευάγγελος και ο Αντώνιος συσκέπτονται και, ω του θαύματος, λευκός καπνός αναδύεται από το Προεδρικό Μέγαρο: Έχουμε κυβέρνηση, έχουμε κυβέρνηση. Μέγας είσαι Κύριε, Μέγας είσαι κύριε και θαυμαστά τα έργα σου.
Λίγο αργότερα ο αρχηγός της ΔΗΜΑΡ εξέρχεται του Μεγάρου συνοδευόμενος από τον νεανία εκπρόσωπό του Ανδρέα-μαζί συνθέτουν ένα ενδιαφέρον μαθησιακό δίδυμο διδασκάλου-μαθητή, από τα συνήθη της ελληνικήςαρχαιότητος.
Ο νεαρός εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ στέκεται διακριτικά πίσω από τον πρόεδρό του καθώς εκείνος κατευθύνεται στα μικρόφωνα των καλοταισμένων πολιτικών συντακτών που καλύπτουν τα Μέγαρα της Ηρώδου Αττικού. Μέσα από δαύτους θα ενημερώσει το ποίμνιο για τις βαθύτερες των σκέψεών του.
Ώρες αργότερα ο σεβάσμος Κουβέλης θα αναζητήσει στιγμές ανάπαυλας της πνευματικής του διέγερσης στην συντροφιά του συμβούλου του Σταμάτη Μαλέλη. Ο Σταμάτης περιγράφει με τις ώρες στον Φώτη τις άγνωστες στο ευρύ κοινό αρετές της Πετρούλας Κωστίδου και τους βρίσκει το ξημέρωμα καθώς ο Μαλέλης έχει ήδη περάσει στα ρεπορτάζ του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη στο Super Paradise  ενώ ο Φώτης βρίσκεται σε βαθύ ύπνο με τις εικόνες νεαρών αγοριών και κοριτσιών που χτυπιούνται στις μυκονιάτικες πίστες να τριγυρνάνε δίχως λογοκρισία στα όνειρά του.
Τα ραντεβού της επόμενης μέρας με τον Γρηγόρη Ψαριανό και τον Γιάννη Κακουλίδη θα ξαναφουλάρουν τις κυψέλες του προέδρου της ΔΗΜΑΡ με την απωλεσθείσα-λόγω της συνάφειας με τον Σταμάτη-πνευματικότητα.
Βρισκόμαστε λίγο πριν τις εκλογές της 6ης Μαίου και ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ δίνει συνέντευξη στον Σταυρόπουλο του ΒΗΜΑτος. Σας παρακαλώ, με όσες δυνάμεις σας έχουν απομείνει, να παρακολουθήσετε τον ειρμό των σκέψεων του ανθρώπου, τις τότε θεωρίες του σεβάσμιου Πάστορα και τον τρόπο που λειτουργεί όλους αυτούς τους μήνες ως κυβερνητικός εταίρος.

«Η ∆ΗΜΑΡ βεβαίως έχει καταψηφίσει και το πρώτο Μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο και τους εφαρμοστικούς νόμους αλλά και το δεύτερο Μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση. Αλλά από εκεί και πέρα η ∆ΗΜΑΡ εκείνο το οποίο υποστήριζε και υποστηρίζει και μάλιστα ως το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που πρέπει να υπάρξει είναι η απαγκίστρωση, ο απεγκλωβισμός από ρυθμίσεις και διατάξεις της δανειακής σύμβασης και ιδιαίτερα από εκείνες τις ρυθμίσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά επαχθείς, έχουν φορτώσει δυσβάσταχτα βάρη στις πλάτες της κοινωνίας και ιδιαίτερα των αδύναμων στρωμάτων αυτού του τόπου και την αναζήτηση ισοδυνάμων μέτρων προκειμένου να υπάρξει εκείνη η εξασφάλιση εσόδων που είναι δυνατόν να υπάρξει υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι διαφορετική πολιτική από αυτή που ασκείται.
Αν περιορίσεις τη φοροδιαφυγή και την παραοικονομία, αν περιορίσεις τη διαφθορά, πέρα από τη γενική διεκδίκηση και τη γενικευμένη αξίωση της ελληνικής κοινωνίας να παταχθεί η διαφθορά και η παραοικονομία, αλλά αν κατ’ ελάχιστον αυτά τα μεγέθη τα περιορίσεις αμέσως θα προκύψουν έσοδα, τα οποία σήμερα, από την ώρα που απουσιάζουν, η εύκολη πολιτική και της κυβέρνησης Παπανδρέου αλλά και της παρούσας κυβέρνησης υπό τον κ. Παπαδήμο, ήταν η περικοπή μισθών, συντάξεων και κοινωνικών δαπανών. Και το αποτέλεσμα είναι να έχουμε μία κοινωνία στην κυριολεξία τεμαχισμένη, μία κοινωνία που κάθε μέρα και περισσότερο γέρνει.
Όταν λέμε κυβερνώσα αριστερά το λέμε και το υποστηρίζω για τον λόγο ότι η αριστερά αυτή η αριστερά, η δική μας αριστερά, η σύγχρονη, δημοκρατική, η ευρωπαϊστική, δεν είναι φύσει και θέσει ταγμένη στο περιθώριο της πολιτικής ζωής και να περιορίζεται μόνο σε ένα καταγγελτικό λόγο. Γιατί όσο χρήσιμος κι αν είναι ο καταγγελτικός λόγος για να απαξιώνει μια συντηρητική μια αναποτελεσματική πολιτική δεν φτάνει από μόνος του. Γι’ αυτό κι εμείς καταθέτουμε και την προγραμματική μας πρόταση, το πρόγραμμά μας εξειδικευμένο, κοστολογημένο, εξαιρετικά ρεαλιστικό, και ταυτόχρονα την εναλλακτική πολιτική πρόταση εξουσίας για την οποία λίγο πριν νομίζω σας μίλησα διεξοδικά».
Στο βάθος η φιγούρα του Πάστορα, ο οποίος έχοντας φορέσει μια λευκή ποδιά στην μέση του  νίπτει τας χείρας του για το αίμα αθώων (και ηλιθίων)…
kourdistoportocali.com

Στόχος της Μέρκελ ο ενεργειακός πλούτος της Κύπρου

Δεν πείθει κανένα πλέον η ΕΕ πως υπάρχει αυτή η περίφημη «αλληλεγγύη» μεταξύ των κρατών-μελών.
Και όχι μόνο δεν πείθει για αυτό, αλλά αντιθέτως, η μεγάλη δημοσκόπηση του Newsbomb.gr έδειξε πως η πλειοψηφία του κόσμου θεωρεί πως η «ταμπακιέρα» που εξηγεί και την στάση ειδικά της Γερμανίας έναντι της Κύπρου στο Eurogroup, εξηγείται από την πρόθεσή της να «αλυσοδέσει» την Μεγαλόνησο και μαζί τα γιγαντιαία κοιτάσματα υδρογονανθράκων της.

Πιο συγκεκριμένα, στο ερώτημα προς το αναγνωστικό κοινό, εάν «πιστεύετε ότι η εμπλοκή που έχει προκαλέσει η τρόικα στις διαπραγματεύσεις με τον Κύπριο Πρόεδρο κ. Νίκο Αναστασιάδη, που έγινε στις 24 Μαρτίου, «αποτελεί νέο πειραματισμό της Γερμανίας για να ελέγξει τον ορυκτό πλούτο», απάντησε σύμφωνο με αυτό το ενδεχόμενο το 66.15% δηλαδή 3621 αναγνώστες.
dimoskopisi

Ακολουθεί ως δεύτερη επιλογή, αλλά με μεγάλη διαφορά πίσω, η απάντηση πως «αποδεικνύει ότι το τραπεζικό σύστημα ήταν μια μεγάλη «φούσκα»» με 15.97% και 874 αναγνώστες, ενώ ακολουθούν οι απαντήσεις, πως «οφείλεται στους κακούς χειρισμούς που έγιναν από τον Δ. Χριστόφια» με 12.18% και 667 αναγνώστες και πως «ήταν φυσικό επόμενο μετά το δισταγμό των Ρώσων να στηρίξουν την Κύπρο» με 5.7% και 312 αναγνώστες.

Πηγή: newsbomb.gr

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΙΟΓΚΩΣΑΝ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΔΟΛΙΩΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΕ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ ΜΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΓΙΟΥΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ.ΕΚΡΥΨΑΝ ΛΙΣΤΕΣ, ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ, 
ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑΤΙ; ΔΙΑΒΑΣΤΕ:
"Η Ελλάδα έχει δημόσια γη, ως ποσοστό του ΑΕΠ, πολύ παραπάνω από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωζώνης. Αυτό το αγνοήσαμε, δηλαδή προτιμήσαμε να κόβουμε μισθούς και συντάξεις
παρά να αξιοποιούμε δημόσια γη. Δεν το κάναμε, λοιπόν, καθόλου ή το κάναμε πολύ λίγο...."
Αυτά που διαβάσατε πιο πάνω είναι απόσπασμα δηλώσεων του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, κατά τη διάρκεια της χθεσινής παρουσίασης του βιβλίου του δημοσιογράφου Γιάννη Πρετεντέρη «Ο Ψυχρός Εμφύλιος»....
Να σας θυμίσουμε....
τι είχαμε αποκαλύψει ένα χρόνο πριν ΕΔΩ


Προφανώς βλέποντας το πιο πάνω βίντεο...έγινε ξεκάθαρο αυτό που είπε ο Antonio Borges (IMF European Department Director) , σε συνέντευξή του σχετικά με τις εξαγγελίες του ΓΑΠ και της κυβέρνησης.

Η ελληνική κυβέρνηση, επιμένω σε αυτό, έχει πάνω από 100 % του ΑΕΠ “ιδιωτικοποιήσιμα” περιουσιακά στοιχεία, είναι μια ακραία τιμή στην Ευρώπη και δεν υπάρχει κανένας άλλος σε αυτή την κατάσταση. Έτσι, αν υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο που είναι ένα νέο στοιχείο που πρέπει να μας καθησυχάσει, είναι αυτό. Έτσι, παραμένουμε σίγουροι.Επιτρέψτε μου όμως να τονίσω: Κάναμε μια μελέτη των ιδιωτικοποιήσεων σε όλη την Ευρώπη κατά τα τελευταία 20 χρόνια περίπου. Πολλές χώρες έχουν ιδιωτικοποιήσει περισσότερο από αυτό, πολύ περισσότερο από αυτό, μέχρι 30 % του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης όπου υπήρχε πολύ μεγαλύτερη αβεβαιότητα σχετικά με την ιδιοκτησία και για τον τίτλο και το νομικό καθεστώς. Έτσι, αυτό μπορεί να γίνει. Φυσικά, δεν έχει γίνει στην Ελλάδα μέχρι τώρα, διότι οι Έλληνες δεν αισθάνονταν την ανάγκη να το κάνουν. Αλλά τώρα, το νέο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται την προτεραιότητα και ξέρετε, οι ιδιωτικοποιήσεις μπορεί να συμβούν πολύ γρήγορα. Ειδικότερα, αν αποφασίσετε να βάλετε εμπειρογνώμονες μέσα και το αναθέσετε, βρίσκοντας τους κατάλληλους ανθρώπους, μπορεί να συμβεί πολύ, πολύ γρήγορα, μπορώ να σας διαβεβαιώσω." 
Καταλάβατε τι μας λέει ο κ. Antonio Borges;;

Πουλήστε γρήγορα, έχετε πολύ πράμα, βάλτε εμπειρογνώμονες μέσα, βρείτε τους κατάλληλους ανθρώπους.... 

Και ποιοι είναι άραγε οι κατάλληλοι άνθρωποι;;
Mήπως όλοι αυτοί που μας έχουν "κατσικωθεί" και έχουν κατασκηνώσει στην Ελλάδα.. Μήπως είναι αυτοί που ανέφερε ο κ. Σαχινίδης ; 
Είναι αυτοί ;;
Ή Mήπως είναι αυτοί ;;


Παράλληλα ας μην ξεχνάμε και τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών, που παρουσιάζουν ότι"δήθεν", 7 στους 10 συμπατριώτες μας είναι υπέρ της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας...
Και πως να μην είναι. Σου λέει ο καθένας, και ίσως όχι άδικα, βομβαρδιζόμενος σε καθημερινή βάση και απ τα σενάρια χρεωκοπίας, απ το να χάσω το μισθό μου, την σύνταξη μου, τα λεφτά μου...
Ας τα πουλήσουν... 
Εκεί μας κατάντησαν, μας αναγκάζουν να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση.....
Μήπως όμως τελικά όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ενός γενικότερου σχεδίου, ενός καλά προσχεδιασμένου εγκλήματος...για να μας τα πάρουν τζάμπα.
Το πιο σημαντικό όμως είναι, η πλήρης (καρμπόν) ταύτιση της χθεσινής δήλωσης του Στουρνάρα, με τις αντίστοιχες δηλώσεις που έγιναν ένα χρόνο πριν τον αξιωματούχο του ΔΝΤ...
Έχετε τώρα καμιά απορία για το προσχεδιασμένο έγκλημα και την μεθόδευση του ξεπουλήματος της Ελλάδας;;

exomatiakaivlepo

Business Insider: «Αν δεν φύγουν από την Ε.Ε. οι χώρες του νότου θα χυθεί αίμα που θα λερώσει όλο τον κόσμο»


«Βλέποντας τις αποδόσεις των ισπανικών και ιταλικών ομολόγων να σημειώνουν πτώση τις τελευταίες ημέρες, είναι αδύνατον να μη διερωτηθεί κανείς τι είναι αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν και να επιλύσουν οι αγορές», αναφέρει δημοσίευμα του Raul Ilargi Meijer, το οποίο αναδημοσιεύτηκε από τον οικονομικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Business Insider.


Και προσθέτει: «Το ιταλικό σύννεφο θα…σκεπάζει για πολλούς μήνες ακόμη την Ευρώπη, η Κύπρος βυθίζεται στα σκάνδαλα, ο φίλος του Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Ολάντ και Υπουργός Προϋπολογισμού Ζερόμ Καϊζάκ αποδείχτηκε κοινός απατεώνας, ενώ ακόμη και στην Ισπανία η πριγκίπισσα Κριστίνα φέρεται να εμπλέκεται σε οικονομικό σκάνδαλο, όπως επίσης ζήτημα χρόνου είναι να ξεσπάσει σε όλο της το εύρος και η υπόθεση του Πρωθυπουργού Ραχόι».
Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν ακόμη μία φορά τους διεφθαρμένους Έλληνες, Ιταλούς, Κύπριους, Ιρλανδούς, Πορτογάλους και Ισπανούς, ως εάν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να εθελοτυφλούν και να μη βλέπουν πως και αυτή η νέα απόπειρα διάσωσης της Ε.Ε. είναι καταδικασμένη να αποτύχει, καθώς και πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την εθελούσια διάλυση, τονίζει εμφατικά το δημοσίευμα.
«Τι συμβαίνει στην Ιταλία πέντε εβδομάδες μετά τις εκλογές; Απολύτως τίποτα. Καμία εξέλιξη», επισημαίνει ο αρθρογράφος, υποστηρίζοντας πως οι Ιταλοί αποδείχτηκαν ανίκανοι να σχηματίσουν κυβέρνηση, ενώ οι εξελίξεις δείχνουν ότι τα πράγματα θα οδηγηθούν πίσω στην πρότερη κατάσταση που έφερε την Ιταλία σε αυτό το σημείο.
Όσον αφορά την Κύπρο: «Η μόλις δύο εβδομάδων κυβέρνηση συμφώνησε με την Τρόικα, ενώ μία εβδομάδα μετά ο υπουργός Οικονομικών παραιτήθηκε και ο γαμπρός του Προέδρου Αναστασιάδη κατηγορείται για μεταφορά 21 εκατομμυρίων ευρώ από τη Λαϊκή Τράπεζα σε τράπεζα της Βρετανίας, μαζί με άλλους 100 καταθέτες με διασυνδέσεις».
Το πρόβλημα όμως δεν είναι τωρινό, αλλά χρονολογείται «από τότε που άρχισε να κάνει την εμφάνισή της η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη το 2006-2007»: όπως το σώμα αντιδρά στην υποθερμία, κόβοντας τη ροή του αίματος προς τα άκρα για να σωθεί ο πυρήνας του, έτσι και το κέντρο της Ε.Ε. άρχισε να συνθλίβει την περιφέρεια για να διατηρηθεί το ίδιο εν ζωή.
«Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία δεν έπεσε λόγω μίας μονάχα αιτίας… Όσο περισσότερο συνέθλιβε τις περιφερειακές περιοχές της για να διατηρήσει τον πλούτο της τόση περισσότερη αντίσταση συναντούσε» και τόσο μεγαλύτερο γινόταν το πρόβλημα. Στο τέλος η περιφέρεια ξεζούμισε ολόκληρη την Αυτοκρατορία.
«Η καλύτερη ή, πιο ξεκάθαρα, η μόνη συμβουλή προς τις ευρωπαϊκές χώρες του Νότου είναι να οδεύσουν εκτός Ε.Ε… Το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας καταρρέει σιγά σιγά και όσο χειρότερη γίνεται η κατάσταση τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι πιέσεις προς την περιφέρεια. Και αυτό είναι που πρέπει να φοβόμαστε όλοι, διότι αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα χυθεί αίμα, το οποίο θα λερώσει και τον υπόλοιπο κόσμο».
iefimerida

ΟΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΕΔΩΣΑΝ ΞΑΝΑ ΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ...ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΥΜΠΙΝΕΣ ΤΩΝ ΔΩΣΙΛΟΓΩΝ ΔΗΜΑΡ ΨΗΦΙΣΕ ΠΑΡΟΝ


Καταψηφίστηκε πρόταση νόμου για επαναφορά του κατώτερου μισθού
Αρνητικά ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για την επαναφορά του κατώτερου μισθού και άλλων εργασιακών δικαιωμάτων, στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.
Τα δύο κόμματα επικαλέστηκαν τυπικούς λόγους...
χωρίς να υπάρξει επί της ουσίας αντιπαράθεση καταψηφίζοντας την επαναφορά του μηνιαίου κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ και του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας στα 461 ευρώ, όπως και για την αποκατάσταση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας και επίσης για την επανασύσταση και αναβάθμιση των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εστίας.
Την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ υπερψήφισαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων και της Χρυσής Αυγής ενώ παρών ψήφισε η ΔΗΜΑΡ .
ΠΗΓΗ: http://troktiko.eu

Η τρόικα έβαλε στο τραπέζι θέμα για νέα μέτρα!


Γράφει ο Στέλιος Κράλογλου
Ψυχρολουσία ήταν για την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών η χθεσινή πρώτη επαφή με την τρόικα σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα των διαπραγματεύσεων που θα κρίνουν τη δόση των...
8,8 δισ. ευρώ, η οποία -κατά τα φαινόμενα- θα εγκριθεί αργότερα από τις 12 Απριλίου που υπολογιζόταν αρχικά.

Οι ξένοι τεχνοκράτες δεν φάνηκαν να πείθονται για τον νέο τρόπο είσπραξης του χαρατσιού ούτε και για την αποκατάσταση των διαταραγμένων δημοσιονομικών μεγεθών, ενώ αρνητικά αντιμετωπίζουν τη συγχώνευση Εθνικής - Eurobank.

Οι τροϊκανοί, όταν αποχώρησαν από το υπουργείο Οικονομικών, δέχθηκαν τις έντονες αποδοκιμασίες ομάδας ατόμων που είχαν συγκεντρωθεί στην οδό Νίκης. Αναγκάστηκαν να επιβιβαστούν άρον άρον στα αυτοκίνητά τους, ενώ η αστυνομική δύναμη που βρισκόταν στο σημείο έσπευσε να συγκρατήσει τους οργισμένους πολίτες.

Επί περίπου τρεις ώρες οι εκπρόσωποι των δανειστών Πολ Τόμσεν, Ματίας Μορς και Κλάους Μαζούχ άκουγαν την ελληνική πλευρά να εκθέτει τις απόψεις της επί των εκκρεμών ζητημάτων, χωρίς ουσιαστικά να τοποθετηθούν πάνω σε κανένα ή να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Αποχώρησαν αφήνοντας την αίσθηση ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν επί μακρόν. Αυτό προανήγγειλε χθες το πρωί ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ολιβιέ Μπαγί, που δήλωσε ότι η ημερομηνία αποχώρησης της τρόικας από την Αθήνα είναι... ανοιχτή.

Χθες έγιναν οι πρώτες προσπάθειες για να αρθεί το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων που είχε προκύψει στις 13 Μαρτίου. Στόχος είναι να απεγκλωβιστεί η δόση των 2,8 δισ. ευρώ που έπρεπε να μας έχει δοθεί από τις αρχές Μαρτίου, αλλά και τα 6 δισ. ευρώ (του α' τριμήνου του 2013) για τα οποία ως προαπαιτούμενο θεωρείται η θετική έκθεση αξιολόγησης.

Πονοκέφαλο συνεχίζει να προκαλεί στα μέλη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ, της Ε.Ε. και της ΕΚΤ προβλέπουν για το τέλος του 2013 μαύρη τρύπα 2 δισ. ευρώ.

Για τη διετία έως το τέλος του 2014 προβλέπουν σωρευμένο έλλειμμα της τάξης των 3,2 δισ. που πρέπει να καλυφθεί με ισοδύναμα μέτρα, με βάση και τα όσα έχει υπογράψει η Ελλάδα στο Μνημόνιο.

Η συγχώνευση Εθνικής - Eurobank ήταν ένα από τα «αγκάθια» της διαπραγμάτευσης. Η τρόικα συνεχίζει να έχει αντιρρήσεις με τη συγχώνευση των δύο τραπεζών.

Στου ξένους παρουσιάστηκε και η πρόταση για μείωση του χαρατσιού της ΔΕΗ κατά 10%-15%, με την τρόικα να αμφισβητεί την απόδοση του μέτρου εάν εφαρμοστεί έτσι όπως προτείνεται από την τρικομματική κυβέρνηση (δηλαδή να εισπράττεται από τη ΔΕΗ και από τις εφορίες).

Χθες παρουσιάστηκε και πλάνο άμεσης αποπομπής από το Δημόσιο 7.000 επίορκων, αλλά και παρεμβάσεων σχετικών με την αναδιοργάνωση των υπουργείων και την εφαρμογή των νέων οργανογραμμάτων.

«Τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά, είναι δύσκολα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας για τις διαπραγματεύσεις με τους επικεφαλής της τρόικας.

Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, με την κυβέρνηση να φιλοδοξεί να κλείσει όλα τα μέτωπα έως τις 15 Απριλίου, λαμβάνοντας έτσι την έγκριση για την επόμενη δόση έως το έκτακτο Eurogroup στο τέλος του μήνα. Ωστόσο, ακόμη η διαπραγμάτευση βρίσκεται στο ξεκίνημά της...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τσε-Κουβελάρα!


kouvelis
Δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι μόνο που τους βλέπεις σου προκαλούν μιά απέραντη αηδία. Κάτι σαν να έχεις φιλήσει βάτραχο, Στο στόμα. Κι ακόμα χειρότερα, γιατί ξέρεις ότι δεν πρόκειται να μεταμορφωθεί σε πρίγκηπα!
Αυτήν ακριβώς την αηδία προκαλεί πιά σε πολλούς, σε πάρα πολλούς, στους περισσότερους, ο πρόεδρος της ΡΗΜΑΔ. Ίσως γιατί στο λαϊκό υποσυνείδητο έχει περάσει η αντίληψη, ειδικά μετά τον πόλεμο, την κατοχή και τον εμφύλιο, ότι ένας αριστερός προτιμάει να περάσει τα μύρια, να πάει ακόμα και φυλακή παρά να προδώσει την ιδεολογία του, ή την ιδεοληψία του, όπως θέλετε πείτε το.
Βέβαια αυτή η αντίληψη δεν είναι παρά ένας λαϊκός μύθος, μία κουταμάρα, εφ’ όσον ο καθένας από μας ξέρει έναν τουλάχιστον αριστερό, που ”αντί πινακίου φακής” ( λέμε τώρα..) να έχει ξεπουλήσει όχι την ιδεολογία του, αλλά την μάνα του την ίδια!
Θα περίμενε όμως κανείς ότι ένας ηγέτης (το σύντομο ανέκδοτο της ημέρας) της αριστεράς (αϊ στο καλό, λιώσαμε στο γέλιο σήμερα!), θα κρατούσε κάποια προσχήματα, θα έδειχνε κάποια παραπάνω συνέπεια.
Αλλά πού! Τούτος ο συγκεκριμένος ”βάτραχος” είναι ο αηδιαστικότερος απ’ όλους. Αυτός και μόνον για μιά υποψία εξουσίας, για ένα ”πουκάμισο αδειανό” ο σιχαμένος, ξεπουλάει και την παραμικρή ελπίδα των πολιτών ότι μπορεί να βρεθεί έστω κι ένας πολιτικός που θα μπορούσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, στο ύψος του αίματος που κυλάει στις φλέβες του.
Πώς όμως; Έχετε δεί εσείς, σκουλήκια, ασπόνδυλα, να έχουνε αίμα;  Κάτι αηδιαστικά υγρά υπάρχουν μέσα τους. Έτσι κι αυτός ο σιχαμερότερος των σιχαμένων, το μόνο κόκκινο που ξέρει είναι οι ”γραμμές” που όλο βάζει, για να τις σβήσει μετά από λίγες ώρες, αφού τις έχουν ”πηδήξει” πρώτα ο ίδιος, οι συγκυβερνήτες, και όλη η τρόϊκα αντάμα!
Γι αυτό λοιπόν άμα τον δείτε μπορείτε να τον φτύσετε, αλλά μην τον φιλήσετε: δεν θα γίνει ποτέ πρίγκηπας! Το πολύ-πολύ να γίνετε εσείς βάτραχοι
mandatoforos

«Πολεμήστε το λίπος με λιπαρά»....

«Πολεμήστε το λίπος με λιπαρά» γράφει το ρεπορτάζ, και ο υπουργός
Πολιτισμού Eυάγγελος Bενιζέλος φαίνεται ότι σκοπεύει να... ριφθεί
στη μάχη! Πώς αλλιώς να ερμηνεύσει κανείς το γεγονός ότι έχει «φάει»
στην κυριολεξία το άρθρο, ενώ στη Bουλή συζητείται _ (παντελώς άνευ
λίπους, σχεδόν στεγνός) προϋπολογισμός; Aν είναι, πάντως, να πολε-
μήσετε τα λίπη, κ. υπουργέ, χαλάλι σας η ανάγνωσις κειμένων άσχετων
προς τα εν τη Bουλή τεκταινόμενα....
 
H KAΘHMEPINHTPITH 24 ΔEKEMBPIOY 1996

Aποκλειστικό : Κατούρα να φύγουμε φώναζαν στον Κασιδιάρη οι βουλευτές της προανακριτικής!


Και όμως δεν το έγραψε κανείς ... Κατούρα να φύγουμε φώναζαν  οι βουλευτές της προανακριτικής στη Βουλή ... Μάλιστα εικάζεται οτι η σχετική διακοπή της επιτροπής έγινε προκειμένου να ανακουφιστεί ο "μπρουτίλας" βουλευτής της Χρυσής Αυγής.

Στην συνέχεια έγινε διάσκεψη των προέδρων ...και αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Να τοποθετηθεί χημική τουαλέτα στην πτέρυγα των εδράνων της Βουλής που κάθονται οι βουλευτές της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ...Ακόμα δεν έγινε γνωστό αν θα υπάρξει και WC γυναικών για τις βουλευτίνες του κόμματος.

Οταν οι βουλευτές του κόμματος είναι στο Βήμα της βουλής ...δεν θα προειδοποιούνται με το γνωστό κουδούνι αλλά με τον ήχο απο καζανάκι τουαλέτας .

Στην περίπτωση που ο ομιλητής δεν ολοκληρώνει ...με την προειδοποίηση ο προεδρεύον του σώματος θα τον προειδοποιεί με την φράση οχι "ολοκληρώστε" αλλά κατούρα να φύγουμε...
 
 
 

Φεύγουν οι πρεσβείες από τη Βόρεια Κορέα


Η Βόρεια Κορέα κάλεσε όλες τις ξένες πρεσβείες στην Πιονγιάνγκ να εξετάσουν το ενδεχόμενο να απομακρύνουν το προσωπικό τους σε περίπτωση που υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην κορεατική χερσόνησο, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, επικαλούμενο διπλωματικές πηγές.

Αυτό συνέβη αφού έγινε γνωστό πως και δεύτερος πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς μεταφέρθηκε στις ανατολικές ακτές της χώρας μαζί με έναν αυτοκινούμενο εκτοξευτή πυραύλων

Η ένταση στην κορεατική χερσόνησο φαίνεται να κλιμακώνεται. Αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι πραγματική. Αναλυτές εκτιμούν πως το καθεστώς της Πιονγιάνγκ δε μπορεί και κυρίως δεν έχει τις δυνατότητες να πλήξει τις ΗΠΑ, όπως έχει απειλήσει.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της ρωσικής πρεβείας, Ντένις Σαμσόνοφ παραδέχτηκε ότι η Ρωσία εξετάζει το αίτημα, αλλά πάντως δεν σχεδιάζει να προβεί στην άμεση απομάκρυνση του διπλωματικού της προσωπικού από την πρεσβεία σε αυτό το στάδιο.

Η Βρετανία, από την πλευρά της, εκτιμά ότι η ερώτηση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας αντιαμερικανικής εκστρατείας πληροφόρησης.

«Πιστεύουμε ότι έκαναν αυτό το βήμα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ρητορικής τους ότι οι ΗΠΑ θέτουν μια απειλή για αυτούς. Εξετάζουμε τα επόμενα βήματα, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και μια αλλαγή της ταξιδιωτικής μας οδηγίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας σε ανακοίνωσή του.

Την ίδια ώρα το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι ο πρεσβευτής της Βόρειας Κορέας κλήθηκε στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών. «Ο πρεσβευτής της Βόρειας Κορέας εκλήθη στο υπουργείο σήμερα το πρωί κατόπιν εντολής του υπουργού Εξωτερικών Γκίντο Βέστερβελε», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Αντρέας Πέσκε σε τακτική συνέντευξη Τύπου.

Το Βερολίνο εξέφρασε στον πρεσβευτή της Πιονγκγιάνγκ την ανησυχία του για την καθημερινή κλιμάκωση της κρίσης. «Του επισημάνθηκε σαφώς ότι η γερμανική κυβέρνηση δεν αποδέχεται κατά κανέναν τρόπο την πρόσφατη κλιμάκωση από την Βόρεια Κορέα και σε τόνο και σε περιεχόμενο», σημείωσε ο Πέσκε.

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γκίντο Βεστερβέλλε, ο πρεσβευτής της Γερμανίας στη Βόρεια Κορέα ανακλήθηκε πίσω στο Βερολίνο.

Η Γερμανία κάλεσε τον πρεσβευτή της να εγκαταλείψει τη χώρα λόγω ανησυχίας για την κλιμακούμενη ένταση στην κορεατική χερσόνησο. "Του επισημάνθηκε σαφώς ότι η γερμανική κυβέρνηση δεν αποδέχεται κατά κανέναν τρόπο την πρόσφατη κλιμάκωση από την Βόρεια Κορέα και σε τόνο και σε περιεχόμενο", σημείωσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου.

Ο Βέστερβελε προσβλέπει σε μια πολύ στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους του για την Βόρεια Κορέα, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, υπενθυμίζοντας ότι μια σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της G8 θα γίνει στο Λονδίνο την ερχόμενη εβδομάδα.

Στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται ιδίως η βορειοκορεάτικη κρίση, πρόσθεσε και σημείωσε ότι "θα αφορά στην εξεύρεση μιας αποφασιστικής και ενωμένης αντίδρασης στις απειλές της Βόρειας Κορέας".

Από την πλευρά της η Βρετανία ανακοίνωσε ότι η Βόρεια Κορέα υπέβαλε ερώτημα στο Λονδίνο αν σκοπεύει να απομακρύνει το διπλωματικό προσωπικό από την πρεσβεία του στην Πιονγκγιάνγκ λόγω των αυξανόμενων εντάσεων στην κορεατική χερσόνησο, αλλά σημείωσε ότι θεωρεί πως η ερώτηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας αντιαμερικανικής εκστρατείας πληροφόρησης.

"Πιστεύουμε ότι έκαναν αυτό το βήμα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ρητορικής τους ότι οι ΗΠΑ θέτουν μια απειλή για αυτούς. Εξετάζουμε τα επόμενα βήματα, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και μια αλλαγή της ταξιδιωτικής μας οδηγίας", αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας σε ανακοίνωσή του.
Η Βόρεια Κορέα "έχει υποχρεώσεις βάσει της σύμβασης της Βιέννης για την προστασία των διπλωματικών αποστολών", προσθέτει το βρετανικό υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Πεινάς, φάε τον Πασόκο της γειτονιάς…


...γράφει το γκράφιτι που χρησιμοποεί το BBC
Tο φαινόμενο της κατάρρευσης του ΠΑΣΟΚ απασχολεί ρεπορτάζ-ανταπόκριση του BBC από την Αθήνα
 
 
sibilla

Το βίντεο που δεν πρέπει να χάσει κανείς! Όλη η ιστορία των ελληνικών δανείων! Η Επανάσταση του `21 δεν έχει τελειώσει ακόμη..
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: Καταιγισμός αποκαλύψεων από τον οικονομολόγο κ. Γιώργο Αδαλή, σε ζωντανή εκπομπή του «TV Εγνατία». 
Στο βίντεο που δημοσίευσε εχτές το TV Εγνατία, υπάρχει όλη η Εκπομπή, διάρκειας 1 ώρας και 25 λεπτών και μπορείτε να απολαύσετε για άλλη μια φορά τον άνθρωπο που πρόβλεψε και μίλησε από το 2007, για την κατάσταση που ζούμε τώρα! 
«Μετά από τρία χρόνια αυτό-εξορίας από την Ελληνική Τηλεόραση, αποφάσισα να αποδεχτώ την πρόσκληση του TV Εγνατία, γιατί θεωρώ ότι ο οικονομολόγος δεν είναι sportscaster που περιγράφει ποδοσφαιρικούς Αγώνες. Αν είναι για να βγαίνουμε στην τηλεόραση και να λέμε, είδατε που σας τα έλεγα, δεν κάνει καλό στην κοινωνία. Σκοπός ήταν να εισακουστούν όσα έλεγα από το 2007 περί πτώχευσης 
της Ελλάδας. Μετά δεν είχε κανένα νόημα να βγω και να περιγράφω … αυτά που έλεγα χρόνια πριν ότι θα συμβούν. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 δεν έχει τελειώσει ακόμη…» 
Αυτά είπε ο ιδρυτής των AegeanTimes κ.Γιώργος Αδαλής, στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση μετά από τον Μάρτιο του 2010, όταν είχε προβλέψει με ακρίβεια την είσοδο της χώρας στο ΔΝΤ, το δάνειο-μαμούθ καθώς και την κατάσταση που θα επακολουθούσε στην Ελλάδα!
O κ.Αδαλής, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του παρουσιαστή της εκπομπής, οικονομολόγου κ.Γιώργου Πηλήτσου αποκαλύπτοντας στους τηλεθεατές, παντελώς άγνωστες πτυχές της δανειακής ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, αφήνοντας ομολογουμένως για άλλη μια φορά πολύ καλές εντυπώσεις!
Στο βίντεο που δημοσίευσε εχτές το TV Εγνατία, υπάρχει όλη η Εκπομπή, διάρκειας 1 ώρας και 25 λεπτών και μπορείτε να απολαύσετε για άλλη μια φορά τον άνθρωπο που πρόβλεψε και μίλησε από πολύ νωρίς για την κατάσταση που ζούμε τώρα!
Αποκαλύπτει ιστορικά στοιχεία από το 1821 και κυριολεκτικά αφήνει άναυδους ακόμη και τους ίδιους τους παρουσιαστές της εκπομπής, αφού υποστηρίζει με στοιχεία ότι η Επανάσταση του `21 δεν έχει τελειώσει ακόμη και καταθέτει ντοκουμέντα σύμφωνα με τα οποία έχουμε πληρώσει στους Τούρκους ακόμη και την απόκτηση της … Θεσσαλίας! 
Στο τρίτο μέρος της εκπομπής, αρκετά ενδιαφέρουσα είναι η άποψη του, με την οποία προκαλεί τον σημερινό υπουργό οικονομίας να μειώσει την φοροκλοπή και να αυξήσει τα έσοδα του κράτους ρίχνοντας τον ΦΠΑ από το 23% στο 7% , στηριζόμενος στην θεωρία του μεγάλου Αμερικανού Οικονομολόγου Αρθουρ Λάφερ!
Προσωπικά, υποστηρίζω ότι πρέπει να δείτε ολόκληρη την συνέντευξη του οικονομολόγου κ.Γιώργου Αδαλή και μάλιστα να την δείτε μαζί με τα παιδιά σας, διότι πρόκειται από τις σπάνιες περιπτώσεις που ακούγονται αλήθειες και αποκαλύπτονται σοβαρότατα ιστορικά ντοκουμέντα, στην Ελληνική Τηλεόραση!
Και φυσικά αξίζουν συγχαρητήρια, τόσο στον κύριο Πηλήτσο όσο και στο TV Εγνατία, που κατάφεραν και έκαμψαν τις αντιστάσεις του κ.Αδαλή που εδώ και καιρό έχει σωπάσει!
Σε σημείο μάλιστα που να γράφει πάρα πολύ σπάνια ακόμη και στο portal, που ο ίδιος έχει ιδρύσει!
Αφήνω τα λόγια λοιπόν και σας αφήνω να απολαύσετε τον κ.Γιώργο Αδαλή σε ένα ρεσιτάλ αποκαλύψεων και αλήθειας.
 
Οικονομια Και Αντιθεσεις 28-03-2013 από Egnatiatv

 

ΠΗΓΗ

• ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ! 
Η εκδρομή στη Βουλή τον έβαλε σε μπελάδες!
Άκουσον Άκουσον αυτό που έγραψε ο μαθητής τους πείραξε τα χθεσινά αίσχη μέσα στην προανακριτική επιτροπή να εκσφενδονίζονται ποτήρια και μικρόφωνα δεν τους ενόχλησε, είχε άδικο ο μαθητής μπάχαλο την έχουν κάνει τη βουλή και οι 300 πουλημένοι δοσίλογοι εκεί μέσα.
Όπως λέει και η λαϊκή μας παροιμία «από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια» επειδή πάντα η αλήθεια είναι πικρή μας πονάει και τιμωρούμε πάντα τους αδυνάτους.
«Πρώτη μου φορά σε μπουρδέλο» ήταν τα λόγια που έγραψε σε ένα φύλλο χαρτί ο μαθητής της παρακάτω φωτογραφίας κατά την πρώτη επίσκεψή του στη Βουλή, μια εικόνα την οποία ανήρτησε στο Διαδίκτυο, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.
Η απόφαση του μαθητή να μοιραστεί τις εντυπώσεις του από την επίσκεψη του σχολείου του στο ελληνικό Κοινοβούλιο τον έβαλε όμως σε μπελάδες αφού οι καθηγητές του δεν... εκτίμησαν ιδιαίτερα το σχόλιό του και αποφάσισαν να τον τιμωρήσουν με πενθήμερη αποβολή, με συνέπεια να κινδυνεύει να χάσει και την σχολική χρονιά από απουσίες..
Τώρα ο μαθητής, δημοσιοποίησε εκ νέου την επίμαχη φωτογραφία στα social media, ζητώντας από την διαδικτυακή κοινότητα να κρίνουν αν η τιμωρία του ήταν δίκαιη ή όχι...
Είμαστε υποχρεωμένοι σαν γονείς να απαντήσουμε σε αυτό το παιδί, που του έχουμε γκρεμίσει όλα τα όνειρα, τον έχουμε ρίξει στην κατάθλιψη που το αύριο είναι αβέβαιο μπροστά του, χάρη σε αυτούς που εμείς επιλέξαμε να μας κυβερνούν αν έχουμε το δικαίωμα να το τιμωρήσουμε.
Τιμωρία χρειάζεται σε  αυτούς που  έχουν μετατρέψει τη βουλή  σε μπάχαλο με αυτά που κάνουν και δεν ντρέπονται, αλλά ποιος έχασε την τσίπα του για να την βρουν αυτοί?
Μάνια Τσαβλίδου