ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΞΕΓΕΡΣΗ..Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ ΔΕΝ ΣΩΘΗΚΕ ..ΒΕΛΑΖΟΝΤΑΣ

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων...

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Το email μας tolimeri@gmail.com

ΓΑΠ & ΑΝΔΡΕΑ Co .Η Ελβετκή εταιρεία του ,αδελφού του πρωθυπουργού.που θα κάνει το ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΙ

30.4.13

Οὐαὶ δὲ ὑμῖν ΠΡΟΔΟΤΕΣ ! O Oρθος της Μ.Τρίτης


ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΨΙΣ Οὐαὶ ὑμῖν

netakias

ΟΡΘΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ! ΤΟΣΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ! Οὐαὶ δὲ ὑμῖν ΠΡΟΔΟΤΕΣ ! εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

.
13 Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρῖμα.
14 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ

εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.
15 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν.
16 Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει. 17 μωροὶ καὶ τυφλοί! τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσός ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν; 18 καί· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει. 19 μωροὶ καὶ τυφλοί! τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; 20 ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ· 21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν· 22 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.
23 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες!
25 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας. 26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν.
27 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. 28 οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας.
29 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 30 καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 31 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας. 32 καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. 33 ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; 34 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν, 35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος ῎Αβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου.
36 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.
37 ῾Ιερουσαλὴμ ῾Ιερουσαλήμ, ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν! ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 38 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος.
39 λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾿ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Διατελώ Υμέτερος,
Netakias

Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΟΡΑΦΙΕΣ


Σε αυτό το «6ο βίντεο Αλκυόνη Πλειάδες» και αφού είδαμε τις «διάφορες συνομωσίες» και τα κρυφά σχέδια που έχουν καταστρώσει «οι σκοτεινοί κατακτητές της ΝΠΤ» και συνεχίζοντας με αυτή την ενδιαφέρουσα αναζήτηση αξιόπιστων στοιχείων που «μας αφορά όλους» πολλοί ερευνητές «στις πολιτικές επιστήμες και την γεωπολιτική» διαπίστωσαν ότι οι υποκινητές της «Νέας Παγκόσμιας Τάξης ΝΠΤ» υπήρξαν οι δημιουργοί για δικό τους συμφέρον του «παράνομου συνταγματικά Αποθέματος Χρυσού» (FED).

Μιλάμε για μία «Εθνική Ιδιωτική Τράπεζα» που μαζί με άλλες «Διεθνείς Τράπεζες» που ανήκουν στις «είκοσι κυριότερες οικογένειες μεγιστάνων» μέλη «των Ιλλουμινάτι-Μπίλντενμπεργκ και άλλων

Απόκρυφων Οργανώσεων» είναι αυτοί «που με ακόρεστη απληστία» κατέλαβαν και έλεγξαν «όλα τα αποθέματα Χρυσού στον κόσμο». Κατ' αυτό τον τρόπο «τα Αποθέματα Χρυσού» που οι διάφορες χώρες «είχαν πάντα» μειώθηκαν μέχρι να φτάσουν να είναι «τελείως κενά».
Και παρ όλο που δηλώνουν ότι τα "Gold-Holdings" (αποθέματα χρυσού) είναι πολύ καλά προστατευμένα, αυτό είναι αληθινό ή μήπως «δεν υπάρχει πλέον χρυσός που φυλάσσεται στα στέρεα θησαυροφυλάκια »;

Ακόμη πρόσφατες έρευνες «ειδικών στα οικονομικά» ανακάλυψαν ότι ο Χρυσός πολλών χωρών «δεν υπάρχει πλέον» και έχει αντικατασταθεί από «Βολφράμιο επικαλυμμένο με χρυσάφι».

Απ' όσο γνωρίζουμε αυτή η τεράστια «παγκόσμια απάτη του χρυσού» είναι «τόσο βρώμικη» που θα μπορούσε να επιφέρει σοβαρές συνέπειες τόσο για τη «Διεθνή Ελίτ» στην οποία ανήκουν «οι Μπίλντεμπεργκ, οι Πεφωτισμένοι, η Majestic 12, το Κλαμπ της Βοημίας, το Κλαμπ της Ρώμης», όσο και για πολλές ακόμη από τις «Σκοτεινές Κρυφές τους Οργανώσεις».

Επιπλέον στόχος των υποκινητών της ΝΠΤ είναι εκτός από το να «φτωχύνει τον πληθυσμό» και να μας οδηγήσει σε φοβερές «οικονομικές κρίσεις», αποτελεί επίσης μέρος των «σκληρών σχεδίων» που κατέστρωσαν οι «Σκοτεινοί Αφέντες» όπως συνέβη με την σοβαρή επίθεση που έγινε «στους Δίδυμους Πύργους του Κέντρου Εμπορίου» στη Νέα Υόρκη, στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001.

Εάν εμβαθύνουμε σε αυτό το μυστήριο θα δούμε ότι «κεντρικός άξονας» αυτής της τρομερής καταστροφής υπήρξε ο γνωστός «αριθμός 11».
 πηγη

Αναστασιάδης: “Η διενέργεια δημοψηφίσματος για το ευρώ δεν μας βρίσκει αντίθετους”


ANASTASIADES_Nicos
H Κύπρος, μια χώρα μικρή, έγινε το πειραματόζωο της Ευρωζώνης“, παραδέχθηκε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης.
Η παγκόσμια οικονομική κρίση καθώς και λάθη και παραλείψεις προηγούμενων κυβερνήσεων στην Κύπρο ευθύνονται για την κατάσταση της κυπριακής οικονομίας“, ανέφερε ο Κύπρος πρόεδρος, κληθείς να απαριθμήσει τις αιτίες που οδήγησαν στο Μνημόνιο τη Λευκωσία.
Μιλώντας στην εκπομπή ΝΕΤWEEK στη ΝΕΤ, ο κ. Αναστασιάδης τόνισε πως “πράγματι τα μέτρα λιτότητας οδηγούν σε ένα ευρώ δύο ταχυτήτων“.
Η διενέργεια δημοψηφίσματος για το ευρώ δεν μας βρίσκει αντίθετους“, απάντησε ο Κύπριος πρόεδρος, σχολιάζοντας την επίσημη απόφαση του ΑΚΕΛ να προτείνει τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την παραμονή ή μη της Κύπρου στο ευρώ. Αλλά, όπως διευκρίνισε: “Αυτοί που προτείνουν δημοψήφισμα, έλαβαν τα πρώτα μέτρα λιτότητας. Το ΑΚΕΛ δρα εκ των υστέρων“.
Αλλά προειδοποίησε στη συνέχεια: “Η έξοδος από το ευρώ θα δυσχεράνει την αποπληρωμή του κυπριακού χρέους, θα ωφελήσει μόνο την ολιγαρχία και τους έχοντες“.
Ερωτηθείς για την απόφαση των Ευρωπαίων να επιβάλλουν haircut στις καταθέσεις των κυπριακών τραπεζών, ο κ. Αναστασιάδης, έκανε λόγο για πρωτοφανείς όρους στο πακέτο διάσωσης και διεμήνυσε: “Το πείραμα του κουρέματος στις καταθέσεις ενδέχεται να εφαρμοστεί και σε άλλη χώρα. Όπου υπάρχουν προβλήματα τραπεζών, οι Ευρωπαίοι θα εφαρμόσουν το πείραμα της Κύπρου“.
Αναφερόμενος στη συνέχεια ο κ. Αναστασιάδης στην κατάσταση των κυπριακών τραπεζών σήμερα, εξήγησε: “Υπάρχει ακόμη αστάθεια και αβεβαιότητα στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Yπάρχουν προβλήματα ρευστότητας από την επιβολή περιορισμών στις μετακινήσεις κεφαλαίων. Ελπίζουμε τουςεπόμενους 1-2 μήνες να έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα“.
Ταυτόχρονα, υποστήριξε πως το κούρεμα στις τραπεζικές καταθέσεις θα ανέλθει στο 40 έως 50%.
Η κακοδιαχείριση των ρωσικών καταθέσεων μας οδήγησε σε φούσκα“, παραδέχθηκε στη συνέχεια ο Κύπριος πρόεδρος.
Η πολιτική της κυβέρνησης δεν θα πρέπει να υποσκάπτεται από διατάγματα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Τα προβλήματα με την Κεντρική Τράπεζα θα λυθούν σύντομα”, έσπευσε να τονίσει ο κ. Αναστασιάδης, αφήνοντας νέες αιχμές έναντι του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, Π. Δημητριάδη.
“Η αναβολή της συνάντησης με τον Ρώσο υπουργό Οικονομικών έκαμψε τις αντιστάσεις μας όσον αφορά την επιβολή του κουρέματος”, υποστήριξε επίσης, για να διαμηνύσει: Η Κύπρος περίμενε πολύ περισσότερα από τη Ρωσία.
Υπάρχει ανοιχτός διάλογος με το Ισραήλ και άλλες αδειοδοτημένες εταιρείες για επενδύσεις στην Κύπρο. Σύντομα ελπίζουμε να αξιοποιήσουμε τον φυσικό μας πλούτο”, υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Κύπριος πρόεδρος, για να συμπληρώσει πως “Επιδιώκουμε την εμπλοκή μεγάλων εταιρειών προκειμένου να αποκρούονται οι τουρκικές απειλές. Η διανομή των πλουτοπαραγωγικών πηγών θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της επίλυσης του Κυπριακού. Δεν πρέπει να φθάσουμε σε μία λύση, η οποία θα καταρριφθεί από τον κυπριακό λαό”.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Κύπριος πρόεδρος χαρακτήρισε επικίνδυνους τους χειρισμούς της Ευρώπης στη διαχείριση της κρίσης. Όπως εξήγησε: Τα συνεχή πειράματα της Ευρώπης εντείνουν την ύφεση και την κρίση. Πρέπει, μέσω μέτρων, να παράσχουμε κίνητρα για επενδύσεις, πρόσθεσε.
bankingnews.gr

Mη βιώσιμο χρέος – το «απόλυτο όπλο» καταστροφής

Aπολογισμός και προοπτικές μετά την κυπριακή καταστροφή
Του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου
Το κυριότερο χαρακτηριστικό της κατάστασης που ζούμε σε Ελλάδα και Κύπρο είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε τι και γιατί συμβαίνει, ή πάντως το καταλαβαίνουμε πολύ λίγο. Στην Ελλάδα σε λίγο δεν θα έχουμε μισθούς και συντάξεις, ο μισός πληθυσμός είναι ήδη άνεργος, η ελληνική οικονομία είναι ένα κουφάρι. Οι ‘Ελληνες μεταναστεύουν με όλο και ταχύτερους ρυθμούς από δύο κράτη που σταδιακά παύουν να υπάρχουν. Είναι τόσο απίστευτα αυτά, που δεν πιστεύουμε ότι συμβαίνουν, προτού συμβούν και σε μας τους ίδιους – αλλά, τότε, είναι πια αργά για να αντιδράσουμε. ‘Ένα περιβάλλον ολοκληρωτισμού εγκαθίσταται σε μια χώρα όπου οι τηλεοράσεις αναστάτωσαν τους τηλεθεατές με τους τρεις νεκρούς της Βοστώνης (και τα κόμματα, ακόμα και της αριστεράς έσπευσαν να βγάλουν ανακοινώσεις, υποβάλλοντας τα σέβη τους στις ΗΠΑ), αλλά δεν είπαν κουβέντα για τους οκτώ ‘Ελληνες αυτόχειρες, μεταξύ των οποίων και μια κοπελίτσα που αυτοπυρπολήθηκε, στις 48 ώρες που προηγήθηκαν της βόμβας στις ΗΠΑ. ‘Όχι μόνο ζούμε ήδη σε περιβάλλον δικτατορίας, είναι πολύ πιο αποτελεσματική (και αόρατη) από αυτές που γνωρίσαμε, όσοι γνωρίσαμε.
Ειδικά στην Κύπρο, προκαλεί κατάπληξη η έλλειψη ικανοποιητικής κατανόησης του τι συμβαίνει από το σύνολο σχεδόν του πολιτικού προσωπικού του νησιού. Από τον Νοέμβριο του 2002, στηριζόμενοι στις πρώτες πληροφορίες για το τι θα περιείχε το σχέδιο Ανάν, υπογραμμίσαμε, στον «Κόσμο του Επενδυτή», ότι πρόκειται για σχέδιο που αποβλέπει στην κατάλυση του κυπριακού κράτους – αυτό που πετυχαίνει δηλαδή ένας εισβολέας με χρήση στρατιωτικής βίας. Σχέδιο αποκαλυπτικό και πρωτοποριακό για τον επερχόμενο, παγκόσμιο ολοκληρωτισμό.
Το κυπριακό ως αποικιακό πρόβλημα και η μετααποικιακή κουλτούρα Κύπρου/Ελλάδας
Στου κουφού την πόρτα, βέβαια, όσο θέλεις βρόντα. Η κρατική κουλτούρα είναι τελείως υποτυπώδης σε Κύπρο και Ελλάδα, με αποτέλεσμα να συζητάμε στα σοβαρά να δεχτούμε τέτοια τέρατα. Επιπλέον, επειδή ζούμε επί δεκαετίες σε συνθήκες μιας, φαινομενικά, κάπως κυρίαρχης κρατικής υπόστασης, δεν καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει να μην υπάρχει – τη θεωρούμε αυτονόητη, όπως και τον αέρα. Αν μας τον κόψουν καταλαβαίνουμε πολύ γρήγορα τι σημαίνει, αλλά είναι αργά.
Υπάρχει και ένας άλλος λόγος που η πολιτική ελίτ δεν ήθελε να ακούσει σε Κύπρο-Ελλάδα. Το σχέδιο Ανάν δεν έδινε τη Κύπρο στην Τουρκία. Την έδινε στην Αγγλία, την Αμερική και, εμμέσως, στο Ισραήλ, δια της επιρροής που έχει στις δύο προηγούμενες, ιδίως αναφορικά με την πολιτική και διπλωματία τους στη Μεσόγειο. Ο μηχανισμός που το έκανε αυτό, ήταν η «τρόικα» των ξένων δικαστών και μια σειρά άλλες «τρόικες», την πραγματική λειτουργία των οποίων αναλύσαμε σε δύο βιβλία και που δεν διαφέρουν στην πραγματικότητα πολύ από το Δικαστήριο στη «Δίκη» του Κάφκα ή τον «Δικτάτορα» του Καρλ Σμιτ (1). Αλλά βέβαια, η κυπριακή και ελλαδική πολιτική ελίτ δεν είχε καμιά όρεξη να τα βάλει με παγκόσμιους «νταβατζήδες» – από τους δεσμούς με τους οποίους, άλλωστε, αντλεί εν πολλοίς τις αμύθητες περιουσίες που απέκτησε, διαχειριζόμενη τα δύο κράτη.
Γι΄αυτό και η μεγάλη πλειοψηφία ακόμα και των επικριτών του σχεδίου Ανάν, με ορισμένες φωτεινές εξαιρέσεις, μιλούσε κυρίως για «τουρκοποίηση» του νησιού, αποφασισμένη να παραμείνει τυφλή στον κυριαρχικό ρόλο της Βρετανίας και των ΗΠΑ, στο (δια του σχεδίου Ανάν και από τότε) έμμεσο βέτο του Ισραήλ στους όρους εκμετάλλευσης κυπριακών υδρογονανθράκων και στον αποκλεισμό κάθε αυτόνομης ευρωπαϊκής στρατιωτικής παρουσίας από το νησί.
Η αναμφισβήτητη ιστορική αλήθεια είναι ότι ουδέποτε η «Αυτοκρατορία», υπό όλες τις μορφές και όλα τα κέντρα της, βρετανική, αμερικανική ή χρηματιστική, δεν αποδέχθηκε ότι είναι ποτέ δυνατόν οι κάτοικοι του νησιού της Κύπρου, με τέτοια τεράστια στρατηγική σημασία, να παίζουν οποιονδήποτε ρόλο στη διακυβέρνησή του. Δεν θέλουν να δώσουν το νησί ούτε στους ‘Ελληνες, ούτε στους Τούρκους. Για τον εαυτό τους το θέλουν. Κι αν το πάρουν, δεν νομίζω ότι οι ‘Ελληνες τουλάχιστον θα έχουν πολύ μέλλον επάνω του, ούτε και καλό μέλλον. Η ελληνοτουρκική διαμάχη είναι ασφαλώς κρίσιμος παράγων, είναι δευτερογενής όμως – κατ’ ουσίαν, το κυπριακό πρόβλημα ήταν πρωτογενώς και παραμένει πάντα, σε μεγάλο βαθμό, αποικιακό πρόβλημα.
Παγίδες και προδοσίες
Το σχέδιο Ανάν ήταν μια φάκα χωρίς τυρί – το εκπληκτικό ήταν ότι παρολίγον να την καταπιούμε ακόμα κι έτσι! Μετά, παρουσιάστηκαν διάφορα άλλα «τυριά»: πρώτον, η δυνατότητα του απερίγραπτου Δημήτρη Χριστόφια να γίνει Πρόεδρος και να λύσει, τρομάρα του, το κυπριακό, ελπίζοντας και «Νόμπελ Ειρήνης», στηρίζοντας την επιδίωξη της Αγγλίας να απαλλαγεί από τον Παπαδόπουλο. ‘Όταν όλοι έτρεχαν και τον «έγλυφαν», γράψαμε ένα βιβλίο 350 σελίδων (2) προειδοποιώντας τον ότι, με αυτή την πολιτική, κινδυνεύει να καταστρέψει την κυπριακή αριστερά, βάζοντας τις βάσεις της καταστροφής του κυπριακού κράτους. Δυστυχώς, κατάφερε και τα δύο σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό.
Μετά ήρθαν οι ΑΟΖ, τα πετρέλαια και η συμμαχία με το Ισραήλ. Προειδοποιήσαμε πάλι ότι πρόκειται περί γιγαντιαίας φάκας για να αντιμετωπισθούμε περίπου ως τρελλοί. Μέχρι προ έξη μηνών η Κύπρος εθεωρείτο υπόδειγμα επιτυχούς πολιτικής. Σήμερα, το τόσο επιτυχές κυπριακό κράτος πνέει τα λοίσθια, Ισραήλ και Τουρκία είναι περισσότερο σύμμαχοι από ποτέ και τα πετρέλαια όλοι καταλαβαίνουμε καλά ποιος θα τα πάρει. Η όλη στρατηγική σύλληψη «ΑΟΖ, πετρέλαια, Ισραήλ», μάλλον θα πρέπει να καταχωρηθεί στα μεγαλύτερα παραδείγματα στρατηγικής τύφλωσης στην παγκόσμια ιστορία, για να μην πούμε τίποτα βαρύτερο και θεωρηθούμε αγενείς. (Και θα πρέπει να περιμένουμε μάλλον τους ιστορικούς του μέλλοντος να ψάξουν τι ακριβώς συνέβη στο Μαρί, προσκομίζοντας περισσότερα στοιχεία από όσα εμείς διαθέτουμε).
Μεσολάβησε η μεγάλη απάτη και προδοσία με τον χρηματοπιστωτικό τομέα του νησιού που άλλοι είναι αρμοδιότεροι ημών να ερευνήσουν και αναλύσουν. Πάντως είναι προφανές ότι το ΑΚΕΛ, στο μέτρο που εκφράζει ιστορικά και εκ των πραγμάτων, τις λαϊκές τάξεις στην Κύπρο απέτυχε οικτρά να υπερασπιστεί τα πιο ζωτικά, θεμελιώδη συμφέροντά τους.
Απομένει τώρα να κάνει «ταμείο» η Αυτοκρατορία. Πρώτον να καταλύσει το κυπριακό κράτος βάζοντάς το στον μηχανισμό εξυπηρέτησης μη βιώσιμου χρέους. Δεύτερο να το εξαναγκάσει σε ένα νέο σχέδιο Ανάν. Θα έχει έτσι δύο τρόικες, την «τρόικα Ανάν» και την «τρόικα Μνημονίου». Τρίτον να του πάρει τα πετρέλαια. Τέταρτον, να βρει έναν τρόπο να σπάσει (νομίμως) τον τσαμπουκά της ελληνοκυπριακής πλειοψηφίας και να την αναγκάσει, σιγά-σιγά, να τα μαζεύει και να αναχωρεί. ‘Οσοι μείνουν, θα γίνουν όμηροι προς εκβιασμό της μητροπολιτικής Ελλάδας.
Μη βιώσιμο χρέος: «ατομικό όπλο» της Αυτοκρατορίας
Για τους λόγους αυτούς είναι ζήτημα επιβίωσης του κυπριακού ελληνισμού να μην μπει στον μηχανισμό μη βιώσιμου χρέους, ενός χρέους που ο Ανδρέας Παπανδρέου μεγαλοφυώς προέβλεψε ότι ή θα το καταστρέψει το έθνος ή θα καταστραφεί από αυτό (αν και δεν έκανε και πολύ πράγματα, το αντίθετο, προς αποφυγή αυτής της καταστροφής)
Τι σημαίνει μη βιώσιμο χρέος; Σημαίνει ότι έχεις εισόδημα 2000 ευρώ και πρέπει να πληρώνεις κάθε μήνα 3000. Αν επιμείνεις να το πληρώνεις, πρέπει να αρχίσεις να ξεπουλάς περιουσία, μετά να πουλάς το νεφρό σου ή στο τέλος να στέλνεις την κόρη σου στο μπαρ να βγάζει μεροκάματο. Δεν μιλάμε καν για «αποικία χρέους». Είναι «καταστρεφόμενη και λεηλατούμενη αποικία χρέους».
Για να το κάνουμε λιανά. Αν έχεις τρία σπίτια και χρωστάς ένα, πουλάς ένα και ξεχρεώνεις την τράπεζα. Αν έχεις ένα σπίτι και χρωστάς τρία, πουλάς το ένα, κρύβεις τα λεφτά και κηρύσσεις χρεωκοπία.
Αυτά δεν είναι πρωτοτυπία. Το μη βιώσιμο χρέος ήταν το κλασικό όπλο των τσιφλικάδων που χρέωναν τους ακτήμονες, τους έπαιρναν τις περιουσίες, τους έπαιρναν τις κόρες και τους έκαναν κολλήγους. Το εθνικό έγκλημα των Παπανδρέου, Παπαδήμου και Σαμαρά ήταν αυτό που λένε για επιτυχία τους, η «μη χρεωκοπία» της Ελλάδας.
Επειδή Ελλάδα και Κύπρος είναι μέλη της ευρωζώνης και της ΕΕ, μιας υπερεθνικής οντότητας δηλαδή με πολλά σχεδόν κρατικά χαρακτηριστικά, προ της χρεωκοπίας, όφειλε να μεσολαβήσει ένα ενδιάμεσο, αλλά πολύ σημαντικό στάδιο, αυτό της διαπραγμάτευσης που δεν έγινε ή/και, εναλλακτικά, της αναζήτησης άλλης πηγής εξωτερικού δανεισμού (Ρωσία, Κίνα π.χ.). Βεβαίως, όταν λέμε διαπραγμάτευση δεν εννοούμε παρακάλια και γονυκλισίες, εννοούμε με χρήση όλων των πολιτικών και θεσμικών εργαλείων που παρέχει η ιδιότητα του μέλους της ευρωζώνης και της ΕΕ, μια διαπραγμάτευση βέβαια που, για να την κάνεις, πρέπει να αισθάνεσαι ο ίδιος Ευρωπαίος, υπό την καλύτερη έννοια του όρου, δηλαδή κυρίαρχο, αυτεξούσιο υποκείμενο. ‘Όχι κουτσαβάκης που τον κάλεσαν στα «τραπέζια των δυνατών» και δεν μπορεί να τους κάνει τον έξυπνο, όπως περίπου είπε, το 2008, ο υποψήφιος της κυπριακής δεξιάς κριτικάροντας τον Παπαδόπουλο.
‘Όταν λέμε επίσης αναζήτηση διεθνών συμμαχιών, δεν εννοούμε μια κυβέρνηση που θέλει να δώσει την Κύπρο στο ΝΑΤΟ, τα πετρέλαια στο Ισραήλ και κοροϊδεύει την παγκόσμια κοινωνία με δήθεν αποστολές στη Μόσχα.
Αν οι διαδικασίες αυτές αποδεικνυόντουσαν άκαρπες, τότε θα πηγαίναμε σε στάση πληρωμών και, ενδεχομένως εισαγωγή μέσου πληρωμής, αν δεν μπορούσε να γίνει αλλοιώς. Γιατί αυτό που ξεχνάνε οι υπέρμαχοι της εξόδου από το ευρώ, είναι ότι η λίρα ήταν καλό νόμισμα όταν το έκοβε ένα κράτος σε ακμή, όχι ένα κατεστραμμένο κράτος. Κι ότι επίσης νόμισμα σημαίνει και κράτος. Ο σκοπός δεν είναι να φύγουμε από μια απαράδεκτη ΕΕ για να βρεθούμε, καταστρεφόμενοι, στην αγκαλιά μιας ζώνης τουρκο-ισραηλινής επιρροής και αιματηρού χάους, υπό αμερικανική επικυριαρχία, που φτιάχνεται τώρα μπροστά στα μάτια μας στη Μεσόγειο.
Φυσικά, η χρεωκοπία δεν είναι διόλου ευχάριστη κατάσταση και σημαίνει απότομη πτώση του βιοτικού επιπέδου, ενώ και η έξοδος από το ευρώ συνιστά και βαριά γεωπολιτική επιλογή. Φυσικά πρέπει να έχει κανείς προετοιμαστεί για όλα αυτά με πολλούς πολιτικούς και οικονομικούς τρόπους, αντί να χάφτει μύγες με ανοιχτό το στόμα, απορώντας τι είναι όλα αυτά που γίνονται. Αλλά είναι η μόνη που επιτρέπει τελικά την επιβίωση, σε τέτοια κατάσταση. Μόνο κάποιος πραγματικά αποφασισμένος να φτάσει μέχρις εκεί, θα μπορούσε ίσως να την αποφύγει.
Περιττό να επισημάνουμε ότι είναι πιο πιθανό να γίνω εγώ αστροναύτης και να κάνω κρουαζιέρες στον Πλούτωνα, παρά να σωθεί η Κύπρος με τον «Υπερεφιάλτη» Αναστασιάδη και το τραπεζικό προσωπικό της νήσου στις θέσεις τους.
(1) «Η Αρπαγή της Κύπρου», (Λιβάνης, 2004), Η Κύπρος σε παγίδα» (Λιβάνης, 2008)
(2) «Η Κύπρος σε παγίδα» (Λιβάνης, 2008)
Δημοσιεύτηκε στον «Δρόμο της Αριστεράς», 27.4.2013
Κonstantakopoulos.blogspot.com

Αυτοί «μπετόν αρμέ», εμείς… «τσιμέντο να γίνουμε!...»Του καθηγητή Γιώργου Πιπερόπουλου


     Σκέφτηκα να αφιερώσω το σημερινό μου σχόλιο στα Αντί-Μνημονιακά Κόμματα και τους Βουλευτές που είναι ‘Αντιπολίτευση’ στην Βουλή που προέκυψε από τις δικές μας ψήφους τον Ιούνιο του Σωτηρίου έτους 2012…
      Μετά σκέφτηκα ότι αυτό θα ήταν άδικο για τους 168 άνδρες και γυναίκες που απαρτίζουν την 3-Κομματική μας ‘Συγκυβέρνηση’ και για τους τρείς που συνθέτουν, ως Αρχηγοί της ‘Νέας’ Ν.Δ., του ‘υπολοίπου’ του παλαιού και κάποτε κραταιού ΠΑΣΟΚ και της νεότευκτης ΔΗΜΑΡ, κκ Σαμαρά, Βενιζέλο και Κουβέλη το ‘Πρωθυπουργικό πορτραίτο’ γνωστό και ως εγχώρια τρόικα.
      Με 168 ΝΑΙ στο προχτεσινό ‘πολυνομοσχέδιο’ παρά τις διορθώσεις που έγιναν ‘στο γόνατο’, την τελευταία στιγμή, αποδείχτηκε ότι η Κυβέρνησή μας είναι φτιαγμένη, κάπως έτσι το είπε αλλά με δικά του λόγια και ο κ Σαμαράς, από το υλικό που αποκαλούμε:
      Μπετόν Αρμέ, δηλαδή ενισχυμένο με ατσάλινες ράβδους «σκυρόδεμα!»  
      Τα Πρωθυπουργικά χαμόγελα ήταν ευδιάκριτα τόσο στις εικόνες που τα ελληνικά κανάλια έδειξαν όσο και σε εικόνες των διεθνών τηλεοπτικών ΜΜΕ.
      Τα χαμόγελα των αποκαλούμενων διεθνών «αγορών» ήταν όχι απλά και μόνο εμφανέστατα αλλά πανηγυρικά στα ‘ταμπλό’ του Λονδίνου, του Παρισιού, της Φρανκφούρτης και της Νέας Υόρκης, καθώς FTSE, CAC, DAX & Dow Jones πήραν ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΧΤΩ βαθιές ανάσες ανακούφισης από τα ισάριθμα ΝΑΙ των Βουλευτών της Τρικομματικής Κυβέρνησης στην Ελληνική  Βουλή.
      Για την εισαγόμενη τρόικα ΔΕΝ έχω λόγια να περιγράψω την δική της χαρά και ανακούφιση στη διαπίστωση ότι τώρα ΜΠΟΡΕΙ να αποδεσμεύσει τα αρχικά 2,8 δις ευρώ της ‘δόσης’ μας και να προλειάνει το έδαφος για τα επόμενα ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ (μάλλον για τους Τραπεζίτες) ακόμη 6 δις ευρώ…
      Όμως αυτά και τα άλλα 240 δις ευρώ που χρεωθήκαμε υπογράφοντας τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ της ‘πολυετούς μας σκλαβιάς’ τα πήρε η ΕΛΛΑΔΑ ή οι δανειστές;
      Αφελής ερώτηση, αδικαιολόγητα αφελών Ελλήνων!
      Μας τα «δάνεισαν», τα κράτησαν αυτοί ως τοκοχρεολύσια, αντάλλαγμα  για «σκουπίδια-ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου» και μας τα «χρέωσαν» πράγμα που σημαίνει ότι κάποια στιγμή πρέπει να τα ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ!...
       Στο μεταξύ με 168 ΝΑΙ και Κυβέρνηση φτιαγμένη από «Μπετόν Αρμέ» για να πατούν σταθερά οι μπότες των δανειστών την ΕΛΛΑΔΑ εμείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ:
       «Τσιμέντο να…γίνουμε!» 

Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ!!!!....ΟΜΟΒΡΟΝΤΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΑ ΜΜΕ ΠΟΥ ΤΗΝ "ΕΠΙΑΣΑΝ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ " ΤΟΥΣ

Ομοβροντία αγωγών από τη Μαργαρίτα Παπανδρέου κατά στελεχών του ΣΔΟΕ, εκδοτών κα«Ηρθε η ώρα να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη όσοι άνανδρα, με ψέματα, επιχείρησαν να αμαυρώσουν το όνομά μου και το όνομα Παπανδρέου. Η οικογένειά μου, να το ξέρουν όλοι, δεν θα υποκύψει ποτέ στα κατεστημένα συμφέροντα. οσο κι αν μας χτυπάνε, όσα ψέματα κι αν χρησιμοποιήσουν, όσα σχέδια κι αν εκπονήσουν. Αυτό δήλωσε η κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου η οποία προχώρησε σήμερα στην κατάθεση σειράς αγωγών για την εμπλοκή του ονόματός της στη λίστα Λαγκάρντ.
Η κυρία Παπανδρέου στρέφεται κατά όσων, όπως υποστηρίζει την ενέπλεξαν, χωρίς καμία έρευνα, χωρίς κανένα στοιχείο και χωρίς καμία διασταύρωση πληροφοριών ως όφειλαν στην υπόθεση της λίστας Lagarde και του περιβόητου λογαριασμού των 550 εκατομμυρίων, διασύροντας διεθνώς την προσωπικότητά της και το επώνυμό της.
Συγκεκριμένα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου στρέφεται νομικά εναντίον:
 • Του Στυλιανού Στασινόπουλου, Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ,
 • του Ευαγγέλου Καραμάνου Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ
 • και του Νικολάου Λέκκα, Διευθυντή Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ελέγχου Κ.Υ. ΣΔΟΕ.
 • Του «ΔΟΛ», του Σταύρου Ψυχάρη, εκδότη της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής», και της Ιωάννας Παπαδάκου, δημοσιογράφου της εφημερίδας.
 • Της εταιρείας που εκδίδει το Πρώτο Θέμα, του Θέμου Αναστασιάδη, εκδότη της εφημερίδας και των Χρήστου Μπόκα και Γεωργίου Δημητρομανωλάκη, δημοσιογράφων της εφημερίδας.
 • Της εταιρείας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε.», του Ιωάννη Φιλιππάκη, εκδότη της εφημερίδας «δημοκρατία» και «κυριακάτικη δημοκρατία» του Ανδρέα Καψαμπέλη, διευθυντή σύνταξης των εφημερίδων και του Γ. Λυκουρέντζου, δημοσιογράφου των δύο εφημερίδων.
Με την αγωγή της η κυρία Παπανδρέου ζητά αποζημίωση 200.000 ευρώ από κάθε εναγόμενο και προσωποκράτηση 6 μηνών για τους τρεις εκδότες των εφημερίδων.
Τι υποστηρίζει στο σκεπτικό της αγωγής της δειτε ΕΔΩ

Η απάντηση της ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΠΑΣΟΚ στον ΠΡΩΗΝ ΝΟΝΟ ΓΑΠ: "..ΚΑΛΑ ΕΦΑΓΕΣ ..ΤΩΡΑ...ΚΟΨΕ ΤΟ ΣΒΕΡΚΟ ΣΟΥ... "


Στα παραπάνω απάντησε με ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι «η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν ασχολείται με διαρροές, υπαινιγμούς και χυδαίες συκοφαντίες», ότι είναι υποχρέωση του σημερινού ΠΑΣΟΚ «να διασφαλίσει απόλυτη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση και πλήρη σεβασμό στις εσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες», καθώς και ότι ο κ. Βενιζέλος παρότρυνε τον κ. Παπανδρέου, εφόσον θεωρεί ότι θίγεται από διάφορα δημοσιεύματα, να προσφύγει στη δικαιοσύνη».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ έχει ως εξής:

«Μετά την σημερινή συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευαγγέλου Βενιζέλου με τον Γιώργο Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ με ενημερωτικό σημείωμα, περιέγραψε το περιεχόμενο της συνάντησης.

»Δεν είχε σκοπό να εστιάσει την δημόσια συζήτηση στο θέμα αυτό, που αδικεί το ΠΑΣΟΚ γιατί παρόμοια προβλήματα έχουν και άλλα κόμματα, χωρίς να δείχνουν την ίδια ευαισθησία αλλά και γιατί είναι ανοικτά και τρέχουν πολλά ζητήματα κρίσιμα για την πορεία της οικονομίας και τη ζωή των πολιτών.

»Επειδή όμως, σε ανακοίνωση του γραφείου του Γ. Παπανδρέου, αναφέρεται ότι στη συνάντηση ο Γ. Παπανδρέου «εξέφρασε την οργή του για απαράδεκτες, άθλιες κι ανήθικες διαρροές που στηρίζονται σε ψεύδη σχετικά με την οικονομική διαχείριση στο κίνημα την περίοδο της προεδρίας του» και ότι μίλησε για διαλυτική κατάσταση και μεταφορά ψευδών και συκοφαντιών μέσα στο ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σημειωθούν τα εξής, προς αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων:

»Τη συνάντηση ζήτησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που έθεσε στην διάθεση του κ. Παπανδρέου αναλυτικό φάκελο των υπηρεσιών του ΠΑΣΟΚ με την εικόνα της οικονομικής κατάστασης του κόμματος και ιδίως με την εξέλιξη του δανεισμού, των εσόδων και των δαπανών, την περίοδο 2003 - 2011.

»Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε στον κ. Παπανδρέου ότι η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν ασχολείται με διαρροές, υπαινιγμούς και χυδαίες συκοφαντίες. Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι είναι υποχρέωση του σημερινού ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κοινωνία και την παράταξη να διασφαλίσει απόλυτη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση και πλήρη σεβασμό στις εσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες.

»Ο έλεγχος στοχεύει στην χάραξη μιας καθαρής διαχωριστικής γραμμής, καθώς τώρα μόνο το μοντέλο μιας λιτής, αυτοχρηματοδοτούμενης διαχείρισης, μπορεί να εφαρμοστεί και να γίνει αποδεκτό από τη κοινωνία. Ο κ. Βενιζέλος παρότρυνε τον κ. Παπανδρέου, εφόσον θεωρεί ότι θίγεται από διάφορα δημοσιεύματα, να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

»Τον ενημέρωσε επίσης ότι ζήτησε, πριν την υποβολή της έκθεσης των ελεγκτικών εταιρειών, να ζητηθεί από κάθε πρόσωπο που έλαβε χρήματα από το ταμείο του ΠΑΣΟΚ να δώσει τυχόν αναγκαίες εξηγήσεις και να προσκομίσει τυχόν ελλείποντα παραστατικά. Έκθεση των εταιρειών δεν έχει υποβληθεί και δημοσιογραφικές αναφορές σε δήθεν στοιχεία είναι αυθαίρετες.

»Τον ενημέρωσε επίσης ότι, όπως έχει δημόσια ανακοινωθεί, τα ζητήματα οικονομικής διαχείρισης θα συζητούνται αναλυτικά στα συλλογικά καταστατικά όργανα του ΠΑΣΟΚ.

»Η ενότητα και η προοπτική του ΠΑΣΟΚ μπορούν να βασιστούν μόνο στη διαφάνεια, την αλήθεια, την συλλογικότητα και τις καταστατικές δημοκρατικές διαδικασίες.

Τα όργανα που ανέδειξε το πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι αρμόδια και υπεύθυνα για την πορεία της παράταξης και ίδιος ο κ. Παπανδρέου που ως πρώην Πρόεδρος, αλλά και ως βουλευτής, μετέχει στην ΚΠΕ, θα έχει τη δυνατότητα να μετάσχει στη σχετική συζήτηση».

Σκέψεις για διαγραφή Παπανδρέου από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Efenress: Η θέση "ορισμένων", είναι ΕΞΩ και ΜΕΣΑ! Έξω από το απο-κομμα και μέσα στη φυλακή...
_____________________________


Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου με τον Γιώργο Παπανδρέου μετά την συνάντηση των δυο ανδρών το μεσημέρι σήμερα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Real.gr ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τείνει να υιοθετήσει στις έκτακτες συσκέψεις που πραγματοποιούνται αυτή την ώρα στην Ιπποκράτους τις εισηγήσεις που έχει δεχθεί για διαγραφή του προκατόχου του.


Η ενότητα του ΠΑΣΟΚ κρέμεται σε μια κλωστή, ενώ έντονος προβληματισμός υπάρχει στους κυβερνητικούς εταίρους και το Μέγαρο Μαξίμου για τυχόν επιπτώσεις των εξελίξεων στην κυβερνητική συνοχή.


Ολόκληρη η ανακοίνωση του Γ. Παπανδρέου:


«Ο Γιώργος Παπανδρέου συναντήθηκε σήμερα το μεσημέρι, στη Βουλή, με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο.

Στη συνάντηση, ο Γιώργος Παπανδρέου εξέφρασε την οργή του για τις απαράδεκτες, άθλιες και ανήθικες διαρροές, που στηρίζονται σε ψεύδη, σχετικά με την οικονομική διαχείριση στο Κίνημα την περίοδο της Προεδρίας του.

Υπογράμμισε ότι, το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, διαλύει το ΠΑΣΟΚ και αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό.

Τα σχετικά δημοσιεύματα στοχεύουν, στην ηθική απαξίωση του Γιώργου Παπανδρέου, με ανήθικες πρακτικές.

Πρακτικές που μετατρέπουν σε δήθεν "μαύρη τρύπα" τις γνωστές δανειακές υποχρεώσεις του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα και ανέρχονται σε περίπου 110 εκατομμύρια ευρώ -τη στιγμή που και άλλα κόμματα έχουν ανάλογα ή και μεγαλύτερα οικονομικά δεδομένα να επιδείξουν- ή σχεδόν δεκαπλασιάζουν αυθαίρετα το κόστος ενός ταξιδιού του Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Ενώ, σκοπίμως αποσιωπούν το γεγονός ότι, τα οικονομικά στοιχεία του ΠΑΣΟΚ, όπως και των άλλων κομμάτων, έχουν ελεγχθεί από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, στην οποία συμμετέχουν και ορκωτοί λογιστές.

Όσοι συνεργούν στην παραγωγή και αναπαραγωγή των ανήθικων χαλκευμένων διαρροών και των ψευδών, θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

Την ώρα που καταρρέουν όλα τα σενάρια συνωμοσίας που στηθήκαν για να χτυπήσουν το ΠΑΣΟΚ, κάποιοι μεταφέρουν αυτά τα νοσηρά σενάρια στο εσωτερικό του Κινήματος. 

Ο Γιώργος Παπανδρέου σήκωσε το βάρος της ανασυγκρότησης και αναδιοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να καταστεί δυνατό, να αναλάβει εκ νέου την ηγεσία της χώρας και να πρωταγωνιστήσει διεθνώς, πάντα στην υπηρεσία της Πατρίδας και της Δημοκρατικής Παράταξης.

Αγωνίστηκε με αρχές και αξίες, όπως αυτή της διαφάνειας, για την όποια πάλεψε από την πρώτη στιγμή να εμπεδώσει και στα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ.

Ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ, σήκωσαν στην πλάτη τους το τεράστιο βάρος μιας ηράκλειας προσπάθειας που κράτησε τη χώρα ζωντανή.

Προσπάθεια που, πλέον, έχουν υιοθετήσει πολλοί από αυτούς που πριν την κατήγγειλαν.

Η σύγκρουση του Γιώργου Παπανδρέου με όσους αμφισβητούν αυτές τις αλήθειες θα είναι και διαρκής και σκληρή. Γιατί αφορά τους Έλληνες, τη χώρα, τη Δημοκρατική Παράταξη, το ΠΑΣΟΚ».

Ραντεβού για τα οικονομικά


Τα πρόσωπα που κατά καιρούς αναμίχθηκαν στη διαχείριση των οικονομικών του ΠΑΣΟΚ καλεί η Ιπποκράτους να συνεργαστούν με τους ελεγκτές ώστε να είναι πλήρη τα λογιστικά στοιχεία και τα παραστατικά των δαπανών, στον απόηχο του 50λεπτου ραντεβού που είχαν σήμερα ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τον Γιώργο Παπανδρέου. 

Το θέμα των οικονομικών του ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε βασικό θέμα συζήτησης των δύο ανδρών, δεδομένου ότι ο δανεισμός της περιόδου 2003-2011 (116,5 εκατομμύρια ευρώ) σε συνδυασμό με τη δραστική μείωση της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης κατά 90% (περί τα 2,5 εκατομμύρια που είναι ούτως ή άλλως εκχωρημένα στις τράπεζες) αφήνει το ΠΑΣΟΚ με μηδενική ουσιαστικά επιχορήγηση προκειμένου να καλύπτει τις δαπάνες του. Το θέμα διογκώνεται για την Ιπποκράτους, δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετώπισε στις πληρωμές των εργαζομένων του κόμματος. 

Σε άτυπη ενημέρωσή του, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «η κατάσταση αυτή καθιστά αναγκαία την εφαρμογή αυστηρών κανόνων διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση». Έτσι, ζητούν από όλα τα πρόσωπα που είχαν ανάμιξη στην οικονομική διαχείριση του κόμματος να συνεργαστούν με τους ελεγκτές, ώστε να είναι πλήρη τα λογιστικά στοιχεία και τα παραστατικά των δαπανών. Κοινώς, η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ζητά από την προηγούμενη τα παραστατικά των όποιων δαπανών του κόμματος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο Γιώργος Παπανδρέου διαβεβαίωσε τον σημερινό πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει εξουσιοδοτήσει στελέχη του κόμματος να μιλούν εκ μέρους του, πολλώ δε μάλλον να αναλαμβάνουν πολιτικές πρωτοβουλίες στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία συζήτηση που καλά κρατεί στο εσωτερικό του κόμματος, μετά την εκδήλωση της «Κίνησης των 75» την Κυριακή, αλλά και άλλων ανάλογων πρωτοβουλιών. 

Κατά τα λοιπά, στην συνάντηση συζητήθηκαν όλες οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ειδικότερα, οι δύο άντρες μίλησαν διεξοδικά για την πορεία της χώρας και της κυβέρνησης, αλλά και όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και ειδικότερα τα ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά κόμματα. Συζήτησαν ακόμα για την «λίστα Λαγκάρντ» και την «πολιτική σκευωρία του ΣΥΡΙΖΑ», όπως λέει η Ιπποκράτους, για την οποία υποστηρίζει ότι κατέρρευσε, με τον Ευάγγελο Βενιζέλο να αφήνει αιχμές κατά του Γιώργου Παπακωνσταντίνου χωρίς η ενημέρωση της Ιπποκράτους πάντως να αναφέρεται προσωπικά σε αυτόν, αλλά κάνοντας λόγο για «τεράστιες ευθύνες ορισμένων προσώπων που έπαιξαν δυστυχώς ρόλο στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2009-2012».

Ενόψει της επίσκεψης Παπανδρέου στην Πάτρα για τις ημέρες του Πάσχα δε, συζήτησαν και για τις εξελίξεις σε σχέση με τους οδικούς άξονες και ιδίως την Ολυμπία Οδό, που πρόσφατα επισκέφθηκε συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό, ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΕΙΟ...... ΝΔ-ΠΑΣΟΚ μαζί στις εκλογές;
Oι πληροφορίες που έχω είναι από μέσα –αλλά πολύ μέσα- των πολιτικών στρατηγείων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.Στελέχη και των δύο κομμάτων έχουν αρχίσει μία μυστική «ζύμωση» μεταξύ ... 
 • τους με κεντρικό στόχο την πιθανή κάθοδο στις εκλογές ενός ενιαίου πολιτικού σχηματισμού ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, που θα καλύψει το μεγάλο κενό στον κεντρώο χώρο, αλλά με διατήρηση του ονόματος και των συμβόλων των δύο κομμάτων. 
 • Οι ηγεσίες δεν ξέρουν τίποτα για όλα αυτά –ή κάνουν πως δεν ξέρουν- αλλά δεν είναι και φανατικά αντίθετες στην εξέλιξη αυτή, που κινούν κυρίως κάτι καινούρια παιδιά στο ΠΑΣΟΚ
 • Γιατί, σου λέει, με την κατρακύλα που έχουμε πάρει και τον τρόμο που θα ζήσουμε στις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2014, το ΠΑΣΟΚ ίσως μπει με ακόμη λιγότερες δυνάμεις στη βουλή από ό,τι σήμερα. 
 • Αφού η ιστορία με τη ΔΗΜΑΡ δεν τσουλάει, ρίχνουμε δίχτυα στη ΝΔ με το σκεπτικό «ελάτε να δημιουργήσουμε τη μεγάλη πολιτική παράταξη του Κέντρου». 
 • Από την άλλη μεριά, κάποια στελέχη της ΝΔ βλέπουν με ανησυχία τις προσεχείς εκλογές λόγω της πολιτικής φθοράς της ΝΔ με μνημόνια και λοιπά και σκέφτονται με δέος ότι μπορεί να χάσουν την πρώτη θέση με κερδισμένο το ΣΥΡΙΖΑ, που σαν πρώτο κόμμα θα πάρει και το μπόνους των 50 εδρών του εκλογικού νόμου. 
 • Και σου λένε τα στελέχη αυτά, «έτσι κι αλλιώς η παλιά, παραδοσιακή δεξιά, δεν εκφράζεται πλέον από τη Νέα Δημοκρατία, που περισσότερο με κεντρώο κόμμα μοιάζει σήμερα. Γιατί όχι λοιπόν με το ΠΑΣΟΚ, που επίσης θυμίζει κέντρο;». 
 • Λέτε; Να δούμε τι άλλο θα δουν τα μάτια μας σε αυτή την εποχή των μεγάλων ανατροπών.


newsbomb

Υπάρχουν και (λίγοι) υπέροχοι Ελληνες


hellas


Του Μ. Ιγνατίου
Μερικοί άνθρωποι μπορούν και κάνουν τη διαφορά, φτάνει να υπάρχουν τα μέσα, η βούληση και η διάθεση. Χρειάζεται μόνο μία απόφαση που πηγάζει από την ανάγκη για προσφορά προς τον συνάνθρωπο και την πατρίδα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την οικονομική κρίση, που κτύπησε πριν από τρία χρόνια την Ελλάδα και πρόσφατα την Κύπρο, απουσίασαν (και συνεχίζουν να απουσιάζουν) οι πλούσιοι, που δεν θα δανείσουν, αλλά θα ευεργετήσουν. Και είναι ένα θέμα που το θυμίζουν οι αξιωματούχοι του ΔΝΤ στους συνομιλητές τους.
Το περασμένο Σάββατο ένας αθόρυβος ομογενής επιχειρηματίας, ο Νίκος Μούγιαρης, έκανε πάλι τη διαφορά, με τη χρηματική προσφορά του στο Πανεπιστήμιο Rutgers της Νέας Υερσέης, με την οποία διασώζεται η «Εδρα Ελύτης» και εξασφαλίζεται η συνέχεια του Προγράμ­ματος Ελληνικών Σπουδών. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου ο ίδιος, έσπευσε όταν πληροφορήθηκε πως η «Εδρα Ελύτης» χρειαζόταν ενίσχυση.
Απευθυνόμενος στους Ελληνες φοιτητές, που οργάνωσαν εκδήλωση για να τον ευχαριστήσουν, ο κ. Μούγιαρης τους είπε ότι «όσο επιτυχημένοι και αν είστε, όσο πλούσιοι και ισχυροί γίνετε, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε από πού ήρθατε. Ποτέ μην ξεχνάτε το χρέος και την ευθύνη σας για την κοινωνία, τη χώρα σας, την κληρονομιά σας, τους ανθρώπους. Υπάρχει πολύ περισσότερη ευχαρίστηση όταν δίνετε παρά όταν λαμβάνετε. Να είστε γενναιόδωροι με τον χρόνο και τα χρήματά σας. Μην περιμένετε τίποτα ως αντάλλαγμα, αλλά μόνο την ικανοποίηση ότι βοηθήσατε. Κάνετε ό,τι περνά από το χέρι σας για να είστε καλοί, συνειδητοποιημένοι και ενεργοί πολίτες. Αυτό αξίζει στη χώρα μας. Ο,τι και να γίνετε, μην ξεχάσετε ποτέ την ελληνική κληρονομιά σας».
Προσέθεσε: «Μην ξεχνάτε την Ελλάδα και την Κύπρο, αυτή τη στιγμή της μεγάλης ανάγκης. Αυτά τα δύο έθνη, όπου μπορεί να γεννηθήκατε εσείς, ή οι γονείς, ή οι παππούδες σας, οικονομικά έχουν γονατίσει. Οι άνθρωποι υποφέρουν. Βρίσκονται σ’ αυτή τη δεινή κατάσταση λόγω των κακών ηγετών τους». Αρκετοί εκ των πλούσιων ομογενών θέλουν να βοηθήσουν. Και θα το κάνουν εάν οι κυβερνώντες δείξουν σοβαρότητα και αποκτήσουν την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων, μερικοί εκ των οποίων έχουν «καεί» από προηγούμενες κυβερνήσεις.ethnos.gr

Μια αθώα είδηση

Καλή Ανάσταση Έλληνα φορολογούμενε

Η τροπολογία η οποία απαλλάσσει από τις κατηγορίες για απιστία τις διοικήσεις των τραπεζών για χορήγηση χαριστικών δανείων τελικά όπως διευκρίνισε ο υπουργός Κ. Χατζηδάκης αφορά και τα κόμματα!

 Τελικά θα βάλουν τους Έλληνες πολίτες να πληρώσουν για όλα αυτά.

 

Μας έχουν για εβραίους, και θα μας πάρουν και τα… δόντια οι ναζιστογερμαναράδες.Μετά την σύλληψη Γερμανού λαθρέμπορου, προ ημερών είχαμε νέα προσπάθεια εξαγωγής χρυσού στη Γερμανία από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς εντοπίστηκαν και δεσμεύθηκαν στο τελωνείο του αεροδρομίου 15,7 κιλά χρυσού κρυμμένα μέσα σε κουτιά με πασχαλινές λαμπάδες.
Προορισμός τους ήταν η Γερμανία, όπως και στην περίπτωση σύλληψης του 32χρονου Γερμανού που τη 12η Απριλίου προσπάθησε να εξάγει στο Βερολίνο 8,5 κιλά χρυσό και 470 κιλά ασήμι για λογαριασμό εταιρείας με έδρα την πλατεία Συντάγματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής από τον μέχρι τώρα έλεγχο προκύπτει ότι την εξαγωγή του χρυσού πραγματοποιούσε εταιρεία εμπορίας ευγενών μετάλλων με έδρα την Κάλυμνο, καθώς και ότι το εμπόρευμα παραλήφθηκε όχι από τα Δωδεκάνησα, αλλά από υποκατάστημα εταιρείας με έδρα την οδό Ερμού, στο κέντρο της Αθήνας. Οπως ήταν αναμενόμενο, ο χρυσός δεσμεύθηκε καθώς, εκτός του ότι ήταν κρυμμένος μέσα σε συσκευασίες με πασχαλινές λαμπάδες, προέκυψαν επιπλέον ενδείξεις για την εικονικότητα των τιμολογίων.
Σύμφωνα με αξιωματούχους του ΣΔΟΕ που ερευνούν την υπόθεση, για την εξαγωγή των 15,7 κιλών χρυσού χρησιμοποιήθηκαν τιμολόγια εταιρείας με έδρα την Κάλυμνο προκειμένου να καταστεί πιο δύσκολος ο έλεγχος των τιμολογίων και η διασταύρωση των στοιχείων της εταιρείας.
Στην προηγούμενη σύλληψη του Γερμανού λαθρέμπορου της 12ης Απριλίου είχαμε προσπάθεια εξαγωγής οχτώμιση κιλών ατόφιου χρυσού σε πλάκες ,και 470 κιλών ασήμι! Έπαιρναν τα ασημικά των οικογενειών για ένα κομμάτι ψωμί και μετά τα έλιωναν και τα έστελναν στην Γερμανία.
Ο 32χρονος Γερμανός τότε κουβαλούσε μαζί του και 300.000 ευρώ σε μετρητά.
Το ότι και τις δύο φορές οι προσπάθειες εξαγωγής είχαν προορισμό την Γερμανία προκαλεί συνειρμούς ότι η συγκεκριμένη χώρα προσπαθεί να μαζέψει με κάθε τρόπο τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία των Ευρωπαίων, όπως ο χρυσός.Πλάκωσε… «ανάπτυξη»: Βουτιά-ρεκόρ κατά 14,4% στο λιανικό εμπόριο το Φεβρουάριο

Τη διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ελέω μνημονιακής ισοπέδωσης αποδεικνύουν τα στοιχεία για τον τζίρο στο λιανικό εμπόριο του μήνα Φεβρουαρίου (καθαρά εκπτωτικής περιόδου, μάλιστα), βάζοντας φρένο στα κυβερνητικά φληναφήματα περί «εικόνας ανάκαμψης» και των λοιπών σχετικών ανοησιών. Ενδεικτικό του ανεπίστρεπτου αγοραστικού χάους είναι το γεγονός ότι τα ποσοστά κατακρήμνισης του τζίρου είναι χειρότερα ακόμα και από τα αντίστοιχα της περσινής χρονιάς, συντελώντας έτσι σε μία εικόνα ακόμα μεγαλύτερης ύφεσης (αντί περιορισμού της, πολλώ δε μάλλον αντί…»ανάκαμψης»).
Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, χωρίς τα καύσιμα κατά το Φεβρουάριο του 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2012, σημείωσε μείωση 14,0%, έναντι μείωσης 11,0%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, με τα καύσιμα, τον ίδιο μήνα, σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2012, σημείωσε μείωση 14,4%, έναντι μείωσης 11,0%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.
Ο Δείκτης Όγκου, χωρίς τα καύσιμα, κατά το Φεβρουάριο του 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2012, σημείωσε μείωση 13,7%, έναντι μείωσης 11,9%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.
Ο Δείκτης Όγκου, με τα καύσιμα, κατά τον ίδιο μήνα, σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2012, σημείωσε μείωση 14,4%, έναντι μείωσης 12,9%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.
Συγκεκριμένα ανά κλάδο η ποσοστοτική μείωση του τζίρου:
- Φαρμακευτικά, Καλλυντικά: 21,9%
- Καύσιμα και Λιπαντικά αυτοκινήτων: 15,9%
- Έπιπλα, Ηλεκτρικά είδη, Οικιακός εξοπλισμός: 13,5%
- Μεγάλα καταστήματα τροφίμων: 14,5%
- Βιβλία, Χαρτικά, Λοιπά είδη δώρων κ.ά.: 12,5%
- Τρόφιμα, Ποτά, Καπνός: 11,8%
- Πολυκαταστήματα: 4,4%
- Ένσυση, Υπόδηση: 3,3%

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΒΑΦΤΙΖΑΝ “ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΟΥΣ” ΟΣΟΥΣ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΛΕΨΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΝΑΝ!ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΙ “ΓΝΩΡΙΖΑΝ” ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟ “ΑΝΑΝ” ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ.

ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΝ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ.

ΜΟΝΟΝ ΗΛΙΘΙΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ “ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΑΣ”.

Του ΚΩΣΤΑ ΜΑΥΡΙΔΗ

Πρόσφατα, έκλεισαν 9 χρόνια από το δημοψήφισμα του 2004 και την αποκάλυψη της Αγγλο-Τουρκικής συνομωσίας για τον ενεργειακό πλούτο. Τότε, λόγω καταιγισμού αναλύσεων με έντονη αντιπαράθεση και δεδομένης της εμπιστοσύνης προς συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, αρκετοί αντιλήφθηκαν το μέγεθος της δολοπλοκίας αργότερα. Σήμερα, ευτυχώς, ο ενεργειακός πλούτος δεν θεωρείται «αέρας κουπανιστός» όπως διάφοροι ειρωνεύονταν το 2004 αλλά και μετέπειτα (π.χ. ανάλυση στον «Πολίτη» 28 Μαΐου 2006 περιέγραφε τα πιο πάνω ως μύθο).

Η Ιστορία επαναλαμβάνεται μεν, αλλά δεν είναι ποτέ ακριβώς ίδια αφού τα προσωπεία και τα επικοινωνιακά επιχειρήματα προσαρμόζονται, ενώ τα συμφέροντα παραμένουν αναλλοίωτα. Σήμερα, το φυσικό αέριο κυριαρχεί στους σχεδιασμούς για το μέλλον (οικονομία και Κυπριακό), ενώ επανεμφανίζονται με ίδιο ή νέο όνομα, όσοι χάθηκαν για χρόνια (PRIO, ΟΠΕΚ, Cyprus2015 κ.ά.).

Για τους ρεαλιστές, το Πρωτόκολλο για τις Αγγλικές Βάσεις στο Σχ. Ανάν (σ. 64-65) αποκαλύπτει αρκούντως την αγγλική δολοπλοκία. Συνοπτικά, το καθεστώς των βάσεων αναβαθμιζόταν για να αποκτήσει δικαίωμα στην κυπριακή ΑΟΖ. Το ζητούμενο για τον εμπειρογνώμονα που θα διόριζε η Αγγλία δεν ήταν η επέκταση των θαλάσσιων υδάτων των βάσεων χωρίς την ελάχιστη νομιμότητα, που άλλωστε, θα καθιστούσε τη συνομωσία φανερή. Πρώτιστο ζητούμενο ήταν να θεμελιωθεί νομική βάση για πρόταξη δικαιώματος στην ρύθμιση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ)  μέσω εγκαθίδρυσης  καθεστώτος κρατικών- αγγλικών χωρικών υδάτων. Αυτό θα “νομιμοποιούσε» την πρόταξη δικαιώματος στην  παρακείμενη Κυπριακή ΑΟΖ ώστε κάθε μελλοντική ρύθμιση της ΑΟΖ να περιλαμβάνει το “ιδιότυπο” αγγλικό καθεστώς.  Βάσει των διεθνώς παραδεκτών αρχών, το συγκριτικά μικρό μέγεθος των χωρικών υδάτων στην ακτογραμμή  «αποζημιώνεται» στην ΑΟΖ με «δικαιότερο τρόπο» παρά με αυστηρά αναλογική ρύθμιση. Για τη σημασία μιας μόνο λέξης παραθέτουμε ότι στις συμφωνίες του 1960, ο θαλάσσιος χώρος πρόσβασης προς τις αγγλικές βάσεις περιοριζόταν ΜΟΝΟ για στρατιωτικούς σκοπούς. Στο Σχ. Ανάν, έγινε για «οποιοδήποτε σκοπό»… που περιλαμβάνει και την εξόρυξη φυσικού αερίου.

Άλλο χαρακτηριστικό συμβάν της προπαγάνδας στα κυπριακά ΜΜΕ ήταν πως η Αγγλία έκανε ένα τεράστιο δώρο στους Ελληνοκύπριους παραχωρώντας τους 40 τ.χλμ. έδαφος από τις αγγλικές βάσεις με αντάλλαγμα  … συγκριτικά ελάχιστης αξίας θαλάσσια ύδατα στην κυπριακή ακτογραμμή. Στην πραγματικότητα, τα «ελάχιστης αξίας» χωρικά ύδατα θα καθιστούσαν αδύνατη τη ρύθμιση της Κυπριακής ΑΟΖ χωρίς την Αγγλία.

Παρεμπιπτόντως, το 2004, ένα μήνα περίπου πριν το δημοψήφισμα, εκφράστηκαν έντονες αντιδράσεις στη Βουλή των Λόρδων στην Αγγλία για την  παραχώρηση εδάφους των αγγλικών βάσεων μέσω του Σχ. Ανάν. Αμέσως, σε συνεδρία κεκλεισμένων των θυρών, ο περιβόητος Χάνεϋ εξήγησε ποιος ήταν ο απώτερος σκοπός εκείνου του «δώρου».

Μετά τη συνεδρία, δεν υπήρξε ανακοίνωση. Ό,τι και αν τους είπε έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι. Σήμερα, εννέα χρόνια μετά, επανέρχονται ένας-ένας διάφοροι «σκεπτικιστές» με το δήθεν αθώο ερώτημα για να τους υποδειχθεί «που στο Σχέδιο Ανάν γράφει ότι οι Εγγλέζοι θα άρπαζαν το φυσικό αέριο της Κύπρου». Αυτό φανερώνει πολλά για τις επικείμενες επιδιώξεις αφού είναι αδύνατον να καταγράφεται μια συνομωσία σε επίσημο σχέδιο λύσης που έπρεπε να πλασαριστεί στο λαό να το αποδεκτεί.

Παρεμπιπτόντως, στο πλαίσιο της επιδιαιτησίας που ο ΟΗΕ άσκησε για το Σχ. Ανάν, προέκυψε τροποποίηση στο Νόμο περί χωρικών υδάτων/υφαλοκρηπίδας που ήταν καθοριστικό για τις δυνατότητες αξιοποίησης του ενεργειακού πλούτου. Η τροποποίηση αφορούσε τη μελλοντική ρύθμιση ΑΟΖ και ενσωματώθηκε στις 23 Απριλίου 2004, μόλις μια μέρα πριν το δημοψήφισμα (κατέχουμε το έγγραφο με τις υπογραφές). Σημειώνουμε επίσης ότι από τις διεθνείς συμβάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας που μεταφέρονταν στο Ελληνοκυπριακό κρατίδιο, η Τουρκία απαίτησε μια μόνο  συμφωνία (από όλες) να εξαιρεθεί  και να ακυρωθεί. Εκείνη που αφορούσε την ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου-Αιγύπτου.

Τα πιο πάνω έχουν καθοριστική σημασία για το μέλλον και για όσους θέλουν να έχουν ανοιχτό το μυαλό και τα μάτια για τις συνωμοσίες ενώπιον μας σήμερα.

mavrides@ucy.ac.cy
http://mignatiou.com/?p=2378#ixzz2Rx9Kiwfq

ΠΑΣΟΚ: Άντε γ@μήσ⓪υ εργατιά!


Με ενθουσιασμό υποδέχτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι την τροπολογία, νόμο πλέον, που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τους μισθούς όσων απασχοληθούν στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας των δήμων. Χιλιάδες οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο βρίσκονται αυτή τη στιγμή έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην Ιπποκράτους και με δάκρια στα μάτια αποθεώνουν τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου (αν τον λένε έτσι αυτόν τον τύπο) ανεμίζοντας σημαίες της Ζίμενς και κρατώντας φωτογραφίες του Λιακουνάκου, του Λαυρεντιάδη και της οικογένειας Μπόμπολα. Το σύνθημα το «ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό» δονεί το κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας, ενώ στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας, από χθες, κυκλοφορούν πάρα πολλοί… κοψοχέρηδες, προφανώς… καλοί άνθρωποι που την πάτησαν στις εκλογές του Ιουνίου και ψήφισαν αυτόν τον απατεώνα τον Τσίμπλα.
Μέσα στο γενικό κλίμα ενθουσιασμού, που είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ σε μία μεγάλη νίκη όποτε και να γίνουν οι επόμενες εκλογές, θλιβερή εξαίρεση αποτελεί ο ΤΣΥΡΙΖΑ, που στην προσπάθεια του να υπερασπιστεί τους τεμπέληδες και τα προνόμια τους επιχειρεί να διαστρεβλώσει το νόημα και το περιεχόμενο της τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ για τους μισθούς όσων απασχοληθούν στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας των δήμων.
Παρακολουθήστε την αθλιότητα: Σήμερα στα προγράμματα που τρέχουν οι μισθοί, αν και δεν καταβάλλονται, έχουν οριστεί στα 625 ευρώ. Την εποχή που ορίστηκε αυτό το ποσό ο κατώτερος μισθός ήταν στα 740 ευρώ. Άρα τώρα, πολύ λογικά, αφού ο κατώτερος μισθός είναι στα 581 ευρώ, δεν πρέπει ο μισθός όσων απασχοληθούν στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας να πέσει στα 490 ευρώ; Φυσικά και πρέπει, αφού τα 625 είναι περισσότερα από τα 581. Όποιος δεν μπορεί να δει την αδικία, όποιος δεν μπορεί να καταλάβει το μέγεθος του φορτίου της κοινωνικής δικαιοσύνης που κουβαλάει η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ προφανώς είτε είναι στην εντατική κάποιου νοσοκομείου είτε είναι άνθρωπος του Τσίμπλα και του ΤΣΥΡΙΖΑ.
Οι γελοίοι, του Τσίμπλα και του ΤΣΥΡΙΖΑ, δεν βλέπουν ότι στη γειτονική ΠΓΔΜ ο μέσος – και όχι ο κατώτερος μισθός – είναι κάτω από 490 ευρώ. Οι γελοίοι, του Τσίμπλα και του ΤΣΥΡΙΖΑ, από τη μία παριστάνουν τους διεθνιστές και από την άλλη θέλουν στην Ελλάδα οι μισθοί να είναι υψηλότεροι από τη Λετονία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιπποκράτους: «Σήμερα είναι μία νέα μέρα. Όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι περήφανοι για το ΠΑΣΟΚ και τον εθνάρχη Ευάγγελο Βενιζέλο. Όλοι έχουν καταλάβει πως οι θέσεις, το πρόγραμμα, τα στελέχη και κυρίως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αξία μικρότερη από αυτή ενός πτυελοδοχείου. Όλοι μαζί προχωράμε για μία Νέα Ελλάδα, όχι βέβαια του Ανδρέα Λοβέρδου αλλά του Αντώνη Σαμαρά, του μεγάλου ηγέτη μας που έσωσε το λαό μας από την πείνα και τον κομουνισμό. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο και της ΑΔΕΔΥ, Κώστα Τσικρικά, που κατάφεραν την Κυριακή να οργανώσουν ένα ακόμη αποτυχημένο συλλαλητήριο και να προσφέρουν την εικόνα της άδειας πλατείας Συντάγματος στον μεγάλο ηγέτη μας Αντώνη Σαμαρά. Πάμε γερά για αποτυχία και την Πρωτομαγιά. Ζήτω το Κόμμα της Ενωμένης Δεξιάς, ζήτω οι αυτοκινητόδρομοι, λευτεριά στο φυλακισμένο αγωνιστή Λαυρεντιάδη και άντε γ@μήσ⓪υ εργατιά».
Δαιμόνια δικός σας, Πίκος Απίκος.      
alterthess, μοντάζ Γρέκι

Βαφτίζουν την κατάρρευση… πρωτιά!

Βαφτίζουν την κατάρρευση… πρωτιά!

Οι δημοσκοπήσεις αποδεικνύουν περίτρανα την αποτυχία της τρικομματικής κυβέρνησης και οι εταίροι... κρατούν ομπρέλα!
Ας πάμε δέκα μήνες πίσω, τότε που δημιουργήθηκε η τρικομματική κυβέρνηση και ας θυμηθούμε τα ποσοστά που έλαβαν τα τρία κόμματα που την αποτελούν στις εκλογές της 17ης Ιουνίου:
Νέα Δημοκρατία: 29,7%
ΠΑΣΟΚ: 12.3%
ΔΗΜΑΡ: 6,26
Τα τρία κόμματα, λοιπόν, που ανέλαβαν τη «σωτηρία» της χώρας είχαν μαζί τους σχεδόν το ήμισυ των Ελλήνων ψηφοφόρων.
Δέκα μήνες μετά και όσο και αν κάποιοι αρνούνται να το παραδεχθούν η κατάσταση για την κυβέρνηση είναι τραγική, τουλάχιστον δημοσκοπικά.
Τα ποσοστά που συγκεντρώνουν και τα τρία κόμματα μαζί με το ζόρι φτάνουν το 30%! Έχουν χάσει δηλαδή περισσότερο από 18 μονάδες ή το 1/3 του ποσοστού τους!
Και εδώ αρχίζουν τα επικοινωνιακά παιχνίδια των κομματικών επιτελείων: Προκειμένου να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις και να αποφύγουν την παραδοχή της ήττας τους, μιλούν συνέχεια για «πρωτιά της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις», «ξεχνώντας» ότι η κυβέρνηση δεν είναι μόνο της Νέας Δημοκρατίας.
Ερμηνεύουν τις δημοσκοπήσεις κατά το δοκούν, καθώς δεν τολμούν να παραδεχθούν ότι πρόκειται για μία από τις χειρότερες επιδόσεις κυβέρνησης στην μεταπολεμική ιστορία των δημοσκοπήσεων. Καμία κυβέρνηση δεν έχασε τόσες μονάδες μέσα σε τόσο μικρό διάστημα και μάλιστα ενώ έχει σημειώσει τόσες...επιτυχίες, όπως θέλουν να παραμυθιάζονται.
Επίσης, επιμένουν να στηρίζουν τους πανηγυρισμούς τους στο γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς προηγείται του Αλέξη Τσίπρα στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Φυσικά, δεν σχολιάζουν καν το ότι ο «κανένας» συγκεντρώνει σταθερά το υψηλότερο ποσοστό!
Στρουθοκαμηλίζουν αμέριμνοι, λησμονώντας επίτηδες το ότι η ίδια η ιστορία έχει αποδείξει ότι το συγκεκριμένο «κόλπο» δεν πιάνει. Θυμηθείτε πως «πλάσαραν» τον Κώστα Σημίτη πριν τις εκλογές του 2004: ως τον «απόλυτο» πρωθυπουργό. Θυμηθείτε τι ακολούθησε: ο κ. Σημίτης πήγε σπίτι του και εξελέγη με θριαμβευτικό ποσοστό ο κατά τα παπαγαλάκια «λίγος» Κώστας Καραμανλής.
Μπορεί να μιλούν για συνοχή της κυβέρνησης, μπορεί να διαφημίζουν το «επιτυχημένο έργο» τους, μπορεί να ισχυρίζονται ότι όσοι διαβλέπουν προβλήματα στην πορεία τους είναι Κασσάνδρες, όμως οι πολίτες δεν παραμυθιάζονται πλέον. Και αυτό θα αποδειχθεί στις κάλπες, όποτε φυσικά τολμήσουν να τις στήσουν...
Μέχρι τότε και αν όντως ενδιαφέρονται για τον τόπο και όχι μόνο για μία βραχυπρόθεσμη «αρπαχτή» καλό θα ήταν να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους και να εφευρίσκουν επικοινωνιακά τερτίπια.
www.newsbomb.gr

29.4.13

Στα τάρταρα των μαζικών κατασχέσεων. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ

Του Θύμιου Παπανικολάου


Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία του ολοκληρωμένου ολέθρου. Στα τελευταία «συμβόλαια θανάτου»: Στις κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, καταθέσεων, ακινήτων, της ατομικής ιδιοκτησίας…
Τα κυβερνητικά ανδρείκελα, εκτελώντας πειθήνια τις εντολές του ευρω-φασισμού και των διεθνών χρηματιστηριακών αρπακτικών, στράγγιξαν τις φλέβες της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού λαού από κάθε «ροή αίματος», από κάθε «ρευστότητα» χρήματος…


ΤΩΡΑ ανοίγουν το δρόμο των «χαριστικών βολών»: Των κατασχέσεων μισθών και συντάξεων, της «ρευστοποίησης» των ακινήτων και της ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ (δηλαδή της μεγάλης ιστορικής κλοπής) αυτής της «ρευστοποίησης»...

Και μάλιστα βιάζονται, διότι οι διεθνείς «νταβάδες» του 4ου Ράιχ, διαβλέποντας την επικείμενη κοινωνική θύελλα, προσπαθούν να ρουφήξουν, το ταχύτερο δυνατόν, και τα τελευταία υπολείμματα αίματος που μας έχουν απομείνει.

Το πολυνομοσχέδιο που θα ψηφιστεί αύριο στη Βουλή, με τις διαδικασίες του κατεπείγοντος, εκτός από τα νέα δολοφονικά μέτρα, ανοίγει και το δρόμο των κατασχέσεων.

Το δρόμο αυτόν τον ανοίγουν τα μέτρα για τις Ληξιπρόθεσμες «οφειλές».Τα μέτρα αυτά ορίζουν τούτο: Σε περίπτωση «εκπρόθεσμης καταβολής» έστω και μιας από τις προβλεπόμενες δόσεις, η ρύθμιση διευκόλυνσης χάνεται, με αποτέλεσμα να γίνεται απαιτητό το σύνολο της εμφανιζόμενης «οφειλής».

Το υπουργείο Οικονομικών μπορεί, πλέον, να δώσει «εντολή παρακράτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματικής απαίτησης κατά τρίτων προσώπων»: Δηλαδή κατασχέσεις μισθών και συντάξεων απευθείας από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σημείωση: Η εκπρόθεσμη καταβολή συνεπάγεται και προσαύξηση στο 15%, σε μια εξέλιξη που καταργεί την όποια προβλεπόμενη «διευκόλυνση».

Γίνεται ολοκάθαρο πλέον ότι ανοίγει διάπλατα ο δρόμος των μαζικών κατασχέσεων μισθών και συντάξεων, διότι ο μεγάλος όγκος του ελληνικού πληθυσμού, λεηλατημένος αγρίως επί τόσα χρόνια και οδηγημένος σε πλήρη οικονομική χρεοκοπία, δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί ούτε στις «διευκολύνσεις», τις δόσεις: Θα χάσει και αυτό το πονηρό «προνόμιο» με προσαυξήσεις…

Κατασχέσεις σπιτιών.Ο δρόμος εδώ έχει ανοίξει: Οι οφειλέτες προς το Δημόσιο χάνουν περιουσίες για πενταροδεκάρες.

Και αυτή η διαδικασία των κατασχέσεων θα πάρει επιδημική, μαζική διάσταση, διότι σήμερα ελάχιστοι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα χρέη τους προς το Δημόσιο.

Οι μη κατέχοντες θα χάσουν τα σπίτια τους, ό,τι έχουν και δεν έχουν…

Τα κυβερνητικά ανδρείκελα διευκολύνουν και επιταχύνουν αυτές της διαδικασίες ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ.


Διαβάζουμε στο άκρως κατατοπιστικό άρθρο: "Αρπαγή και λαμογιά ανάβουν το φιτίλι"


«Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, θα επιτρέπονται στο εξής, προς διευκόλυνση των οφειλετών, οι μεταβιβάσεις ακινήτων ακόμα και αν το τίμημα της πώλησης είναι μικρότερο από το ύψος της οφειλής. Με την απόφαση αυτή διευκολύνονται συναλλαγές, όπως επίσης και η εξόφληση των χρεών προς το Δημόσιο…
…Με ακόμη πιο απλά λόγια: «Πούλα το σπίτι σου ή ό,τι άλλο έχεις και φέρτα, ανεξαρτήτως διαδικασίας». Κάπως έτσι εξηγείται και η πολύμηνη επισήμανση του Τόμσεν ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλα φορολογικά βάρη. Όλοι ξέρουν ότι κανείς πια δεν έχει να πληρώσει τίποτε…».


Ολόκληρο το άρθρο το διαβάσαμε ΕΔΩ:

http://greki-gr.blogspot.gr/2013/04/blog-post_3676.html

Το άρθρο πρέπει να διαβαστεί διότι αποκαλύπτει και πολλές άλλες πτυχές αυτού του τερατώδους «ευρήματος» για τη γενίκευση των κατασχέσεων της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και τη γενίκευση της λαμογιάς και φοροδιαφυγής…


Έχουμε μπει, συνεπώς, στην τελική ευθεία της ευρω-φασιστικής βαρβαρότητας: Στις κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, καταθέσεων, σπιτιών και κάθε ατομικής ιδιοκτησίας…

Έχουμε μπει και στην τελική ευθεία της ολοκληρωτικής και παταγώδους χρεοκοπίας του ΣΥΝΟΛΟΥ της ελληνικής κοινωνίας και στις «χαριστικές βολές» του θανάτου μας.

Όταν ένα καθεστώς καταφεύγει σε τέτοια φρικιαστικά μέτρα λεηλασίας και ασύδοτης κολπής, αυτό σημαίνει ότι ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ…

Καταρρέει και σαν το πληγωμένο κτήνος επιτίθεται για να κατασχίζει και κατασπαράξει τα θύματά του: το λαό του…

Να αναφέρουμε, επίσης, επιγραμματικά και τα άλλα δολοφονικά μέτρα του κατεπείγοντος πολυνομοσχεδίου»:

1). Χαράτσι ακινήτων. Παραμένει σε ισχύ και για το 2013 «μειωμένο» κατά 15%. Ασήκωτες ανατιμήσεις προβλέπονται για τα λαϊκά σπίτια που βρίσκονται σε περιοχές εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών.

2. Απολύσεις στο Δημόσιο…


3.Αυξάνεται από 1η Σεπτέμβρη 2013 κατά δύο ώρες το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4. «Ανοιγμα επαγγελμάτων»: Αίρονται οι υπάρχοντες περιορισμοί (επιφανείας, αποστάσεων κ.λπ.) για τα πρατήρια άρτου, αλλάζουν οι όροι χορήγησης και διατήρησης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών κ.ά.


ρεσαλτο